حقوق خبر

این حرکات ورزشی را به کارهای روزانه اضافه کنید

هنگام دم کردن چای، ورزش های مربوط به سرین را انجام دهید زمانـی کـه منتظـر دم شـدن چـای صبحگاهـی خـود هسـتید، بـه منظـور تقویــت بــدن ، حــرکات کششــی انجــام دهیــد. پــس از مدتــی ایــن کار تبدیــل بــه یــک عــادت بــرای شــما خواهــد شــد و دیگــر نمــی توانیــد بــدون انجــام ایــن حرکــت بــه ســراغ صبحانــه ی خــود برویــد. خــاق باشــید. حرکاتــی را انجــام دهیــد کــه هــر روز نیــاز بــه تصمیــم گیــری نداشــته باشــد

این حرکات ورزشی را به کارهای روزانه اضافه کنید
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

این حرکات ورزشی را به کارهای روزانه اضافه کنید

1-هنگام مسواک زدن، تعادل خود روی یک پا را حفظ کنید مسـواک زدن نیـاز بـه تمرکـز ذهـن زیـادی نیـاز نـدارد. بـرای تقویـت بـدن بسـیار راحـت مـی توانیـد یـک روتیـن را بـه آن اضافـه کنیـد و آن هـم تعـادل روی یـک پـا اسـت. سـعی کنیـد ایـن کار را بـرای خـود بـه یـک عـادت تبدیل کنید.

2- در هنگام پوشیدن جوراب یا کفش تعادل خود روی یک پا را حفظ کنید بــرای تقویــت بــدن ، در هنــگام پوشــیدن کفــش و جــوراب، ننشــینید. بایسـتید و روی یـک پـا تعـادل خـود را حفـظ کنیـد. سـپس تغییـر جهـت دهیـد و روی پـای دیگـر بایسـتید. ایـن کار را هـر روز انجـام دهیـد.

3- هنگام دم کردن چای، ورزش های مربوط به سرین را انجام دهید زمانـی کـه منتظـر دم شـدن چـای صبحگاهـی خـود هسـتید، بـه منظـور تقویــت بــدن ، حــرکات کششــی انجــام دهیــد. پــس از مدتــی ایــن کار تبدیــل بــه یــک عــادت بــرای شــما خواهــد شــد و دیگــر نمــی توانیــد بــدون انجــام ایــن حرکــت بــه ســراغ صبحانــه ی خــود برویــد. خــاق باشــید. حرکاتــی را انجــام دهیــد کــه هــر روز نیــاز بــه تصمیــم گیــری نداشــته باشــد.

4- در هنگام رانندگی صاف بنشینید حتـی در هنـگام رانندگـی نیـز مـی توانیـد بـه تقویـت بـدن خـود کمـک کنیــد. ســعی کنیــد وضعیــت بــدن و کمــر خــود را در هنــگام رانندگــی صـاف نگـه داریـد. چانـه و قفسـه ی سـینه را بـاال بیاوریـد، شـکم خـود را سـفت کنیـد و قـوس کمـر را کاهـش دهیـد. سـر را بـه عقـب بکشـید و بـاال نگـه داریـد.

5- در هنـگام عبـور از درگاه، شـانه هایتـان را عقـب بکشـید و سـر خـود را بـاال نگـه داریـد. هـر گاه رنـگ روی دیـوار، توجـه شـما را بـه خـود جلـب مـی کنـد و یـا زمانـی کـه مـی خواهیـد از درگاه در عبـور کنیـد، سـعی کنید شـانه هایتان را بـه عقـب بکشـید و سـر خـود را بـالا نگـه دارید. ایـن ورزش بـه تقویت سـر و شـانه ی شـما کمـک مـی کنـد.

این حرکات ورزشی را به کارهای روزانه اضافه کنید
 

6- در هنگام رانندگی شکم خود را سفت کنید هـرگاه از رانندگـی زیـاد خسـته شـدید، بـرای تقویـت بـدن ، ماهیچه های شـکمی خـود را منقبـض کنیـد و تـا جایـی کـه مـی توانیـد در ایـن وضعیـت بمانیـد. همـراه بـا کنتـرل کـروز ماشـین پاهـای خـود را کمـی منقبـض کنید.

هنگامی که در صف ایستاده اید، به حرکات تعادلی بپردازید هنگامـی کـه در صـف قطـار، اتوبـوس، متـرو و یـا هـر جـای دیگـری کـه ایسـتاده ایـد، بـه فکـر تقویـت بـدن خـود باشـید و بـا پاهایتـان حـرکات تعادلـی انجـام دهیـد و بـدن خـود را منقبـض کنیـد.

8- در هنگام کار با کامپیوتر، باسن خود را منقبض کنید صندلـی خـود را کنـار بکشـید و در مقابـل میـز، بـر روی یـک پـا زانـو بزنیـد. باسـن خـود را بچرخانیـد و سـفت کنیـد. برای هـر طـرف از بـدن، ایـن تمریـن را بـه مـدت ۵ دقیقـه انجـام دهیـد. ایـن حرکـت را ۲ تـا ۳ بـار در روز مـی توانیـد انجـام د هید .

9- در پشت میز خود، ورزش های تقویت کننده ی پا را انجام دهید حتـی در پشـت میـز نیـز مـی توانیـد ورزش هـای تقویـت پـا و حـرکات ایزومتریـک انجـام داد. قسـمت بـالا و سـاق پـای خــود را بــر روی میــز بکشــید. پاهــا اگــر بــه مــدت زیــادی آویـزان باشـند، سـفت خواهند شـد. انگشـت بـزرگ پایتـان را بـه سـمت زمیـن بکشـید و اجـازه ندهیـد پاهـای شـما بـرای مـدت زیـادی در کفـش باقـی بمانـد.

این حرکات ورزشی را به کارهای روزانه اضافه کنید
 

10- در هنگام تماشای تلویزیون، حرکات ورزشی انجام دهید در هنـگام تماشـای تلویزیـون بـه راحتـی مـی تـوان بـه انجـام حـرکات ورزشـی پرداخـت. در ایـن زمـان مـی توانید بـه انجام حـرکات کششـی، پـل و تمریـن هـای تقویـت پـا بپردازید.

11- هــرگاه مــی خواهیــد خــم شــوید، حرکــت اســکوات را انجام دهید هـرگاه مـی خواهیـد اسـباب بـازی بچـه هـا را جمـع کنیـد و یـا چیـزی از روی زمیـن برداریـد، بـه جـای اینکـه از کمـر خم شـوید، باسـن خـود را بـه دیـوار بچسـبانید و حرکت اسـکوات را انجـام دهیـد. شـاید در ابتـدا اسـکوات بـرای شـما سـخت باشـد، امـا بـه زودی متوجـه خواهیـد شـد کـه تـا چـه حـد، فشـار را از روی کمـر بـر مـی دارد. بـرای انجـام ایـن حرکـت بـه هیـچ وجـه بـه خـود فشـار نیاوریـد، در غیـر ایـن صـورت زانوهایتـان ممکـن اسـت آسـیب ببینـد.

12- در رختخواب، حرکات کششی باسن را انجام دهید اگـر بـه پهلـو مـی خوابیـد، احتمـاال پاهـای خـود را در حالـت جنینـی قـرار مـی دهیـد. اگـر در ایـن حالـت پـای پایینـی را صــاف و پــای باالیــی را خــم کنیــد و کمــی بــه ســمت جلــو بغلطیــد، مــی توانیــد فلکســورهای ران را بکشــید و بــا قــرار گرفتـن در حالـت تعـادل بـه تقویـت بـدن کمـک کنیـد.

پایگاه خبری حقوق نیوز - ورزش و سلامتی+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: