حقوق خبر
وکالت در قوانین آیین دادرسی

وکالت در قوانین آیین دادرسی 6

پایگاه خبری حقوق نیوز

6- از قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری

6- از قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری

(مصوب 28/10/1314)

باب چهارم : در وکلای متداعیین

‌ماده 56 - در دعاوی که در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل محاکمه کنند.

‌ماده 57 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.

‌ماده 58 - وکالت باید به موجب سند رسمی یا به تصدیق امین صلح یا حکومت یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی‌که موکل در آنجا مستخدم است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل‌شبهه نباشد در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به تصدیق یکی از مأمورین سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.

‌ماده 59 - اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

‌ماده 60 - وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به امر محاکمه است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در‌وکالتنامه تصریح شود.

1 - وکالت در استیناف.

2 - وکالت در تمیز.

3 - وکالت در محاکمه محکمه شرع.

4 - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح.

5 - وکالت در ادعاء جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.

6 - وکالت در تعیین جاعل.

7 - وکالت در ارجاع دعوی به حکمیت و تعیین حکم.

8 - وکالت در توکیل.

9 - وکالت در تعیین مصدق:

10 - وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد.

11 - وکالت در دعوی خسارت.

12 - وکالت در استرداد دعوی.

13 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.

14 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع از دعوی مزبور.

‌ماده 61 - وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت‌تصریح شده باشد.

‌ماده 62 - اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار‌شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

‌ماده 63 - مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغی که از طرف محکمه به وکیل می‌شود مؤثر در‌حق موکل خواهد بود ولی همین که اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه به محاکمه وکیل نخواهد شناخت.

‌ماده 64 - در صورتی که وکیل استعفاء خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید محاکمه‌را تعقیب نماید.

‌ماده 65 - وکیلی که در وکالت‌نامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل‌مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفاء کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست‌و ابتداء مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث خسارتی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.

در مورد این ماده عرضحال استینافی و یا تمیزی وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر محکمه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود‌را معین و معرفی کند و اگر عرضحال ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

‌ماده 66 - ابلاغ حکم به وکیلی که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

‌ماده 67 - در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع‌الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید‌معین کند یا طرف مقابل اخطار او را از محکمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند‌محکمه به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا ممنوع از وکالت‌شود ابتداء مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود یا به‌واسطه قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

بیشتر بخوانید:

1- از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه

2- از قانون اصول محاکمات حقوقی

3- از قانون آیین دادرسی کیفری

4- از قانون راجع به تصرفات در قانون اصول محاکم حقوقی

5- از قانون اصول تشکیلات عدلیه+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: