حقوق خبر
قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی

این قرارداد در تاریخ .......... بین شرکت ............. به مدیریت آقای .......... و شرکت ............. به مدیریت آقای به عنوان مشاور و سرکار ............... به عنوان ناظر قرارداد شماره .............. مورخ ............. به شرح ذیل منعقد میگردد :

ماده 1 – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از نظارت بر عملیات اجرایی پروژه قراردادی طراحی و پیاده سازی سیستم های مورد نیاز و در چارچوب تعهدات ............ فی مابین شرکت ............. و شرکت .............. .

ماده 2 – تعهدات دستگاه نظارت

در صورت تشخیص ناظر به واسطه قصور مشاور، مدت اجرای قرارداد به تاخیر بیفتد ................. درصد از مبالغ کل قرارداد فی مابین کارفرما و مشاور به ازای هر ............ تاخیر از مشاور کسر خواهد گردید.

در صورتی که به تشخیص ناظر، تاخیر از ناحیه کارفرما بوجود آید و نیاز به زمان بیشتری برای اتمام قرارداد باشد با تنظیم صورت جلسه ای به مدت قرارداد افزوده و حق الزحمه متناسب به مشاور پرداخت خواهد شد.

کلیه پرداخت ها به مشاور پس از تایید کتبی ناظر صورت خواهد گرفت.

تبصره : مشاور موظف است پس از اتمام مرحله از قرارداد گزارش کتبی پیشرفت و اتمام هر مرحل از کار را به تایید ناظر برساند.

با درخواست دستگاه نظارت به کارفرما، مبالغ حق الزحمه مشاور پس از کسر کسورات دولتی (مالیات، بیمه، عوارض و غیره ...) پرداخت می گردد.

ارائه گزارش پایانی هر مرحله توسط مشاور با تایید ناظر رافع مسئولیت مشاور برای ارائه سایر گزارش ها نخواهد بود.

مشاور باید در تمامی مراحل اجرای قرارداد مطابق با شرح خدمات تعیین شده با هماهنگی و نظارت دقیق دستگاه نظارت باشد و یک نسخه از گزارشات فعالیت خود را به ناظر تحویل دهد.

نظارت بر استقرار سیستم تدوین شده و تکیل چک لیست های کنترل پروژه بوسیله دستگاه نظارت ارائه می گردد.

نظارت بر اعمال اصلاحات لازم در مستندات

نظارت بر مستندات فرآیند ممیزی و تدوین گزارش ممیزی می باشد

نظارت بر مستند سازی خروجی های بازنگری مدیریت

نظارت بر اجرای موثر اقدامات اصلاحی تعیین شده و تکمیل چک لیست های نظارتی

نظارت در جمع بندی کلیه اقدامات انجام شده و تدوین گزارش نهایی پروژه

نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد بوسیله اعلام کتبی مشکلات و نواقص انجام کار و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی مناسب

بررسی فعالیت گزارش شده مشاور و اعلام نقطه نظرات به صورت مکتوب حداکثر ظرف مدت ..... هفته

هدایت و راهنمایی مشاور جهت اجرای مناسب مفاد قرارداد با در اختیار قرار دادن منابع و مراجع مناسب و مرتبط با نیاز مدنی های سیستم ارتباطی، روابط عمومی، اطلاع رسانی و تبلیغات

بر قراری ارتباط فی مابین مشاور و کارفرما و انجام هماهنگی های لازم

پیگیری و دریافت حق الزحمه مشاور از کافرما

دستگاه نظارت باید کلیه مدارک و اطلاعات حاصل از قرارداد را محرمانه تلقی نموده و تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد غیر قرار ندهد.

کارفرما برای سهولت ارتباط و تسریع در انجام خدمات موضوع قرارداد امکانات ضروری مورد توافق از قبیل محل استقرار کارشناسان، تسهیلات مورد نیاز و کمک های لازم را با هماهنگی دستگاه نظارت در دفتر مرکزی و در صورت لزوم محل های خارج از شهر از قبیل رفت و آمد را فراهم آورد.

بنا به تشخیص کارفرما و هماهنگی دستگاه نظارت در مواردی که مشاور عوامل فنی، علمی و تشکیلاتی لازم برای اجرای این قرارداد را فراهم نسازد و یا در انجام تعهدات خود تقصیر داشته و قصور ورزد، دستگاه نظارت به مشاور پس از پایان این مدت مطابق اخطار دستگاه نظارت عمل نکند، دستگاه نظارت درخواست فسخ فسخ قرارداد به کارفرما را می دهد و کارفرما با اعمال فسخ نسبت به وصول خسارت وارده از محل تضمینات ومطالبات مشاور و اقامه دعوی احتمالی اقدام می نماید.

در مواقع بروز اختلاف در تمیز و اجرا مفاد قرارداد فی ما بین کارفرما و مشاور ناظر موارد اختلاف را بررسی و به عنوان داور مرضی الطرفین اقدام به صدور رای قطعی و لازم الاجرا می نماید.

ماده 3 – تعهدات کارفرما و مشاور

کارفرما و مشاور موظف و مکلف به هماهنگی با دستگاه نظارت و رعایت دستورات کتبی آن می باشند.

کارفرما و مشاور تمامی اسناد و مدارک مورد درخواست دستگاه نظارت جهت بررسی و اظهارنظر را در اسرع وقتت در اختیار ناظر قرار می دهند.

کارفرما و مشاور وسیله ایاب و ذهاب مسافرت ناظر را در راستای اجرای طرح فراهم می نمایند.

کارفرما و مشاور از بدو شروع کار تا اتمام عملیات با ناظر در هماهنگی و ارتباط کامل هستند.

دستورات کتبی ناظر برای مشاور و کارفرما لازم الاجرا است.

کارفرما و کشاور ناظر را در جریان ماوقع جلسات و تصمیمات خود قرار می دهند و عندالزوم از مشارالیه برای هماهنگی دعوت کتبی یا تلفنی به عمل می آورند.

ماده 4 – مدت قرارداد

مدت قرارداد نظارت، بر طبق قرارداد فی مابین کارفرما و مشاور می باشد.

در صورت تمدید قرارداد فی مابین کارفرما و مشاور قرارداد نظارت نیز تمدید می گردد.

ماده 5 – حق الزحمه و نحوه پرداخت آن

حق الزحمه موضوع خدمات دستگاه نظارت به مبلغ ............. ریال می باشد.

پرداخت حق الزحمه ناظر توسط کارفرما و مشاور به میزان ............... درصد کارفرما ............ ريال، میزان ............. درصد مشاور ............. ريال می باشد.

الف - ........... % به صورت پیش پرداخت به ناظر داده می شود.

ب - ............. % در پایان قرارداد به ناظر پرداخت می گردد.

ماده 6 – فسخ و اتمام قرارداد

خاتمه مدت قرارداد کارفرما و مشاور نیز موجب اتمام این قرارداد می شود.

با توافق طرفین قرارداد کارفرما و مشاور برای فسخ قرارداد، قرارداد دستگاه نظارت نیز منفسخ می شود.

در امور غیر قابل پیش بینی و فورس ماژور همانند جنگ، اعتصاب و غیره در قرارداد فی مابین کارفرما و مشاور در قرارداد نظارت نیز موثر خواهد بود.

ماده 7 – رفع اختلاف

در صور بروز اختلاف فی مابین کارفرما با ناظر یا مشاور با دستگاه نظارت مراجع ذیصلاح قضایی صالح بر رسیدگی می باشند.

ماده 8 – نشانی طرفین

نشانی کارفرما : .......................................................

نشانی مشاور : ..........................................................

نشانی دستگاه نظارت : .....................................................................

ماده 9 – فسخ قرارداد

این قرارداد در .............. ماده و ............... نسخع تهیه شده و امضای هر سه طرف رسیده است نسخه اول به ناظر، نسخه دوم به کارفرما و نسخه سوم به مشاور داده شده و هر سه نسخه حکم واحد را دارد.

کارفرما مشاور دستگاه نظارت+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: