حقوق خبر

در صورتیکه وکیل یا کارآموز درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند

در صورتیکه وکیل یا کارآموز درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند

الف : مواد مرتبط با موضوع:

ماده62-نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 ((وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوصی که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتی المقدور ماشین تحریر استعمال نموده و یا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند.

ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ؛ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود:.......بند2: در صورتیکه به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسایل دیگر درجه خود را بالاتر پروانه ای که دارد معرفی نماید.

www.newslaw.net

مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز د رتاریخ 23/8/1385؛

((کار اموزان وکالت باید در سربرگ وکارت ویزیت خود منحصرا" عنوان کاراموز وکالت و شماره پروانه کاراموزی خود را قید نموده و از درج و استفاده هر عنوان دیگر اکیدا" احتراز نمایند و تهیه و چاپ سربرگ وکارت ویزیت بدون درج نشانی و یا تصریح عنوان کارآموز وکالت ممنوع است ))

در صورت عدم اجرای این مصوبه بوسیله کارآموزان ، این امر جزء تخلفات مشمول تخلف از نظامات خواهدبود که مطابق ماده 77 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با متخلف برخورد خواهد شد و مشمول صدر مقاله نمی باشند.

ب: در این خصوص ذکر یک نمونه از آراء صادره خالی از لطف نیست:

در خصوص شکایت خانم ...علیه آقای ...((کار آموز وکالت دادگستری ))مبنی بر تعرفه خود به عنوان وکیل دادگستری ، به جای کار آموز وکالت و چاپ سربرگ با عنوان وکیل دادگستری ودریافت حق الوکاله زائد بر تعرفه که منجر به صدور قرار منع تعقیب راجع به اخذ حق الوکاله زائد بر تعرفه گردیده است ، چون ایراد و اعتراض موثری نسبت به قرار مذکور بعمل نیامده ، ضمن رد اعتراض ، دادگاه ، قرار معترض عنه را عینا" تایید می نماید و اما در خصوص قسمت دیگر قرار تعقیب انتظامی و کیفر خواست صادره علیه کارآموز مشتکی عنه ، چون طبق ماده 27 شرح وظایف کار آموزان وکالت مصوب 23/83/85 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز کار آموزان وکالت باید در سربرگ وکارت ویزیت خود منحصرا" عنوان کار آموزان وکالت و شماره پروانه کار آموزی خود را قید نموده و از درج و استفاده هر عنوان دیگر اکیدا" احتراز نمایند و تهیه و چاپ و سربرگ و کار ویزیت بدون درج نشانی و یا تصریح عنوان کار آموز وکالت، ممنوع است ، فلذا دادگاه با احراز تخلف انتظامی آقای ...((کار آموزوکالت اسلامشهر))بعنوان تخلف از نظامات و تطبیق آن با ماده 77 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به ماده 76 همان آئین نامه ، مشار الیه را به مجازات انتظامی درجه 2 یعنی توبیخ با درج با پرونده ، محکوم می نماید .

چاپ سربرگ کارآموز وکالت با عنوان وکیل دادگستری

شماره دادنامه : 9111001186

تاریخ صدور دادنامه : 26/9/91

مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9000939

رای دادگاه

در خصوص تخلف آقاای (ع-ح) مبنی بر «معرفی خود با درجه بالاتر به وسیله اوراق چاپی» با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفر خواست و چاپ سربرگ توسط کارآموز با عنوان وکیل دادگستری و اقرار کارآموز مذکور، دادگاه تخلف را محرز دانسته و به استناد بند 3 ماده 76 و بند 2 ماده 80 و ماده 83 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا یدادگستری مصوب سال 1334 با یک درجه تخفیف کارآموز وکالت، نامبرده را به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید. رای صادره نسبت به کارآموز مذکور قطعی است.

کارآموز وکالت خود را وکیل دادگستری معرفی نموده است

شماره دادنامه : 9111001197

تاریخ صدور دادنامه : 26/9/91

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلاسه پرونده دادگاه : 9001358

رای دادگاه

دادسرای انتظامی وکلا به این عنوان آقای (ج-الف) را تحت تعقیب انتظامی قرار داده است که مشارالیه درجه خود را بالاتر از درجه ای که داشته معرفی کرده و استناد بند 2 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مجازات انتظامی او را درخواست نموده، به نظر دادگاه ارتکاب تخلف توسط آقای (ج-الف) کارآموز وکالت با توجه به مستندات پیوست پرونده محرز است منتهای مراتب دادگاه عمل ارتکاب با او را تخلف از نظاماتی که توسط کانون وکلا تصویب و اعلام شده است می داند و به استناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا معطوفاً به بند 2 ماده 76 همان آیین نامه آقای (ج-الف) را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید. رای دادگاه قطعی است.

بیشتر بخوانید:+ 1
مخالفم - 0
سرخط خبرها: