حقوق خبر
قراردادهای پیمانکاری

قراداد پیمانکاری احداث مسیر جاده

قراداد پیمانکاری احداث مسیر جاده

به تاریخ ............... در محل ............ بین شرکت ............ به نمایندگی آقای .............. مدیر عامل شرکت ............. از یک طرف و آقای مهندس ................ از طرف دیگر که در متن قرارداد مجری نامیده می شود به آدرس .......................... قرارداد فی مابین منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای عملیات زیر :

کارهای اصلی :

احداث مسیر تا سطح ساب گرید از کیلومتر ........... الی ........... با متر مکعب خاکبرداری و ............ متر مکعب خاک ریزی

احداث ابنیه فنی به تعداد و دو دهانه .............. متری از کیلومتر ................. الی ......................

............................

............................

و بالاخره کارهای احتمالی که در ماده 9 این قرارداد پیش بینی شده است.

ماده 2 – اسناد و مدارک قرارداد :

این قرارداد شامل اسناد ومدارک زیر است :

قرارداد حاضر

فهرست بها عملیات راه و باند فرودگاه سال

مشخصات عمومی راه ها

ماده 3 – مبلغ قرارداد :

مبلغ اولیه قرارداد بالغ بر (به عدد) ................... ریال (به حروف) ................. ریال است.

ماده 4 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد ................... ماه شمسی و شامل دو قسمت زیر است :

مدت تجهیز و تشکیل کارگاه ............ روز می باشد.

مدت اجرای عملیات ................ روز است.

تبصره : در مورد حوادث غیر مترقبه بنا به تشخیص کارفرما به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده 5 – نحوه پرداخت :

کلیه پرداخت ها پس از تایید صورت وضعیت های ارسالی به همراه ضمائم مربوط به دستگاه نظارت و متناسب با تخصیص های سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.

ماده 6 – تاییدات و تعهدات مجری :

موضوع قرارداد و نحوه اجرای آن بر اساس نقشه ها و دستور العمل ها کلاً و کاملاً مشخص و تمام شرایط جغرافیایی و آب و هوایی آن را کاملاً در نظر گرفته است.

کلیه هزینه های لازم جهت اجرای مفاد قرارداد از قبیل دستمزدها کرایه و غیره را در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.

مجری مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را به عهده دارد و نظارتی که از طرف ناظر اعمال می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت وی نمی کاهد.

تبصره : هر گاه مجری نسبت به صحت بعضی نقشه ها و محاسبات فنی و یا دستورات کتبی یا نوع مصالحی که بنا به دستور کارفرما تهیه شده باشد ایرادی داشته باشد باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلایل کتباً به اطلاع دستگاه نظارت یا کارفرما برساند.

هر گاه مجری در اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود سهل انگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن خسارتی وارد آید، یا در انجام هر یک از تعهدات موضوع قرارداد به هر دلیلی استنکاف ورزد کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات را به جای او به هر طریق انجام داده و هزینه تمام شده را از محل مطالبات مجری پرداخت نماید.

مجری نمی تواند بدون موافقت کتبی کارفرما قرارداد را به غیر واگذار نماید.

ماده 7 – تعهدات کارفرما :

پرداخت وجوه تعهد شده در قرارداد را کارفرما در سر موعد دارد.

هر گونه همکاری در چارچوب اجرا و تسریع کارها را کارفرما با مجری دارد.

ماده 8 – تغییر مقادیر کار / کارهای جدید:

کارفرما می تواند مقادیر کار را افزایش و یا کاهش دهد در صورت افزایش مقادیر کار مجری موظف است بر اساس قیمت های قرارداد آن را انجام داده مشروط بر اینکه قیمت کارهای جدید از 25 دردصد مبلغ اولیه قرارداد تجاوز ننماید.

در صورتی که برای کارهای جدید قیمتی در قرارداد پیش بینی نشده باشد مجری موظف به انجام آن بر اساس توافق می باشد.

ماده 9 – نظارت بر اجرای عملیات :

نظارت بر اجرا از طرف نمایندگان کارفرما انجام می شود و نظارت اجرا شده به هیچ وجه از مسئولیت اجرای پیمانکار نمی کاهد.

ماده 10 – فورس ماژور :

در صورت بروز شرایط و حوادث غیر مترقبه خارج از اراده طرفین لازم است، مدعی مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام و درخواست جلسه مشترک نماید.

تصمیمات متخذه در جلسه موصوف ملاک عمل خواهد بود.

ماده 11 – فسخ قرارداد : فسخ قرارداد طرفین تابع عقود در قانون مدنی است و علاوه بر آن کارفرما می تواند با اعلام کتبی یک هفته قبل در موارد ذیل قرارداد را فسخ نماید :

عدم انجام تعهدات قراردادی پیمانکار و یا قصور و تقصیر وی در ا نجام هر یک از تعهدات

ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار

ماده 12 – نسخ قرارداد :

طرفین با تاییدیه کلیه مراتب فوق این قرارداد که شامل .......... ماده و ............ تبصره می باشد در ............. نسخه که دارای ارزش یکسان می باشد امضاء و مبادله نمودند که نسخه اصل نزد پیمانکار و نسخه دیگر نزد کارفرما می باشد.

محل امضاء کارفرما محل امضاء پیمانکار+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: