حقوق خبر
قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان

این قرارداد بین شرکت .......... به شماره ثبت .............. و به آدرس ............................................................. به نمایندگی آقای ................. که منبعد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و اقای مهندس .............. به شماره شناسنامه ............... صادره ........... متولد ............. که از این پس (مهندس مشاور) نامیده می شود، به منظور استفاده از خدمات مهندسی برای نظارت کامل و تایید صورت وضعیت ها، جهت اجرای عملیات ساختمانی پروژه طبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می شود از سوی دیگر منعقد می گردد.

ماده 1 – تعهدات دستگاه نظارت :

دستگاه نظارت برنامه تفصیلی اجرایی پیشنهادی پیمانکار را که باید بر اساس برنامه کلی کار بوده و جزء پیوست ـ های پیمان محسوب است پس از رسیدگی و اصلاح و تایید کارفرما به پیمانکار ابلاغ نماید.

دستگاه نظارت باید طبق نقشه ها و مشخصات و مدارک مربوطه اراضی و نقاط اصلی کارها را ضمن تنظیم صورت جلسه تحویل پیمانکار نماید پیاده کردن نقشه ها و محور توسط پیمانکار و با نظارت دستگاه نظارت انجام گردد.

دستگاه نظارت مسئولیت کنترل اجرای صحیح کارها توسط پیمانکار مطابق نقشه های فنی و دستورکارهای ابلاغ شده و همچنین مسئولیت کنترل کلیه مسائل مربوط به معماری تاسیسات برق – مربوط به ساختمان های پروژه تعداد ............ واحدی و رسیدگی به صورت وضعیت های پروژه و مصالح پای کار را در طول مدت قرارداد را به عهده خواهد داشت.

قبل از اقدام پیمانکار برای انجام خرید، دستگاه نظارت باید مشخصات کالاهای تخصصی را که پیمانکار باید خریداری نماید رسیدگی و تایید نموده و مطمئن گردد که مارک این محصولات و مشخصاتی که تسلیم نموده است منطبق بوده مه در این صورت با اخذ تایید نهایی کارفرما مطابق نمونه مورد نظر اقدام به صدور دستور خرید می نماید.

دستگاه نظارت همچنین در موقع تحویل کالاها به کارگاه و نصب آنها موظف است دقیقا آنها را بررسی نموده و تطبیق انها را از نظر کیفیت و کمیت با مشخصات تایید شده قبلی کنترل نماید.

دستگاه نظارت باید در مورد دستورکار اضافی و عملیات پیش بینی نشده در پیمان و نقشه های تفصیلی اولیه رسیدگی و کنترل لازم را اعمال نماید.

دستگاه دستگاه نظارت بایستی یک نسخه از کلیه نقشه ها، دستورات و مکاتبات با پیمانکار را برای کارفرما ارسال نماید.

کلیه آزمایش های خاک شناسی و مصالح ساختمانی مربوط به خدمات و عملیات موضوع این پیمان که توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و با سایر موسسات مربوطه در کارگاه ها و به هزینه کارفرما انجام می شود و همچنین تایید نمونه برداری و انجام آزمایش ها و ارسال نتایج به آزمایشگاه

کلیه آزمایش های خاک شناسی و مصالح ساختمانی مربوط به خدمات و عملیات موضوع این پیمان که توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و با سایر موسسات مربوطه در کارگاه ها و به هزینه کارفرما انجام می شود و همچنین تایید نمونه برداری و انجام آزمایش ها و ارسال نتایج آزمایش ها به کارفرما و صدور دستور لازم به پیمانکار بوسیله دستگاه نظارت انجام خواهد شد. ضمناً نقشه های ارسالی پیمانکاران پس از تایید کارفرما از سوی دستگاه نظارت لازم الاجرا می باشد.

دستگاه نظارت باید نظارت کار را با کارکنان خود انجام داده و کلیه کارها را مرتباً بازدید و عملیات پیمانکاران را با مشخصات منضم به قرارداد تطبیق نموده و گواهی نماید که کار طبق مشخصات انجام گردیده است و پس از اندازه گیری لازم درخواست وجه صورت وضعیت ها و تعدیلات مربوطه را رسیدگی گواهی نماید و علاوه بر آن وظایف زیر را نیز عهده دار خواهد بود.

تهیه و تنظیم گزارش های تفصیلی و جامع هفتگی از جریان عملیات بانضمام نمودارها و کروکی های لازم علاوه بر گزارش های فوق گزارش های ماهیانه باید تا آخر هفته بعد تسلیم گردد.

اظهارنظر در مورد دعاوی اختصاصی پیمانکار و ارسال مدارک مربوطه به دستگاه کارفرما

کمک و تشریک مساعی حین اجرای عملیات با کارفرما و همچنین همکاری و کمک به کارفرما در جهت حصول توافق و با حل و فصل دعاوی و اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای قراردادهای فی مابین پیمانکار و کارفرما به لحاظ اجرای عملیات بوجود آید

صدور گواهینامه تحویل موقت یا قطعی

حصول اطمینان از اینکه عملیات موضوع قرارداد با پیمانکاران طبق مفاد قرارداد مربوطه به اتمام رسیده و قابل تحویل می باشد که در این صورت انجام تحویل موقت یا قطعی را پیشنهاد نموده و در کمیسیونی که برای تحویل تشکیل خواهد شد مشارکت نموده و خدمات دستگاه نظارت در زمینه تحویل موقت و قطعی کارها را انجام خواهد داد

پس از خاتمه کار و انجام تشریفات تحویل موقت صورت وضعیت قطعی را که بوسیله پیمانکار تهیه شده و مشتمل بر کلیه محاسبات و اندازه گیری های نهایی و سایر مدارک لازم می باشد رسیدگی و به کارفرما تسلیم نماید

دستگاه نظارت موظف است نقشه عملیات انجام شده (از بیلت) پروژه هایی که از سوی پیمانکار تهیه و در دو سری (یک سری کالک و یک سری اوزالید) تنظیم و تسلیم می گردد. بررسی و تایید نماید به نحوی که نقشه کارهای انجام شده (از بیلت) برای اداره و نگهداری امور بعدی کفایت و جامعیت داشته باشد.

به طور کلی دستگاه نظارت موظف است در تمام عملیات پیمانکار بر طبق قرارداد نظارت نموده و وظایفی را که در این قرارداد به عهده تو محول شده است انجام دهد.

تهیه و گزارش نهایی مشخصات عمومی پیمان

مواردی که در این قرارداد دیده نشده است شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم نخواهد بود

ماده 2 – تصویب گزارش ها :

کارفرما ظرف مدت ........ ماه از تاریخ دریافت گزارش و اسناد ومدارک قرارداد، نظر خود را کتباً اعلام خواهد داشت.

چنانچه کارفرما ظرف .......... ماه مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق کارهای انجام شده به وسیله دستگاه نظارت با وظایف مندرج در این قرارداد با ذکر موارد اعلام ننماید گزارش و مدارک مذکور تصویب شده تلقی و اساس مطالعات و اقدام بعدی قرار خواهد گرفت.

در صورتی که این نظرات به موقع و ظرف مدت ............... ماه اعلام گردد دستگاه نظارت موظف است گزارش و مدارک مذکور را ظرف مدت ........... ماه بر اساس نظرات کارفرما بدون دریافت حق الزحمه اضافه اصلاح و تهیه نماید.

ماده 3 – کارکنان :

از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی به هزینه و برای دستگاه نظارت انجام می دهند کارکنان دستگاه نظارت شناخته می شوند.

دستگاه نظارت باید به منظور اجرای مفاد این قرارداد در دفاتر و کارگاه های خود کارکنان به تعداد کافی و مناسب بر اساس حجم کار داشته باشد که در این قرارداد عبارت خواهد بود یک نفر لیسانس فنی در رشته ساختمان (مهندس عمران یا معماری) و یک نفر لیسانس فنی (مهندس برق یا تاسیسات) یک نفر تکنسین ساختمان و دو نفر تکنسین مربوط و وارد به کار که مورد تایید کارفرما باشند برای هفته قبل از بکارگیری به کارفرما ارائه و پس از تایید کارفرما اقدام نماید.

دستگاه نظارت در تمام مدت قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود می باشد.

هر کاه به تشخیص کارفرما یک یا عده ای از کارکنان دستگاه نظارت بر صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند کارفرما حق خواهد داشت تعویض آنها را بدون اینکه تعهدی برای کارفرما ایجاد کند از دستگاه نظارت بخواهد و دستگاه نظارت ملزم به اجرای آن خواهد بود.

مشاور موظف به حفظ شرایط مندرج در بند 3-2 در خصوص تعداد افراد حاضر در کارگاه می باشد و حضور افراد با توجه به مقررات وزارت کار و توافق با کارفرما خواهد بود. میزان خسارت و جریمه احتمالی با توافق کارفرما تعیین می گردد.

ماده 4 – نمایندگان :

دستگاه نظارت موظف است برای اجرای این قرارداد نماینده تام الاختیاری تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نمایند. این نماینده در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد.

ماده 5 – تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد :

به طور کلی کارفرما کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل کار دستگاه نظارت اتخاذ خواهد کرد که اهم آن به شرح زیر می باشد:

کلیه اطلاعات و مدارک و طرح های موجور که ارتباط به کار دستگاه نظارت پیدا می کند به درخواست او مجاناً در اختیار گذارده خواهد شد.

محل کار مناسب برای کارکنان در کارگاه.

تامین مسکن مناسب برای عوامل ناظر.

ماده 6 – نقشه برداری و آزمایش ها :

نقشه برداری های اراضی و مناطق و مسیر راه ها و خطوط انتقال نیرو تماماً به هزینه کارفرما انجام خواهد شد.

کلیه آزمایش های مربوط به زمین ها، خاک ها و مصالح در تمام مراحل کار از طریق موسسات فنی ذیصلاح و به هزینه کارفرما انجام خواهد شد. چنانچه دستگاه نظارت نقشه برداری ها و یا آزمایش های مذکور در این ماده را صحیح نداند و به آن معترض باشد می تواند نظریات خود را به کارفرما اطلاع دهد.

ماده 7 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ .......... به مدت ........... ماه شمسی به شرط حذف میزان حجم کار تا پایان ............. ماه مقرر خواهد بود. به هر دلیل مدت اجرای قرارداد بیش از ........... ماه و یا مقدار آن بیش از حجم مندرج در این قرارداد باشد، مدت و مبلغ و شرایط قرارداد با توافق طرفین تعیین می گردد.

ماده 8 – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد حداکثر مبلغ ............. ريال می باشد مه پس از انجام کار موضوع قرارداد و تایید کارفرما معادل 100 % آن به صورت ماهانه پس از کسر کسورات قانونی (5 % بیمه – 5 % مالیات) و حسن انجام کار موضوع ماده 9 در وجه دستگاه نظارت پرداخت می گردد.

ماده 9 – ضمانت حسن انجام تعهدات :

برای حصول اطمینان از حسن انجام کارکرد و تکالیف دستگاه نظارت 10 درصد از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نگهداری می شود و در صورت عدم انجام تعهدات با خاتمه دادن به قرارداد به علت قصور دستگاه نظارت در انجام تکالیف یا در صورت عدول از ادامه انجام قرارداد وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

پنج درصد مبلغ حسن انجام کار و تعهدات پس از خاتمه تحویل موقت کار و تعهدات پس از خاتمه تحویل موقت کار و تصویب صورت وضعیت موقت پیمانکار و مابقی پس از تایید صورت وضعیت قطعی کار مسترد خواهد شد.

ماده 10 – کسورات قانونی :

کسورات قانونی معادل 5 % حق بیمه و 5 % مالیات دستگاه نظارت می باشد.

ماده 11- فسخ قرارداد :

در صورتی که بنا به مصالح شرکت کارفرما تصمیم به توقف موقت کار گیرد کارفرما اجازه خواهد داشت بدون پرداخت هیچگونه وجه اضافی کار مشاور را نیز موقتاً متوقف کند و در صورت توقف دائم کار و یا در صورتی که کارفرما به هر دلیلی تصمیم گیرد با مشاور فسخ قرارداد کند کارفرما به طور متناسب ماده 8 با مشاور تسویه خواهد کرد در این صورت کماکان مسئولیت قسمت انجام شده کار که توسط مشاور تایید شده بر عهده مشاور می باشد.

این قرارداد در ....... ماده، شامل ...... بند و ......... تبصره در ........... نسخه تنظیم و هر نسخه از آن دارای اعتبار قانونی بوده و در تاریخ ........... امضاء و مبادله شده است.

کارفرما دستگاه نظارت+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: