حقوق خبر
شرایط شهادت

شرایط شهادت در قوانین حقوقی ایران

ماده ١٣١٥ ق. م ناظر به همين امر است كه می گويد شهادت بايد از روی قطع و يقين باشد، نه به طور شك و ترديد و علت هم آن است كه شك و ترديد موضوع ذهنی را از بيان واقعه مشهود به عقيده و اظهار نظر نزديك مي كند و شاهد نبايد در شهادت نظر خود را دخالت دهد


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

شرایط شهادت در قوانین حقوقی ایران

 شرايط شهادت به شرح ذيل است:
الف : قطعی و يقينی بودن
قطعی و يقينی بودن شهادت: شهادت شاهد، بايد از روی قطع و يقين باشد، اظهار با ترديد و شك بلااعتبار است. شاهد بايد از طريق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع يافته باشد. گاهی اوقات بر شنيدن خبري شهادت می دهد كه شاهد سمعی است .شاهد بايد آنچه ديده يا شنيده با قطع و يقين همراه باشد. در شرح لمعه آمده است كه پيغمبر (ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نمايد و می فرمايد : اگر بدين روشنی مي دانی شهادت بده وگر نه از اين كار دست بدار.
ماده ١٣١٥ ق. م ناظر به همين امر است كه می گويد شهادت بايد از روی قطع و يقين باشد، نه به طور شك و ترديد و علت هم آن است كه شك و ترديد موضوع ذهنی را از بيان واقعه مشهود به عقيده و اظهار نظر نزديك مي كند و شاهد نبايد در شهادت نظر خود را دخالت دهد.
ب:  تطبيق شهادت با دعوی
هر گاه دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت امر ديگري را ثابت كند آن گواهی بدون اثر است . در موردی كه شهادت جزئی از ادعا را ثابت كند به همان ميزان موثر است وفق ماده ١٣٢٠ ق. م ": شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته، يا به واسطه ي مانع ديگري مثل بيماري، سفر، حبس و غيره نتواند حاضر شود. "رجوع از شهادت نياز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد. كافي است شاهد مدعی گردد به جهتي از جهات مثل تطميع، تهديد، يا اشتباه و نظاير آن شهادت نادرست داده است. در اين صورت دادگاه به چنان شهادتي ترتيب اثر نمی دهد.
ج:  توافق شهادت شهود در معنی

شهادت شهود بايد در معني توافق داشته باشد، لازم نيست الفاظ و عباراتي كه شهود به كار ميبرند يكسان نباشد ولي لازم است معني و مفهوم آنها يكي باشد. بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از اظهارات آنها چيزهاي يقيني مشتركي به دست آيد.

 

منبع: تحلیل فقهی و حقوقی مبانی شهادت شهود - مریم شیخ الاسلامی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 + 0
مخالفم - 0
منبع: vakilna.ir

 

سرخط خبرها: