حقوق خبر

کتاب

Feed Link JS News
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت هفدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز از مذاکره...
۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 180
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (21)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۵
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 232
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت شانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز متقاعد...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 209
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (20)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 262
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت پانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز قانون...
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 274
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (19)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 334
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت چهاردهم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مواضع...
۰۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۱
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 290
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (18)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۰۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 280
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت سیزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز متقاعد...
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 267
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (17)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 268
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت دوازدهم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 250
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت یازدهم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 261
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (15)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 304
دسته بندی: کتاب
پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار 4

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 273
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (14)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۵
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 284
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت نهم)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۰
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 331
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (13)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 342
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت هشتم)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۹
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 419
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (12)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100...
۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 356
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت هفتم)

  پایگاه خبری حقوق...
۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۰
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 316
دسته بندی: کتاب
سرخط خبرها: