حقوق خبر
قراردادهای پیمانکاری

شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ...............

شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ...............

ماده 1)

مقاطعه کار ملزم به رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در دستور العمل های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه و ساختمان های مجاور و وسایل زیست محیطی در کارگاه مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات فنی و دستور العمل های مشاور و نظارت و مدیریت اجرا و دستورالعمل ها می باشد.

ماده 2)

مقاطعه کار موظف است در دفتر خصوصی کلیه مصالح مصرفی و همچنین ماشین آلات و ابزار و وسائل احتمالی (در صورتی که در تعهد کارفرما باشد) که توسط کارفرما به وی تحویل می شود ثبت نماید و از ماشین آلات و ابزار به خوبی نگهداری نماید (مصرف ناصحیح به تشخیص و تعیین کارفرما بر عهده مقاطعه کار است) همچنین مقاطعه کار موظف است از مصالحی که توسط کارفرما در اختیار او قرار می گیرد به خوبی استفاده نموده و صرفه جویی های لازم را به عمل آورد در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده می باشد تشخیص و تعیین آن برعهده کارفرما می باشد.

ماده 3)

نوسانات اقتصادی و افزایش یا کاهش نرخ ارز و تغییرات تورم و تحریم های اقتصادی یا وضع تعرفه های جدید از نظر اجرای مفاد این قرارداد از مصادیق فورس ماژور محسوب نمی شود و مسئولیت آن به عهده مقاطعه کار می باشد و باعث تعدیل مبلغ قرارداد نخواهد شد.

ماده 4) دوره تضمین کارها:

کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل برای مدت ...... ماه از زمان تحویل هر قسمت از طرف مقاطعه کار تضمین می گردد تا هرگاه در این مدت معایب و نقائصی در کار مشهود شد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و اصول فنی کار (به تشخیص کارفرما یا ناظر کارفرما) باشد مقاطعه کار موظف می باشد آن مععایب و نقائص را حداکثر ظرف مدت ....... ساعت از ابلاغ کارفرما رفع نماید. در صورت رفع عیب و نقص توسط کارفرما هرینه به اضافه 15 % از محل مطالبات مقاطعه کار کسر خواهد شد.

ماده 5) نظارت بر اجراء :

کارفرما در مدت اجرای قرارداد توسط مهندس مقیم یا عالی خود عملیات مقاطعه کار را بازرسی می کند و مقاطعه کار ملزم است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد در اختیار مامورین کارفرما قرار دهد و هرگاه ناظر کارفرما عیب و نقصی در کار مشاهده نمود و به مقاطعه کار دستور رفع آنها را بدهد مقاطعه موظف است دستورا ناظر با مامورین کارفرما را در حدود مفاد این قرارداد به موقع اجرا بگذارد در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارد (به تشخیص و تعیین کارفرما) می باشد در هر صورت حضور ناظر و یا تایید نماینده کارفرما به هیچ عنوان رافع مسئولیت نخواهد بود.

ماده 6)

پرداخت هرگونه کسورات قانونی منجمله عوارض، مالیات، بیمه هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه اجتماعی به عهده مقاطعه کار می باشد.

ماده 7)

مقاطعه کار حق ندارد حق واگذاری موضوع قرارداد را جزاً و یا کلاً و به نحو اشاعه یا به هر طریق دیگر به غیر ندارد.

ماده 8) کلیه ابزار کار به عهده مقاطعه کار :

کلیه ابزار کار به عهده مقاطعه کار می باشد.

تهیه لباس و کلاه ایمنی و هرگونه وسائلی در مورد ایمن بودن خود و کارگران جهت انجام کار به عهده مقاطعه کار می باشد.

مسئولیت هر گونه حوادث ناشی از کار در مورد مقاطعه کار و کارگران وی اعم از کیفری و حقوقی به عهده مقاطعه کار می باشد.

مقاطعه کار ملزم به بیمه حوادث نمودن خود و کارگران می باشد.

بکارگماردن کارگران و نیروهای خارجی بدون مجوز کار ممنوع است در غیر این صورت مقاطعه کار مسئول جبران خسارت وارده می باشد.

بکار گماردن کارگرانی که از نظر سنی و وضعیت خدمت و غیره ممنوعیت قانونی دارند ممنوع است.

پیمانکار ملزم به رعایت نمودن مقررات حفاظت فنی و بهداشتی کار و ماده 91 و 95 قانون کار می باشد.

پیمانکار حق خارج نمودن وسایل و لوازم کار متعلق به خود را بدون اجازه کارفرما تا اتمام کار ندارد.

تبصره : تشخیص اتمام کار به عهده کارفرما می باشد.

مقاطعه کار ملزم است هر گونه حادثه ای که منجر به مصدومیت نیروهای خود گردد ظرف مدت ........ ساعت کتباً به اطلاع کارفرما برساند.

ماده 10) فسخ قرارداد :

مقاطعه کار ضمن عقد خارج لازم حق استفاده از کلیه خیارات و عیوب را نسبت به خود ساقط نمود و تخلف از اجرای مفاد هر یک از مواد این قرارداد موجب اعمال حق فسخ کارفرما خواهد شد.

امضاء شرکت کارفرما مهر و امضاء مقاطعه کار+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: