حقوق خبر
فاشیسم (fascism)

نظام اجتماعی و اقتصادی فاشیسم

دموکراسی نظامی است که بر اصل نسبیت قرار گرفته و حکومت به روش زندگی افراد و خانواده ها کاری ندارد. این مسأله در نظام های استبدادی سنتی تا جایی که مردم و حتی احزاب و فرقه های گوناگون برای حاکم و طبقه ی حاکمه مشکل ایجاد نکند، صادق است. ولی فاشیسم در چارچوب نظام توتالیتر نه تنها در مسائل سیاسی سخت گیر است، بلکه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز نظارت کامل داشته و در صورت لزوم مداخله می کند


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

دموکراسی نظامی است که بر اصل نسبیت قرار گرفته و حکومت به روش زندگی افراد و خانواده ها کاری ندارد. این مسأله در نظام های استبدادی سنتی تا جایی که مردم و حتی احزاب و فرقه های گوناگون برای حاکم و طبقه ی حاکمه مشکل ایجاد نکند، صادق است. ولی فاشیسم در چارچوب نظام توتالیتر نه تنها در مسائل سیاسی سخت گیر است، بلکه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز نظارت کامل داشته و در صورت لزوم مداخله می کند. مشاغل سیاسی بر اساس پاک‌نژادی و شناخت کامل و عضویت در حزب معین می شود. حزب وظیفه دارد تا کارائی و لیاقت افراد را برای کارهای مهم تشخیص داده و انتخاب نماید. ازدواجها به شدت کنترل می شود تا پاکی خون همچنان حفظ شود، اگرچه هیتلر به این واقعیت رسیده بود که خون آلمانی به مقدار زیاد در طول زمان خلوص خود را از دست داده است، لیکن به کمک ازدواج های صحیح و کسانیکه هنوز خون پاک و خالص را حفظ کرده اند، می توان آن را دوباره نجات داد.

مهمترین وظیفه زن در این اجتماعی، خانه داری و تربیت فرزند است تا هم کشور به خوبی اداره شود هم اینکه جنگجویانی لایق برای تصرفات آینده تربیت شود.

بیشتر بخوانید:

فاشیسم و ادبیات

همانگونه که در قرون چهارم و پنجم ق.م. در آتن فقط شهروند حقیقی حق حمل اسلحه داشت و برای کشور خود می جنگید و این افتخار به خارجیان و بندگان و حتی زنان داده نمی شد ( و به همین جهت هم زنان از حقوق کامل شهروندی برخوردار نبودند)، در نظام فاشیسم اگرچه زن حق رأی دارد، لیکن چون نمی تواند اسلحه حمل کرده و در جنگ مانند مردان شرکت کند، بدین جهت از حقوق کامل شهروندی برخوردار نبود و حق رأی دادن هم مانند همه چیز در این اجتماع به رهبر ختم می شود. پس امتیاز خاص به شمار نمی رفت. در آلمان این حق هم در عمل به زنان داده نشده بود. همانطور که در جامعه فاشیستی، توده باید از نخبه و نهایتاً نخبه مطلق یعنی رهبر عالی اطاعت کند، اعضاء خانواده (زن و فرزندان) نیز باید مطیع پدر باشند. زنان را از مشاغل حساس و حزبی نیز محروم می کنند و حتی تا حد امکان در مشاغل پائین تر نیز از مردان استفاده می شود تا بدین ترتیب زنان به کار مهمتر یعنی خانه داری و بچه داری بهتر برسند. این عمل را واتیکان نیز تایید می کرد.

در حالیکه فاشیسم به جلب حمایت سرمایه داران می پردازد، لیکن از دموکراسی و سوسیالیسم بیزار است و به حکومت نخبگان معتقد می باشد. دارایی و ثروت در نهایت عمومی به حساب می آید، پس فرد نمی تواند و اجازه ندارد آنرا تباه کند، بلکه با مسئولیت در برابر جامعه و حکومت به بهترین وجهی باید از ثروت و سرمایه خود بهره ببرد؛ دولت نیز از یک چنین سرمایه و دارائی مطلوب نظام حمایت می کند. اقتصاد کشور بوسیله سندیکاهای کارگری تحت نظارت عالیه ی دولت که در حقیقت دربرگیرنده ی کارگران و کارفرمایان بود، اداره می شد. در آلمان نقش سندیکاهای کارگری کم‌رنگ تر از ایتالیا بود و هیتلر اتحاد ملی و اتحاد کارگران و کارفرمایان را جهت رسیدن به خودکفایی سیاسی و اقتصادی جایگزین سندیکاهای نوع ایتالیایی آن کرده بود.

اگرچه مالکیت خصوصی در چارچوب نظام، حمایت می شد ولی دولت همواره بر اقتصاد نظارت عالیه داشته و در این رابطه اعتصابات کارگری را اکیداً ممنوع کرده بود، زیرا خواست های مشروع کارگران قبلاً توسط دستگاه رهبری تشخیص داده می شد و همگونی کارگران را با کارفرمایان در جهت اهداف ملی همراه می ساخت. پس اعتصاب فقط به مملکت و ملت و در نهایت به خود کارگر صدمه می زد. اصولاً نازیسم نه به برابری توده و از بین بردن طبقه، بلکه به اتحاد طبقات و وحدت ملی اعتقاد داشت.

بیشتر بخوانید:

فاشیسم و سینما

فاشیسم و ساختار آن

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم – دکتر ملک یحیی صلاحی

پایگاه خبری حقوق نیوز – مقالات سیاسی+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: