حقوق خبر
داوری

رأی داوری با موضوع تعداد 74000 عدد کرم دور چشم (cein) از محصولات (dali) آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان 600,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

رأی داوری با موضوع تعداد 74000 عدد کرم دور چشم (cein) از محصولات (dali) آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان 600,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی

شماره رای: 231/23/88/د/36

تاریخ صدور رای: 2/5/1389

کلیدواژه

ارزش اثباتی شهادت شهود؛ ارسال اظهارنامه و اثر آن؛ بار اثبات دلیل؛ نمونه رای داوری؛ عدم ایفاء تعهد؛ الزام به انجام تعهد.

خواهان: آقای محمد

خوانده: آقای اصغر

خواسته: تعداد 74000 عدد کرم دور چشم (cein) از محصولات (dali) آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان 600,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی، و در صورت موجود نبودن عین کالا، مطالبه ارزش کالا به مبلغ 1,151,180,000 ریال و خسارات وارده از جمله خسارات تاخیر و تادیه و خسارات دادرسی (هزینه داوری و عنداللزوم هزینه کارشناسی) مجموعاً به مبلغ 1,751,180,000 ریال.

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق ایران در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای کامران رشیدی

خلاصه جریان رسیدگی

آقای مرتضی ساعی و خانم نسیم غلامی، وکلای دادگستری، به وکالت از آقای دکتر محمد (خواهان) طی درخواست ثبت شده به شماره 1390 مورخ 2/10/1388 با استناد به بند 5 قرارداد منعقد مورخ 12/6/1387 بین خواهان و آقای اصغر (خوانده) از مرکز داوری اتاق ایران (مرکز) درخواست رسیدگی به اختلاف ایجاد شده بین موکل و آقای اصغر و صدور حکم می نمایند.

مرکز تصویر درخواست داوری مزبور و مستندات پیوست آن را برای خوانده ارسال می نماید و از وکلای خواهان هم میخواهد خواسته موکل خویش را منجز بیان نمایند. خوانده نیز متقابلاً پاسخ خود را به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1501 مورخ 26/10/1388 به مرکز ارسال می کند و لایحه مزبور و مستندات منضم به آن برای وکلای خواهان ارسال می گردد. خوانده لایحه دیگری تقدیم میکند که به شماره 1539 مورخ 3/11/88 ثبت می شود. متعاقباً وکلای خواهان حسب لایحه ثبت شده به شماره 1540 مورخ 3/11/88 خواسته موکل خویش را بدین نحو منجز بیان می کنند:

«... مطالبه تعداد 74,000 عددکرم دور چشم (cein) از محصولات (dali) آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان 600,000,00 ریال و خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی می باشد (طبق بند الف ماده 1 قرارداد تقدیمی) که شرکت مذکور علی رغم دریافت مبلغ 1,151,180,000 ریال از تحویل اجناس خریداری شده خودداری نموده است و در صورتی که عین کالا موجود نباشد ضمن مطالبه ارزش کالای خریداری شده به مبلغ 1,151,180,000 ریال خسارت وارده نیز از جمله خسارات ناشی از تاخیر در تادیه و خسارات دادرسی (هزینه داوری و عنداللزوم هزینه کارشناسی) و خسارات وارده مجموعاً به مبلغ 1751180000 ریال حکم مقتضی صادرفرمایند.» خوانده مجدداً مستنداتی به پیوست لایحه ثبت شده به شماره 1571 مورخ 12/11/88 به مرکز تقدیم می کند. وکلای خواهان هم لایحه ثبت شده به شماره 1610 مورخ 2/11/88 را تسلیم می کنند. بعد از آن، آقای دادخواه و خانم صاغیان، وکلا دادگستری، با تقدیم لایحه مورخ 1/12/88 و ارائه وکالت نامه از خوانده به مرکز اعلام وکالت می نمایند. سپس امضاء کننده ذیل این رای را مرکز داوری انتخاب می کند و موضوع به آگاهی طرفین اختلاف می رسد و از ایشان خواسته می شود که چنانچه جهات رد یا اعتراض به داور منتخب دارند، مستنداً اعلام کنند که ایراد و اعتراضی به سمت داور منفرد اعلام نمی کنند داور منتخب در تاریخ 12/12/88 قبولی خود را به مرکز اطلاع می دهد.

با تصمیم داور، متداعیین و وکلای آنان دعوت شده و جلسه اول رسیدگی در تاریخ 24/12/88 با حضور طرفین و وکلای آنان برگزار می گردد؛ قرارنامه داوری نیز فی المجلس تنظیم شد و به امضاء طرفین اختلاف می رسد.

سپس، وکلای خوانده با تقدیم لایحه ای، خانم مسعود را به عنوان گواه خود معرفی می کنند و از داور می خواهند که نامبرده را برای شنیدن گواهی دعوت می نماید. داور در وقت فوق العاده مورخ 26/12/88 با درخواست وکلای خوانده موافقت نمود و از مرکز می خواهد وفق ماده 45 آئین داوری مرکز اتاق ایران از گواه معرفی شده برای ادای گواهی در باب «ادعای خوانده به تحویل کالای موضوع قرارداد مورد اختلاف به خواهان و نماینده مجاز مشارالیه» دعوت شود. جلسه استماع گواهی در تاریخ 24/1/89 در مرکز داوری اتاق ایران تشکیل می شود و اظهارات گواه به شرح صورت مجلس مربوطه شنیده می شود. در پایان همین جلسه طرفین و وکلای آنان با پیشنهاد داور به تفویض اختیار تمدید مدت داوری برای دو ماه مازاد بر مدت مقرر قانونی به داور موافقت می کنند.

وکلای خوانده دو لایحه دیگر ثبت شده به شماره 103 مورخ 29/1/89 و شماره 210 مورخ 18/2/89 تقدیم می کنند که تصویر آنها برای وکلای خواهان ارسال می گردد. داور در وقت فوق العاده مورخ 3/3/89 مقرر می نماید: «با توجه به اینکه خوانده به چند فقره استشهادیه کتبی نیز در مقام دفاع استناد نموده است، چنانچه تکیه بر استشهادیه های مزبور دارد، شهود یاد شده را تعرفه کرده و برای استماع شهادت در محدوده شهادت قبلی حاضر نماید؛ لذا مقتضی است دبیرخانه مرکز داوری با تعیین وقت رسیدگی و دعوت متداعیین و وکلای آنها جلسه ای تشکیل می دهد در عین حال، با اختیارات حاصله از سوی متداعیین، مدت داوری را نیز برای دو ماه مازاد بر مدت سه ماهه قانونی تمدید می نماید».

جلسه رسیدگی در تاریخ 23/3/1389 برگزار می گردد و خوانده آقای غلامحسین را نیز بعنوان دیگر گواه خود حاضر می کند که اظهارات نامبرده به شرح صورت مجلس مربوطه شنیده می شود.

بعد، وکلای خوانده لایحه ثبت شده به شماره 432 مورخ 26/3/89 را با ارائه تصویر اظهارنامه شماره 3543 مورخ 30/7/88 تقدیم می کنند. آقای مرتضی ساعی لایحه ثبت شده به شماره 502 مورخ 10/4/89 را متقابلاً تقدیم می نماید. داور پس از ملاحظه مدرک جدید که خوانده ارائه کرده، در وقت فوق العاده مورخ 16/4/89 تصمیم به تجدید جلسه و استطلاع از مطلعین نامبرده را می گیرد و در پی ابلاغ مراتب به طرفین و وکلای آنان، جلسه رسیدگی در تاریخ 26/4/89 تشکیل می شود. در پایان جلسه، داور منفرد پرونده – امضاء کننده ذیل با اعلام ختم رسیدگی و با توجه به اینکه فرصت مقتضی به طرفین اختلاف به منظور تبادل لوایح، ارائه مستندات و استماع ادعا مدافعات، شهادت و استطلاع از مطلعین اعطا شده و با توجه به محتویات پرونده به تفصیل ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

رای داور

از نظر صلاحیت، با توجه به ماده 5 قرارداد مورخ 22/6/87 منعقده بین طرفین که حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد را به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع کرده اند. صلاحیت داور برای رسیدگی محرز است.

در این پرونده، آقای مرتضی ساعی خام نسیم غلامی، وکلای دادگشتری، به وکالت از خواهان با تقدیم درخواست داوری ثبت شده به شماره 1390 مورخ 2/10/88 با اتناد به بند 5 قرارداد منعقده بین خواهان و آقای اصغر (خوانده) مورخ 12/6/87 از مرکز داوری اتاق ایران (مرکز) درخواست رسیدگی به اختلاف ایجاد شده بین موکل خویش و خوانده و صدور حکم می نمایند و در پی آن، آقای مرتضی ساعی، حسب درخواست دبیرکل مرکز، به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1540 مورخ 3/11/88 خواسته موکل خویش را بدین نحو تبیین و منجز می نماید: « «... مطالبه تعداد 74,000 عددکرم دور چشم (cein) از محصولات (dali) آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان 600,000,00 ریال و خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی می باشد (طبق بند الف ماده 1 قرارداد تقدیمی) که شرکت مذکور علی رغم دریافت مبلغ 1,151,180,000 ریال از تحویل اجناس خریداری شده خودداری نموده است و در صورتی که عین کالا موجود نباشد ضمن مطالبه ارزش کالای خریداری شده به مبلغ 1,151,180,000 ریال خسارت وارده نیز از جمله خسارات ناشی از تاخیر در تادیه و خسارات دادرسی (هزینه داوری و عنداللزوم هزینه کارشناسی) و خسارات وارده مجموعاً به مبلغ 1751180000 ریال حکم مقتضی صادرفرمایند.»

عمده ادعای وکلای خواهان این است که خوانده به موجب بند الف ماده 2 قرارداد مورخ 12/6/87 مکلف بوده است اجناس مورد معامله را در انبار راس الخیمه تحویل موکل ایشان بدهد و علی رغم ارسال اظهارنامه شماره 3542 مورخ 20/7/88 مبنی بر درخواست اجراء مفاد قرارداد یاد شده و تحویل اجناس مور معامله، مشارالیه تا کنون به تعهد خویش عمل نکرده است و از این رو نقض عهد کرده و افزون بر عدم تحویل مبیع، خساراتی را نیز به موکل ایشان تحمیل نموده است. خوانده و وکلای ایشان نیز در برابر و دفاعاً اظهار می نمایند که خواهان با وصف نپرداختن بخشی از ثمن معامله که موضوع چک پرداخت نشده شماره 221580/124 مورخ 30/8/87 به مبلغ 651,180,000 ریال عهده بانک صادرات است، همه مبیع را وفق مفاد قرارداد تحویل گرفته است و اکنون با سپری شدن بیش از یک سال دعوای بی اساس حاضر را طرح کرده است.

خوانده رسیدی دال بر تحویل مبیع به خواهان و یا نماینده مجاز و یا ماذون از وی ارائه نکرده لکن سه فقره استشهادیه ممضی به امضاء خانم سمیه مورخ 30/10/88، آقای اردوان مورخ 29/10/88، و آقای علیرضا در مقام اثبات تحویل مبیع ارائه نموده است. علاوه بر این، خوانده با ارائه تصویر سیاهه بازرگانی شماره 94-98 مورخ 20/9/2008 صادر شده از سوی شرکت GGT به نام آقای حسین و همچنین تصویر قرارداد تفاهم نامه منعقده بین خواهان و آقای حسین، آنها را به عنوان دلایل مثبت ارتباط خواهان با آقای حسین وند در رابطه با تحویل مبیع مورد اختلاف، می انگارد و به آنها استناد می جوید از دیگر سو، خوانده به تواتر و در جریان رسیدگی، خانم مسعود و آقای غلامحسین را نیز به عنوان شهود خود تعرفه نموده و برای ادای شهادت در جلسات مقرر حاضر کرده است. افزون بر این، خوانده تصویر تفاهم نامه همکاری مورخ 15/7/87 منعقده بین خواهان و شرکت تجهیز با نمایندگی خانم نیکتا را ضمن تقدیم لایحه تکمیلی نیز ارائه کرده و مفاد آن را حاکی از تحویل مبیع و باز فروش مبیع مورد اختلاف از خواهان به خانم نیکتا، برشمرده و با تکیه بر همین مبادی استطلاع از خانم نیکتا و آقای حسین را نیز از داور درخواست می نماید. همچنین، به موجب لایحه ثبت شده به شماره 432 مورخ 26/3/89 تصویر اظهارنامه ارسالی خواهان به شماره 3543 مورخ 30/7/88 را به عنوان دلیلی دیگر اقامه می کند و استدلال و استنتاج می نماید که مفاد اظهارنامه مزبور به منزله اقرار کتبی خواهان به تحویل گرفتن مبیع بوده و این سند را قاطع و رافع دعوای حاضر می انگارد.

خواهان و وکلای ایشان در پاسخ به دفاعیات و مستندات خوانده و وکلای وی بیان می دارند که اگر خوانده رسید تحویل کالا را دارد باید ارائه کند، در غیر این صورت مفاد استشهادیه های ارائه شده و مؤدای شهادت شهود هیچ یک ارزش دفاعی مؤثر و قابل اعتنائی ندارد و بر همین منوال مستندات خوانده نیز هیچ دلالتی بر تحویل مبیع به خواهان و یا نماینده مجاز و یا ماذون از طرف وی نمی نماید.

به عقیده داور گرچه اصولاً بار اثبات ایفاء تعهد قراردادی بر عهده متعهد (خوانده) است و در مانحن فیه خوانده به موجب بند الف ماده 2 قرارداد مورخ 12/6/87 مکلف بوده است مبیع را در انبار راس الخیمه به خواهان تحویل بدهد و رسید بگیرد، از این رو، بار اثبات تحویل مبیع به خواهان بر دوش خوانده است این امر نیز نیازمند اقامه دلیل متقن بوده که به طریق مقرر در قانون قابلیت تحقق و احراز می یابد وگرچه معمولاً تسلیم و قبض مبیع با دادن رسید مشتری به بایع صورت می پذیرد و بر همین پایه نیز احراز می شود، ولی این امر مانع از آن نیست که در عرف تجاری به انحاء دیگر نیز عمل شود. در اختلاف حاضر خوانده در خلال رسیدگی داوری قادر نبود رسیدی از خواهان و یا نماینده وی ارائه نماید که دلالت بر تسلیم و قبض مبیع خواهان برای خانم نیکتا -نماینده شرکت تجهیز طرف قرارداد مشارکت با خواهان- ارسال کرده است و ضمن آن بیان می دارد: «پیرو قرارداد تاریخ 12/6/87 و تفاهم نامه پیوست برابر بند 4 و 5 مقرر بوده است که حساب مشترکی فی مابین افتتاح و کلیه درآمدهای حاصل از خرید و فروش محصولات موضوع قرارداد بالمناصفه تقسیم گردد، از آنجا که تاکنون مبالغ معتنابهی درآمد موصوف را جناب عالی یک طرفه برداشت و قدرالسهم این جانب هم پرداخت نشده، لازم است ظرف 10 روز از تاریخ وصول اظهارنامه نسبت به مفاصا حفساب کامل و ارائه صورت های دقیق دفترها و پرداخت حق السهم اینجانب اقدام نمائید، در غیر این صورت، از طریق مراجع قانونی پیگیری و اقدام خواهد شد» به اصطلاح دفاع خویش را در داوری بر کرسی می نشاند؛ و نشان می دهد که خواهان تمام یا بخشی از کالای مورد معامله را در واقع تحویل گرفته و سپس به خانم نیکتا فروخته و به موجب اقرارنامه یاد شده، حق السهم خود را مطالبه کرده است. بدین نحو که:

نظر به اینکه، اصالت اظهارنامه یاد شده در بالا و انتساب آن به خواهان مصون از تعرض مشارالیه باقی مانده است و این اظهارنامه را به قرارداد را مورخ 112/6/87 ارجاع کرده که همان قرارداد موضوع اختلاف حاضر بین متداعیین است، و همچنین به تفاهم نامه پیوست آن اشاره نموده که منظور همان تفاهم نامه بین خواهان و شرکت تجهیز با نمایندگی خانم نیکتا مورخ 15/7/87 است و مراتب الحاق آن به اظهارنامه مورد بحث به حکایت مفاد لایحه تقدیمی وکیل خواهان ثبت شده به شماره 502 مورخ 10/4/89 و همچنین محتویات صورت جلسه داوری مورخ 26/4/89 خواهان و وکلایشان تکذیب و یا تعرض نکرده است، و با تاکید بر این امر که موضوع تفاهم نامه همکاری مزبور انطباق بسیار زیاد و ارتباط موثر و بسیار پیوسته ای با قرارداد مورخ 12/6/87 داشته و این معنی را نیز خواهان و وکلایشان مخدوش و متزلزل نساخته اند؛

نظر به اینکه، مفاد اظهارنامه مورد بحث به روشنی گویای مطالبه درآمدها و حق السهم ناشی از مشارکت خواهان با شرکت تجهیز است و این امر عقلاً و منطقاً ملازمه و دلالت دارد بر وقوع معامله یا معاملات بعدی مبیع بین خواهان و شرکت تجهیز، که مقدمه و شرط لازم چنین معامله ای، ورود مبیع به کشور و تحویل یا در اختیار گذاشتن آن به نماینده مجاز و یا ماذون از خواهان، ولو به طریق غیر مستقیم است؛

نظر به این که، سایر قراین و شواهد از قرار مفاد سه فقره استشهادیه استنادی خوانده و اظهارات شهود تعرفه شده مشارالیه، فارغ از حیثیات و توان اثباتی آنها، به نوعی مفید تمام یا بخشی تحویل مبیع به خواهان (یا نماینده مجاز و یا ماذون) است؛

لذا، بنا به مراتب استدلالی و استنتاجی یاد شده، دفاعیات خوانده موجه و وارد به نظر می رسد، از این رو، مستنداً به مواد 1258 (جزء 1)، 1259، 1324، 1280، 1260 قانون مدنی، دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص داده می شود و محکوم به رد است.

ابلاغ رای داوری وفق وقررات آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در اختلافات تجاری داخلی و بین المللی مصوب 27/8/86 هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران است. پرداخت هزینه داوری نیز با توجه به اختیارات حاصله داور به نحو مندرج در اقرارنامه داوری مورخ 24/12/1388 که جمعاً به مبلغ ... ریال از سوی دبیرخانه مرکز داوری تقویم گردیده بالمناصفه بر عهده طرفین اختلاف است. این رای قطعی و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجراء است.

داور پرونده

کامران رشیدی

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: