حقوق خبر
قرارداد ائتلاف (Patent Pool)

حق اختراع و قرارداد ائتلاف

قراردادهای «ائتلاف‌ » (Patent Pool) که در آن صاحبان امـوال فـکری، حـقوق خود را در يک نهاد واحد تجميع می کنند تا متقاضيان استفاده بتوانند‌ به‌ جايی مراجعه به تک تـک صاحبان اموال فکری، تنها‌ به‌ اين نهاد مراجعه کنند

پایگاه خبری حقوق نیوز

حق اختراع و قرارداد ائتلاف

مديريت جمعي حقوق اموال فکری اصطلاحی است که براي بيان روش های مديريت انبوه داراييهای فکری بکار می رود. قـرارداد يا تـوافق ائتلافی درواقع‌ يکي‌ از سازوکارهای مديريت جمعی اختراع است که براي بهينه سازی سيستم حمايتی از اختراع و رفع نواقص موجود در آن‌ به کار می رود.

در تعريف‌ ائتلاف‌ در‌ حق اخـتراع مـی توان گفت که يک نوع توافق است که در بين دارندگان حق اختراع منعقد ‌‌می شود‌ تا حق اختراع های خود را با هم ترکيب کرده و بـه‌ يکـديگر‌ و يا به شخص ثالث ـ باتوجه بـه قـرارداد اوليه ـ ليسانس دهند و به اين ترتيب امکان توليد‌ و يا عرضه فناوری جمعی مهيا شود. اصولا در ائتلاف ها تمام حق اختراع‌ ها در يک جا‌ متمرکز‌ و جمع آوری می شوند تا اعـضاي ائتـلاف به راحتی بتوانند از آن اسـتفاده کـنند.

اداره مالکيت صنعتی و حق اختراع آمريکا به عنوان بزرگ ترين نهاد در صدور اظهارنامه هايی اختراع ، در تعريف توافقات ائتلافی چنين بيان داشته است : «توافق ائتلافی اين امکان را براي طرفين قرارداد فراهم می آورد تـا بـه جاي اينکه ليسانس گيرندگان به صورت انفرادی با تک تک‌ دارندگان‌ حق اختراع قرارداد ليسانس منعقد کنند، همه وسايل ضروری براي ايجاد يک فناوري معين را در يک جا دور هم جمع کرده و زمينه تـوليد کـالا را فراهم مـی کند.»

قراردادهاي حوزه مالکيت فکری از حيث اثر، به سه دسته کلی تقسيم ميشوند:

دسته اول ) قراردادهای «واگذاری» (Assignment) کـه در آن تمام حقوق صاحب اموال فکری ـ به استثنای حقوق‌ معنويی ـ به مـنتقل اليه واگـذار مـی شود.

دسته دوم ) قراردادهای «اجازه حق بهره برداری » (License) که در آن مالکيت عين براي پديدآورنده باقی می ماند و فقط حق بهره بـرداری ‌ ‌از مـال فکريی به‌ طرف‌ قرارداد واگذار می شود.

دسته سوم‌ ) قراردادهای «ائتلاف‌ » (Patent Pool) که در آن صاحبان امـوال فـکری، حـقوق خود را در يک نهاد واحد تجميع می کنند تا متقاضيان استفاده بتوانند‌ به‌ جايی مراجعه به تک تـک صاحبان اموال فکری، تنها‌ به‌ اين نهاد مراجعه کنند.

ائتلاف نوعی مـشارکت‌ است‌ ميان‌ صاحبان حـق کـه حدود آن را طرفين مشخص می نمايند.

ائتلاف‌ ها داراي يک ويژگی مشترک هستند و آن اينکه دو يا چند صاحب حق اموال فکری با يکديگر توافق‌ می کنند‌ که‌ اعمال حقوق انحصاری خود را که قوانين مالکيت فکری برای آن‌ هـا‌ به رسميت شناخته است ، جزئاً يا کلاً نسبت به حق اختراع آورده شده در ائتلاف اسقاط‌ نمايند‌. لذا‌ اساس و ذات ائتلاف در حق اختراع مربوط به از بين بردن حق‌ انحصاری و اعطای نوعی «مصونيت » به اعضای ائتلاف در اين جـهت اسـت . در اين‌ حالت‌ دو‌ يا چند واحد اقتصادی با انعقاد قراردادی ميان خود، توافق می نمايند که هر يک‌ از‌ آن ها مجوز بهره برداری از فناوری متعلق به خود را به طرف‌ (های) ديگر‌ قرارداد واگذار نـمايد تـا تمامی اطراف قرارداد بتوانند از فناوريهای تحت ائتلاف استفاده کنند‌. در واقع اساس و ماهيت اين قراردادها اعطای مجوز بهره برداری به‌ يکديگر‌ (در‌ بين اعضای ائتلاف ) به منظور استفاده از فناوري مشترک يا اعـطای مـجوز بهره برداری به‌ ديگران‌ است .

 

منبع:‌ ‌‌‌قـرارداد‌ ائتلاف در حق اختراع - مرتضی عادل - محمود جعفری چالشتری

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: