حقوق خبر
وکالت در قوانین آیین دادرسی

وکالت در قوانین آیین دادرسی 4

پایگاه خبری حقوق نیوز

4- از قانون راجع به تصرفات در قانون اصول محاکم حقوقی

4- از قانون راجع به تصرفات در قانون اصول محاکم حقوقی

(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 32 جوزا 1302 شمسی)

7- تبصره ذیل به آخر ماده 17 اضافه می شود :

تبصره – هرگاه موکل در وکالت نامه تصریح نماید به اینکه اقرار وکیل بر علیه او به منزله اقرار خود موکل است فبها والا محکمه لدی الاقتضا خود موکل را احضار خواهد کرد.

ماده 184 – وکیلی که در وکالتنامه حق تقدیم عرض حال به محکمه عالی تر به او داده شده هرگاه پس از صدور رای و یا در موع ابلاغ استعفا کند و از رویت امتناع نماید موثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ حکم به وکیل معتبر است و هر گاه از این جهت خسارتی به موکل وارد نماید وکیل مسئول خواهد بود.

ماده 184 مکرر – وکلای متداعیین نمی توانند متراضیاً جلسه رسیدگی را که از طرف محکمه معین شده است تاخیر اندازند مگر اینکه در این موضوع اختیار کتبی از موکلین خود به محکمه تقدیم دارند.

ماده 119 – عرض حال باید دارای منضمات ذیل باشد 3 ................. -1- وکالت نامه وکیل هرگاه وکیل عرض حال بدهد.

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - قوانین خاص وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: