حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت چهارم)

به موجب ماده 36 قانون نظارت بر رفتار قضات، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی بر محکومیت قاضی تا درجه 5 باشد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه (قاضی) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسراست

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات

ج: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

به موجب ماده 36 قانون نظارت بر رفتار قضات، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی بر محکومیت قاضی تا درجه 5 باشد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه (قاضی) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسراست.

محکوم علیه (قاضی) می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود، جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است.

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

به استناد ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از این مقامات مورد تردید قرار گیرد: 1- رئیس قوه قضائیه 2- رئیس دیوان عالی کشور 3- دادستان کل کشور 4- روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 5- دادستان انتظامی قضات 6- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان.

لازم به ذکر است که این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است. همچنین بر اساس ماده 45 از قانون مزبور در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد:

1-معاون قضایی رئیس قوه قضایی؛

2- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛

3- معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور؛

4- دادستان انتظامی قضات.

پس از وصول گزارش، کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است، دبیر این کمیسیون، دادستان است. دادگاه عالی صلاحیت، پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید:

1-تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛

2- بازخریدی؛

3- بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛

4- انفصال دائم از مشاغل قضایی؛

5- انفصال دائم از خدمات دولتی.

چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود و این رای محکوم علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر

صلاحیت می باشد و محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

ه: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

دادگاهی است که به موجب ماده 3 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/ 1390 موجودیت یافته و تاسیس جدیدی است که وظیفه اش رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معترضین موردِ محکومیت احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات می باشد. این دادگاه از 3 عضو تشکیل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

بیشتر بخوانید:

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت سوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: