حقوق خبر

تحلیل جرایم زیست محیطی/ جرم شناسی سبز چیست؟ +انیمیشن

امروزه وقوع رو به افزایش آسیب های زیست محیطی توجه فراوان جوامع را به خود معطوف داشته است. آسیب های زیست محیطی جلوه ی بارز خودرا در جرایم زیست محیطی می یابند. این جرایم که هرگونه فعل تضرر به محیط زیست قلمداد می شود، ماهیت متفاوتی در مقایسه با دیگر جرایم دارد وبواسطه ماهیت پیچیده و چندبعدی خود شناخت آن نیز مشکل است.

جرم شناسی سبز

پیچیدگی این مسئله تاجایی است که جرم شناسان را به ایجاد یک شاخه مطالعاتی جدید با عنوان جرم شناسی سبز یا جرم شناسی زیست محیطی رهنمون ساخته، گرایشی که عمری کمتر از سه دهه دارد برهمین اساس پیش فرض این قسم از جرم شناسی آن است که می تواند مدل جامعی را در شناخت این جرم طراحی وشناسایی نماید چراکه گام اول مقابله وپیشگیری ازاین جرم همانا شناسایی دقیق آن است؛ بنابراین لازم است تا با شناخت جرایم زیست محیطی و سپس جرم شناسی سبز و تبیین چالش های مختلف بین المللی به این نتیجه رسید که این جرم شناسی در شناسایی این رفتار تواناست و رهیافت هایی که از خلال آن حاصل می شود در مقابله بااین فعل مجرمانه بسیار مؤثر می باشند.

با توجه به اینکه شناخت علمی و همه جانبه اجزاء اکوسیستم یکی از لازمه های اصلی برای مدیریت صحیح آن محسوب می شود, آگاهی نسبت به نیازهای اکولوژیکی هرگونه گیاهی می تواند در حفظ رویشگاه و جلوگیری از انقراض آن مؤثر باشد. تمرکز مراکز علمی و دانشگاهها بر مسائل زیست محیطی باعث شده تا یک رویکرد بین رشته ­ای برای مطالعه ماهیت متفاوت علوم زیست محیطی برگزینند. پیرو همین امر مطالعه جرم زیست محیطی نیز مستلزم یک رویکرد بین رشته­ ای است.

از طرف دیگر عدم توجه به جرایم زیست محیطی ناشی از تصورات غلط بوده بااین برداشت که جرم زیستی بدون بزه دیده است. درصورتی که تئوری سه ضلعی بزه در نظریه انحراف چپ دربرگیرنده جامعه، مردم و دولت بوده و جرم سبز هم مشمول این قاعده بوده برخی هم اعتقاد دارند ملایمت و برخورد ارفاق آمیز با مجرمین جرایم زیست محیطی خود نیز باعث گشته که ماهیت و شدت این جرم بی اهمیت جلوه نماید.

«سیتو آمونز» جرم زیست محیطی را این چنین تعریف کرده اند:«هرگونه فعل یا ترک فعل غیر مجازی است که ناقض قانون بوده وبرهمین اساس موضوع تعقیب و ضمانت اجرای کیفری قرار می گیرد» از جهتی یکی از ویژگی های این جرم دوبعدی بودن این جرم است یعنی:الف- این جرم شکلی از جرایم یقه سفیدی است و معمولاً مرتکبان این جرم نمایندگان شرکت ها بوده و جهت تحقق منافع آنان دست به ارتکاب این جرم می زنند. ب- بعد دیگر آن است برخی اوقات این جرم توسط مجرمین یقه آبی ارتکاب  می­یابد و برخی عقیده مخالف دارند که این جرم در ذیل جرایم تجاری طبقه بندی می شود و بعضاً از نظر عده­ای بعنوان جرم شغلی یاد می شود.از طرفی بزه دیدگان این جرم از بزه دیدگی خود به علت پنهانی بودن نتایج حاصله مطلع نمی ­شوند مثل آلودگی پسمانده یک کارخانه که وارد آب­های زیرزمینی می شود که بزه  دیده مستقیم ندارد.

در واقع جرم شناسی سبز فرصت و بستری برای ایجاد هماهنگی میان گرایش­های  جامعه شناسانه و طبیعت است و یکی از مهمترین مسائل پیش رو همانا توجه به پیشگیری از جرایم زیست محیطی است تا به کمک آن از خسارت های بالقوه محیطی و اجتماعی این جرایم کاست وبحران های تهدیدکننده نظیر: آلودگی هوا، دفع زباله های غیرقانونی، تجارت غیرقانونی جانوران وگیاهان، ماهیگیری غیرقانونی وغیرمنظم، قطع غیرمجاز درختان، آتش سوزی در جنگل­ها و پاکسازی غیرقانونی پوشش گیاهی بومی مناطق، پیشگیری زیست محیطی کرد.

بدین منظور قانونگذار علاوه برقوانین سابق از جمله: قانون شکاروصید اخیراً باتوجه به اهمیت حفظ محیط زیست در مواد25و26 قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز مصوب 3/10/1392 صراحتاً صید، عمل آوری، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری، صدور حیوانات وحشی عادی در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بطور زنده  یا غیر زنده و نیز اجزای این حیوانات را جرم فرض کرده و رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت محاکم تعزیرات حکومتی قرار داده است.


 

نتیجه

پیشنهاد می شود با نگاه به تعریف جرم زیست محیطی از اصل مسأله غافل نباشیم بلکه بادیدگاه جرم شناسانه به آسیب های زیست محیطی تحت عنوان جرم شناسی توجه کرد و کارگروه تخصصی از جمله جرم شناسان، محیط زیست شناسان و... ایمن سازی محیط زیست جامعه بشری رادنبال کنند و جرم شناسانی که مدت طولانی است جرایم سنتی و خیابانی را مورد مطالعه قرار داده اند و از جزایم زیست محیطی و دیگر جرایم یقه سفید غافل شده اند، با تکیه بر جرم شناسی سبز بایستی در صدد باشد این عدم توجه را ازبین برده و توجه ویژه ای به جرایم زیست محیطی نمایند و لازمه مقابله با جرم زیست محیطی و پیشگیری از آن این است که جرم معنونه بصورت کامل شناخته شود.

 اميد است حقوقدانان وجرم شناسان بيش ازپيش با ارائه راهكارها و نظرات سازنده كه زبان گويا وبرنده قانون نويسي مبارزه با جرايم زيست محيطي هستند مارا در نگهداري محيطي پاك وسالم درپيشبرداهداف ووظايف كاريمان رهنمون بفرمايند.+ 2
مخالفم - 0
سرخط خبرها: