حقوق خبر

رأی دادگاه با موضوع اثر رأی داوری بر رسیدگی دادگاه


 

● اثر رأی داوری بر رسیدگی دادگاه

مرجع صدور: شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : در صورت صدور رأی از سوی داور، دادگاه نمی‌تواند به همان دعوا رسیدگی کند.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30

شماره رای نهایی: 9309970225000776

www.newslaw.ir

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.و. فرزند ح. به‌طرفیت شرکت تعاونی مسکن ک. به نام ... به شماره ثبت 34128 به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل زمین به پلاک‌های ثبتی 1300/116 الی 1288/116 طبق قرارداد مورخ 5/6/55 شرکت تعاونی مسکن ک. به شماره ثبت 14508 مقوم به پنجاه میلیون و یک‌صد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی؛ این دادگاه صرف‌نظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه اولاً: بر اساس مستندات ارائه شده از سوی خواهان شرکت تعاونی مسکن ک. به شماره 14508 درحال تصفیه بوده و دارای هیئت تصفیه می‌باشد. ثانیاً: بر اساس رجوع خواهان علیه هیئت تصفیه به داوری در خصوص موضوع داور تعیین شده آقای ع.ت. به‌عنوان رئیس مرجع داوری اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران مبادرت به صدور رأی داوری در خصوص موضوع کرده است و باوجود رأی داوری مذکور موضوع قابل رسیدگی به خواسته حاضر در موقعیت کنونی ندارد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. به‌طرفیت شرکت تعاونی مسکن ک. نسبت به دادنامه شماره 600277 مورخ 31/3/93 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد خواسته وی مبنی بر الزام به ایفای تعهد (تحویل زمین به پلاک‌های ثبتی 116/1300 الی 116/1288) طبق قرارداد مورخ 5/6/55 به لحاظ وجود هیئت تصفیه وجود داوری قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با ردّ تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده 353 همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صداقتی ـ شعبانلو

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

 

دانلود رأی دادگاه با موضوع اثر رأی داوری بر رسیدگی دادگاه+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: