حقوق خبر
نقض قابل‌ پیش‌بینی قراردادها

مفهوم نقض قابل‌ پیش‌بینی قراردادها

به طور کلی يکي از موارد نقض، جایی است که قبل از فرا رسيدن‌ موعد‌ اجرا، قرارداد از پيش نقض می شود. اين نوع از نقض را «نقض قابل‌ پيش‌ بينی» می گويند

پایگاه خبری حقوق نیوز

مفهوم نقض قابل‌ پیش‌بینی قراردادها

در حـقوق قـراردادها، نقض واقعی قرارداد زمانی محقق می شود که يکی از طرفين يا هر دو، به قرارداد و تعهدات ناشی از‌ آن ملتزم نباشند و در واقع به تعهداتی که در مقابل طرف ديگر به عهده گرفته انـد پايبند نبوده و در موعد مقرر به تعهدات خويش عمل نکنند. ولي در حقوق امروز‌ بويژه‌ در نظام‌ حقوقي کامن لا، درکنار نقض واقعی، يک نوع نقض ديگر که به نوبه خود يک نقض مستقل‌ محسوب ميشود بـه رسـميت شناخته شده است که از آن به‌ نقض‌ قابل‌ پيش بينی، نقض احتمالی قرارداد يا نقض فرضی تعبير می شود. اين نوع نقض زمانی ‌‌محقق‌ می شود که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فرا رسيدن موعد اجـرا، مـساله‌ ی عدم‌ اجرای تعهدات قراردادی متعهد مطرح گردد.

به طور کلی مفهوم نقض قابل پيش‌ بينی از اصطلاح لغوی آن نيز دور نيفتاده است زيرا معادل انگليسی آن «Anticipatory Breach» مـی باشد که‌ توسط‌ حقوقدانان به «نـقض قـابل پيش بينی» يا «پيش بينی نقض » يا « نقض پيشاپيش » ترجمه شده است. برخي نيز به اين دليل که امکان وقوع اين گونه نقض از مرحله شک و احتمال‌ گذشته است آن را «نقض منتظره » تـرجمه و تـعبير کرده اند.

به طور کلی يکي از موارد نقض، جایی است که قبل از فرا رسيدن‌ موعد‌ اجرا، قرارداد از پيش نقض می شود. اين نوع از نقض را «نقض قابل‌ پيش‌ بينی» می گويند. لذا در بيان مفهوم اين نظريه می توان گفت که نقض قابل پيش بـينيی قـرارداد‌ بدين معناست که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از سررسيد اجراي آن ، متعهد‌ صريحا‌ اعلام‌ نمايد که در موعد مقرر قرارداد را اجرا نخواهد کرد يا نشانه های عدم توانايی يا‌ آمادگی، يا عدم تمايل متعهد به اجـرای قـرارداد آشکار شود به نحوی که‌ اين‌ عدم تمايل يا عدم آمادگی به حدی باشد که نقض قرارداد در موعد اجرا توسط‌ متعهد‌، به‌ نحو متعارف و معقول قابل پيش بينی باشد.

به بـيان‌ ديگـر‌، مهمترين ويژگي نقض قابل پيش بينی، که آن را از نقض واقعی جدا می کند، وقوع آن‌ ، قبل‌ از رسيدن موعد اجرای تعهد است ، و همين مسأله نيز، پذيرفتن آن را‌ تا‌ اندازه ای مشکل کرده و آن را به‌ عنوان‌ يکـ نـهاد حـقوقی جديد مطرح نموده است . نـقض‌ قـرارداد‌، بـه معنای تخلف از تعهد، ممکن است در هر زمان رخ دهد. اگر‌ اين‌ امر بعد از فرا رسيدن‌ موعد‌ اجرا باشد‌، نقض‌ ، واقعی است و اگـر قـبل از آن بـاشد‌، نقض‌ قابل پيش بيني محسوب می شود.

 

منبع: ماهیت و مبانی نظریه نقض قابل پیش بینی در فقه و حقوق ایران - جعفر عسگری - سید حسین صفایی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: