حقوق خبر
قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ...

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ...

این قرارداد در تاریخ ......... بین آقای ......... فرزند .......... به شماره شناسنامه .......... صادره از ........ ساکن ................................................... اصالتاً از طرف خود و به موجب وکالتنامه های شماره ...................... مورخ ...... و .................. مورخ ................. از دفترخانه های .......... و .......... که فتوکپی آنها ضمیمه می باشند و همچنین آقای .......... فرزند ........ به شماره شناسنامه ......... صادره از ........ ساکن ....... خیابان .......... ساختمان ......... طبقه ........ شماره ........... وکالتاً از طرف آقای .......... فرزند ......... به شماره شناسنامه ....... صادره از ....... ساکن ........ پلاک .... طبقه ......... موضوع وکالت نامه شماره ............... مورخ ...... دفتر خانه اسناد رسمی شماره ........ که منبعد کارفرما خوانده می شوند از یک طرف و شرکت مهندسین مشاور ............... که در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تحت شماره ............ به ثبت رسیده است و مرکز آن .............. خیابان ........ کوچه ........ پلاک ........... است به نمایندگی آقای ........ که منبعد مهندس مشاور خوانده می شود و از طرف دیگر برای استفاده از خدمات مهندسی طبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می شود منعقد می گردد.

آقای مهندس ........ فرزند ...... به شماره شناسنامه ........ صادره از حوزه ...... ساکن ............ طبقه ..... به عنوان نماینده از طرف کارفرما معرفی می گردد تا در دوران تهیه طرح رابط بین کارفرما و مهندس مشاور بوده و هماهنگی های لازم از نظر تایید و سایر موارد را به عمل آورد.

 

1-موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت از استفاده خدمات مهندسی مربوط به تهیه طرح و آماده سازی حدود زمین از پلاک ثبتی شماره ......... اصلی واقع در ............ از توابع شهرستان ........ به شرح مندرج در پیوست شماره یک (که جزء لاینفک این قرارداد است) می باشد.

ضمناً با توجه به نقشه تفکیکی ارائه شده توسط کارفرما، ................ هکتار مورد نظر شامل مقداری اراضی دیگر نیز می گردد که تقریباً محاط در اراضی کارفرما می باشد که از نظر انسجام طرح شهرسازی و ارتباط آن با بخش های دیگر از طرف مهندس مشاور به کارفرما توضیح داده شده که این اراضی نیز ضرورت دارد با سایر قسمت ها یک جا مورد مطالعه و طراحی قرار گیرد. این امر با اذعان کارفرما نسبت به آشنایی با مالک زمین های مزبور مورد موافقت واقع شد و مسئولیت آن را به عهده گرفت و مقرر گردید به همین گونه نیز عمل گردد.

لازم به توضیح است که این قرارداد شامل تهیه طرح های معماری نمی گردد.

 

2-خدمات مهندسی مشاور :

خدماتی که توسط مهندس مشاور به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر حیث جامع و کامل بوده و شامل دو مرحله زیر باشد :

الف- مرحله اول :

شامل انجام مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فنی و تهیه طرح تفصیلی و طرح های اولیه آماده سازی و برآورد مقدماتی هزینه اجرای طرح.

ب- مرحله دوم :

انجام محاسبات و تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی آماده سازی زمین مطابق با برنامه ساخت و ساز مسکن و تاسیسات جانبی، متعلقات برآورد هزینه اجرای طرح و تهیه برنامه های اجرایی پروژه.

 

3- مدت قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد برای مراحل مذکور فوق به شرح زیر خواهد بود.

مقرر گردید تهیه طرح تفصیلی از مرحله اول پس از ....... ماه دریافت نقشه های توپوگرافی زمین تحویل گردد.

باقی مانده خدمات مرحله اول نیز پس از ........ ماه از تحویل طرح تفصیلی تحویل داده می شود.

مرحله دوم ....... ماه پس از تصویب مرحله اول و ابلاغ شروع کار مرحله دوم پایان می یابد.

 

4- برنامه کار و گزارش ها :

برنامه کار هریک از مراحل باید ظرف مدت .... روز از تاریخ ابلاغ همان مرحله از قرارداد توسط مهندس مشاور تهیه گردد.

مهندس مشاور باید به ضمیمه گزارش های نهایی هر یک از مراحل خلاصه گزارشی از کار آن مرحله تهیه و تسلیم کارفرما نماید.

مهندس مشاور موظف است سیاست های ملی مسکن، مقدورات، امکانات و محدودیت های کلی پروژه مورد نظر را بررسی و مطالعه نموده و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری نسبت به برقراری ارتباط و هماهنگی با نماینده کارفرما ظرف مدت .... روز از تاریخ دریافت گزارش و مدارک نهایی هر مرحله نظر خود را کتباً به مهندس مشاور اعلام نماید.

چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور، نظر خود را در مورد عدم انطباق کارهای انجام شده بوسیله مهندس مشاور با وظایف مندرج در این قرارداد با ذکر موارد اعلام ندارد، مهندس مشاور مستحق به دریافت حق الزحمه ای که در قرارداد برای انجام خدمات مربوط به این مرحله تعیین شده است، می باشد.

در صورتی که نظرات به موقع و در ظرف مدت مذکور اعلام شود، مهندس مشاور موظف است گزارش و مدارک مذکور را بر اساس نظرات کارفرما بون دریافت حق الزحمه اضافی اصلاح نماید.

مهندس مشاور، گزارش ها و مدارکی را که باید به تصویب کارفرما برسد قبلا در یک نسخه تهیه کرده و در اختیار کارفرما قرار می دهد و پس از تصویب، گزارش و نقشه های طرح را در ....... نسخه تکثیر و در اختیار کارفرما قرار می دهد.

تصویب گزارش ها و نقشه های تهیه شده توسط مهندس مشاور بوسیله کارفرما رفع مسئولیت مهندس مشاور در مورد صحت آن نمی باشد و در هر حال مهندس مشاور مسئول و جوابگوی نواقص و اشتباهاتی است که بعدا به علت نقص کار او پیش آید می باشد.

تبصره :

در بررسی و توصیب طرح توسط مراجع ذی صلاح، مهندس مشاور وظف است نسبت به ارائه طرح به مرجع مزبور که مقدمات اداری آن توسط کارفرما فراهم می آید اقدام و مسئولیت دفاع از طرح را تا تصویب نهایی آن توسط مرجع مورد اشاره به عهده می گرد.

لازم به یاداوری است که موضوع این قرارداد بر اساس طر ح مصوب توسه و عمران شهر ........ تهیه خواهد شد.

توضیح آنکه پیگیری جهت دریافت مجوز آماده سازی از مراجع زیربط بعهده کارفرما می باشد.

 

5- تسهیلات کارفرما :

به طور کلی، کارفرما کلیه تدابیر را برای تسهیل کار مهندس مشاور، به ویژه در موارد زیر را اتخاذ خواهد کرد.

الف – در اختیار قراردادن کلیه اطلاعات و مدارک مربوز به طرح که به مار مهندس مشاور ارتباط پیدا می کند.

ب – تهیه نقشه های توپوگرافی زمین به صورت دیسکت های کامپیوتری که متصل به مختصات کشور می باشد.

 

6- حق الزحمه مهندس مشاور :

حق الزحمه مهندس مشاور در مقابل خدماتی که به موجب این قرارداد انجام می دهد برای مراحل اول و دوم مقطوعاً برابر ............ ريال که معادل .................. تومان می باشد.

 

7- نحوه پرداخت حق الزحمه :

موافقت گردید حق الزحمه مهندس مشاور به شرح زیر پرداخت گردد.

الف – مبلغ ...... ريال به عنوان پیش پرداخت که مبلغ ........ريال آن نقداً طی چک شماره ....... مورخ ...... عهده بانک .......... شعبه ....... پرداخت و مابقی طی چک شماره ........ مورخ ....... عهده بانک .... شعبه ....... پرداخت شد.

ب – مبلغ ......... ريال در پایان تهیه طرح تفصیلی و همزمان با تحویل آن.

ج – مبلغ ........ ريال پس از اتمام خدمات مهندسی مرحله اول و گزارش مرحله اول طرح آماده سازی.

د – مبلغ ........ ريال پس از تصویب مرحله اول طرح و همزمان با تحویل آن به کارفرما.

ه – مبلغ ........ ريال به عنوان پیش پرداخت شروع مرحله دوم.

و – مبلغ ......... ريال پس از اتمام نقشه های اجرایی سیویل.

ز – مبلغ ......... ريال پس از اتمام نقشه های تاسیسات و فاضلاب شهری برق رسانی طرح.

ح- مبلغ ......... ريال پس از تصویب نهایی مرحله دوم و همزمان با تحویل نقشه ها به کارفرما.

 

8- تعهدات کارفرما :

عوارض و عواقب هرگونه تغییرات احتمالی در تصمیمات کارفرما از جمله نقل و انتقل و غیره مشمول موضوع این قرارداد نمی گردد و کارفرما متعهد به اجرای کلیه مفاد این قرارداد تا انتها می باشد.

 

9- هزنیه های نقشه برداری و آزمایش مکانیک خاک :

الف – تهیه نقشه های توپوگرافی اراضی با پیشنهاد مشاور و به هزینه کارفرما انجام خواهد شد.

ب – هزینه انجام آزمایش عمومی خاک و یا در مواردی که برای دقت عمل آزمایش های بیشتری مورد نیاز باشد به عهده کارفرما می باشد.

 

10- دقت و کوشش :

مهندس مشاور باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با به کار بردن بهترین روش ها و اصول فنی متداول و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای انجام دهد.

 

11- حل اختلافات :

آقای مهندس ........ فرزند ......... به شماره شناسنامه .......... حوزه ......... ساکن ............................................................... به عنوان حکم مرضی الطرفین این قرارداد انتخاب می شوند و نظر نامبرده، در ارتباط با کلیه اخلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد و یا تغییر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد صائب و توسط طرفین قرارداد بدون مراجعه به دادگاه لازم الاجرا می باشد.

1-11- مدت داوری از زمان ارجاع دعوی به داور سه ماه است.

2-11- هرگونه ابلاغ به داور به وسیله اظهارنامه به عمل می آید.

 

12- حق واگذاری :

مهندس مشاور حق ندارد بدون تصویب کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نماید. (مگر با موافقت کارفرما)

 

13- مالیکت اسناد :

کلیه مطالعات، گزارش ها، نقشه ها و طرح هایی که توسط مهندس مشاور به موجب این قرارداد تهیه می شود متعلق به کارفرما می باشد و کارفرما می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آنها در اجرای طرح های مختلف استفاده نماید.

 

14- نشانی طرفین قرارداد :

کارفرما :

آقای ............... به آدرس ................................................................................

پیمانکار :

آقای مهندس .......................... به آدرس ..............................................................

مهندس مشاور :

هرگاه مهندس مشاور نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد تا وقتی که نشانی جدید به کارفرما اعلام نشده است.

کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی فوق ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد گردید.

 

15- ضمائم قرارداد :

ضمائم این قرارداد که جزء لاینفک آن می باشد عبارت است از :

پیوست شماره یک در ............ صفحه

پیوست شماره دو در .............. صفحه

 

16- قانون قرارداد :

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران است و در .......... نسخه تنظیم شده و به امضا رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارد. هر نسخه دارای ......... صفحه می باشد.

 

امضاء کارفرما امضاء پیمانکار

 

پیوست شماره 1

 

موضوع قرارداد :

الف – مرحله اول :

انجام مطالعات مقدماتی و تدوین ایده کلی برای آماده سازی زمین مورد نظر.

انجام مطالعات اقتصادی – اجتماعی جهت برنامه ریزی مسکن، مطالعات مربوط به جزئیات شهرسازی کلی پروژه.

تهیه طرح تفصیلی اراضی مورد نظر.

تهیه نقشه های مقدماتی تفکیکی، تاسیساتی و تدوین ضضوابط ساختمانی و شهرسازی.

 

ب- مرحله دوم :

تهیه نقشه های اجرایی سیویل و انجام محسابات فنی

تهیه نقشه های اجرایی تاسیسات زیربنایی (آب- فاضلاب – برق)

تهیه فهرست مقادیر برآورد هزینه اجرای طرح

 

 

پیوست شماره 2

مطالعات و خدمات طراحی و نظارت کارهای شهرسازی

 

خدمات مهندس مشاور که بر اساس پیوست شماره 1 می بایستی انجام دهد در دو مرحله زیرین می باشد.

مرحله اول : انجام مطالعات مقدماتی و تدوین ایده های کلی شهرسازی زمین و بررسی های کلی در محدوده اطراف زمین و شهر :

مطالعه طرح جامع شهر تدوین ایده های طرح آماده سازی و تعیین نوع کاربری ها، تراکم ها و مقررات شهرسازی

بررسی امکانات رشد کالبدی شهر در آینده و تاثیر این رشد بر روی اراضی مورد طراحی

مطالعه و بررسی وضعیت شبکه عبور و مرور شهر در جوار اراضی مورد نظر و نحوه ارتباطی زمین با شهر و منطقه اطراف آن

مطالعه و بررسی وضعیت تاسیسات زیر بنایی شهر در اطراف زمین و نحوه تامین آب و برق اراضی مورد طراحی

مطالعه و بررسی تراکم های جمعیتی و ساختمانی در مناطق ساخته شده همجوار و نحوه استفاده از زمین

بررسی نوع مصالح به کار گرفته شده و کیفیت معماری مجتمع های مسکونی ساخته شده همجوار

 

قسمت دوم : تهیه طرح تفصیلی – بررسی های مشروح و تفصیلی در ارتباط با زمین

مطالعه طرح تفصیلی تهیه شده برای زمین و بررسی امکان بازنگری آن بر اساس اهداف طرح

بررسی تفصیلی ویژگی های توپوگرافی، اقلیمی و زیست محیطی

2-2-1- مسائل تفصیلی زمین شناسی از نظر سیل گیر بودن زمین و راه های مقابله با آن و تاثیر آن در طراحی های تفصیلی

2-2-2- بررسی تفصیلی شرایط اقلیمی و تاثیر آن در طراحی های تفصیلی

2-2-3- بررسی تفصیلی مسائل زیست محیطی واکولوژیک و تاثیر آن در طراحی های تفصیلی

تقسیمات ناحیه ای و محله ای اراضی مورد طراحی

بررسی امکانات ایجاد ارتباط زمین با شهر و انتخاب مسیرهای مناسب

برنامه ریزی فضایی و مکان یابی فضاهای خدماتی شامل محاسبات مربوط به تعیین فضاها و سطوح لازم برای عملکردهای مختلف، اندازه ها و روابط بین قسمت ها و اجزاء تشکیل دهنده زمین مورد طراحی

مطالعه سیستم یابی تاسیسات زیر بنایی

تهیه طرح کالبدی

2-7-1- طراحی شبکه خیابان های اصلی و فرعی تا حد کوچه ها دسترسی

2-7-2- طراحی کاربری زمین

2-7-3- تعیین تراکم های جمعیتی و ساختمانی

تدوین ضوابط و مقررات

2-8-1- ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه های کاربری و استفاده های مجاز از کاربری ها

2-8-2- ضوابط و مقررات مرتبط با تفکیک زمین و شبکه گذربندی

2-8-3- ضوابط و مقررات معماری و ساختمانی

 

قسمت سوم : مطالعات مربوط به طراحی شهری

الف – بررسی های اقتصادی – اجتماعی متقاضیان بالقئه زمین و برنامه ریزی طرح

1-مطالعات و بررسی های اجتماعی متقاضیان مسکن

شناسایی متقاضیان بالقوه زمین از نظر خانوار تعداد شاغلین و غیر شاغل، تعداد محصلین، میزان تحصیلات و پیش بینی رشد جمعیتی آنها در جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه خانوار

شناسایی وضعیت اقتصادی متقاضیان – مانند میزان درآمد، سرمایه نقدی توان ساخت مسکن و تقسیم بندی گروههای درآمدی بر اساس متعارف در ایران از طریق پر کردن پرسشنامه های اقتصادی خانوار

بررسی نوع مسکن قابل ساخت توسط متقاضیان بالقوه که قادر به تامین مخارج آن می باشند با توجه به توان مالی بدست آمده از مطالعات

 

ب – برنامه ریزی مسکن

ارائه الگوی نوع مسکن مورد نیاز مانند ویلایی و آپارتمانی مجتمع، تعیین تعداد واحدهای مسکونی قابل احداث، تعداد شیب و تکرار آنها.

تعیین سرانه های کاربری عمومی مانند فضای سبز، آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، راه ها و غیره .

ج – استنتاج از مطالعات انجام شده قبلی در جهت ادامه موارد زیرین

تعیین اندازه و تعداد قطعات تفکیکی که با توجه به تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و در نظر گرفتن تراکم های مختلف ساختمانی بدست می آید.

تدوین ایده کلی شکل گیری (کالبدی شهری) فضاهای شهری مانند تنظیم فضاهای سکونتی عمومی و غیره

د – تهیه طرح تفکیکی و تکمیل طرح ریزی شهری

تهیه الگو و طرح یک واحد همسایگی، یا مجموعه و ترکیب هایی از الگوی واحدهای مسکونی در حدی که بتواند مبنای طراحی شهری و تنظیم فضاهای عمومی و ارتباطی محل و یا محلات طرح مورد نظر قرار گیرد.

ارائه گزینه های مختلف طراحی شهری زمین مورد نظر

تهیه نقشه های مقدماتی جزئیات شهرسازی، خیابان ها، شبکه های دسترس همراه با فضاهای سبز اطراف آنها، پیاده رو ها، پارکینگ ها، میادین، پارک ها و فضاهای سبز و غیره

تدوین ضوابط و معیارهای طراحی شهری و همچنین قواعد و نظاماتی که باید بر اساس آنها کنترل فعالیت های ساختمانی اقداماتی که در شکل گیری نهایی فضاهای شهری موثرند انجام گیرد همراه با نمودارها و تصاویر که به صورت ساده و گویا ایده های طراحی فضاهای شهری مورد نظر را نشان داده و امکان کنترل و اجرای آنها را فراهم آورد

بررسی و مطالعه سیستم ها و روش های مختلف شبکه های تاسیسات شهری و انتخاب مناسب ترین روش برای اراضی مورد طراحی از نظر فنی، اقتصادی و مدیریت

مطالعه و ارزیابی امکانات تامین آب و برق و تلفن و گاز برای زمین

مطالعه و ارزیابی روش های مختلف دفع اضلاب و آبهای سطحی و انتخاب روش بهینه

ارزیابی کلی هزینه های مورد نیاز جهت اجرای طرح

برآورد هزینه های عملیات آماده سازی و محوطه عمومی زمین

ارزیابی طرح از نظر بهینه نمودن آن با توجه به نحوه استفاده از زمین و فضا و هزینه های اجرایی آن

ارائه نقشه های نهایی مرحله اول

مرحله بندی اجرای طرح همراه با پیش بینی زمان تقریبی لازم برای اجرای مراحل مختلف آن و تنظیم کار مرحله دوم

تدوین گزارش توجیهی در مورد مطالعات انجام گرفته شده و نحوه استفاده از آنها در برنامه ریزی ها و اجرای طرح

 

پیوست شماره 3

مرحله دوم :

انجام محاسبات و تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی :

اجزاء طرح نهایی به شرح مندرج در این پیوست می باشد که باید با توجه طرح های اولیه مصوب برای محدوده تعیین شده در مرحله اول مطالعات تنظیم گردد. مهندس مشاور مجاز نمی باشد تغییراتی را که موجب افزایش هزینه اجرای طرح می گردد بدون تصویب کارفرما در طرح بدهد.

 

حدود خدمات و وظایف مهندس مشاور در مرحله دوم به شرح زیر می باشد:

بررسی مشروح در مورد عوارض ارتفاعی، وضع زمین از نظر مقاومت و جنس خاک آب های زیر زمینی، امکانات اجرایی محلی و سایر اطلاعات نیز و شرایط مهم محلی که برای تهیه پروژه و اخذ تصمیم راجع به خصوصیات و مشخصات فنی آن لازم است.

انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های مشروح اجرایی و نهایی شامل :

2-1- نقشه های اجرایی کلیه معابر سواره اصلی و فرعی و دسترسی همراه با جزئیات فضاهای باز پارکینگ ها، پیاده روها، رفوژها و حوالی سبز مجاور آنها و مشخص نمودن اندازه ای لازم فواصل، زوایا، شعاع و مشخصات قوس ها و غیره به مقیاس حداقل 1:500

2-2- مقاطع طولی خیابان های شریانی، اصلی، ارتباطی و جمع و پخش کننده به مقیاس مناسب

2-3- مقاطع عرضی برای نقاط مختلف شبکه خیابانها در حدی که برای اجرای آنها لازم است به مقیاس مناسب

2-4- نقشه های اجرایی تقاطع خیابان های اصلی با یکدیگر و با خیابان های فرعی و همچنین نقشهای اجرایی مربوط به استفاده از زمین مجموعه و تفکیک اراضی نهایی شامل : موقعیت و مرزهای دقیق بین کاربری ها، مراکز و مناطق عمومی و سایر فضاهای شهری و قطعات تفکیک شده جهت واحدهای مسکونی و همچنین مرزها و موقعیت دقیق آنها نیست به شبکه معابر پیشنهادی به مقیاس حداقل ...............

2-5- نقشه های جزئیات مربوط به اجزاء طرح از قبیل نحوه پوشش و ارتفاعات جزئیات حاشیه ها و جداول جدا کننده، پیاده رو ها، آب نماها، سکوها، کانال ها، پله ها و کلیه عناصری که در طرح پیش بینی شده است به مقیاس مناسب

2-6- نقشه های شبکه های آب، برق و فاضلاب، روشنایی، آب و دفع آبهای سطحی

2-7- تعیین محل ها و محدوده اراضی و مناطقی که باید نقشه برداری شده و نقشه توپوگرافی آنها تهیه شود، همراه با مشخصات و مقیاس مورد نیاز جهت تهیه طرح ها

تبصره :

نقشه های توپوگرافی لازم به مقیاس ................ تا ............. با منحنی های میزان مورد ازوم برای طرح های آماده سازی زمین و نقشه های عملیاتی خاکی و محوطه سازی طبق مشخصاتی که مهندس مشاور تعیین خواهد کرد به هزینه کارفرما انجام خواهد شد. این نقشه های بایستی به صورت دیسکت های کامپیوتری تهیه گردند.

2-8-تعیین محل و تهیه برنامه حفرچاه های دستی آزمایشی و مطالعات مربوط به خاک و آزمایش مقاومت خاک و مطالعات ژنو تکنیک و زلزله شناسی که عملیات مربوط به آنها به هزینه کارفرما توسط موسسات ذیصلاح انجام خواهد شد.

2-9-تامین هماهنگی طرح یا سایر طرح های مشابه در محل و منطقه مربوط و همچننی همکاری با مهندسین مشاور یا سایر دستگاه های مسئول تهیه طرح های تاسیسات شهری

2-10-تهیه و تنظیم اسناد و مدارک با توجه به موارد زیر :

2-10-1- مهندسین مشاور باید نقشه ها و مشخصات و مدارک فنی را طوری تنظیم نماید که علاوه بر امکان اجرا به صورت امانی توسط کارفرما، لا اقل ........... پیمانکار یا پیشنهاد دهنده بتوانند در مناقصه شرکت نمایند.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: