حقوق خبر

تحلیل رفتگی شغلی چیست؟

فرسودگی شغلی اصطلاحی است که گاهی به جای آن از معادل هايی چون تنيدگی، تحليل رفتگی، بی رمقی، از توان افتادگی ، زدگی از کار، خستگی مفرط، تهی شدگی و فرسايش روانی می توان استفاده کرد. نتيجه فرسودگی شغلی از دست رفتن انگيزه، اشتياق، انرژی و کاهش عملکرد در زندگی است.فرسودگی شغلی تنها خستگی و فشار ناشی از کار نيست که بعد از کار مداوم به وجود آيد بلکه به سبک زندگی فرد و ساعات خارج از کار او نيز سرايت می کنند.

تحلیل رفتگی شغلی چیست؟
 

فرسودگی شغلی

عبارت فرسودگی شغلی به صورتی كه امروزه استفاده می شود ، اولين با توسط فرويد منبرگر در سال 1974 مطرح گرديد تا قبل از اين تاريخ ، برای كسانی كه به سندرم مورد نظر مبتلا می شدند تشخيص افسردگي داده می شد اما در سالهاس 80 و90 اين اختلال به عنوان اختلالی مجزا شناخته شد . عامل اصلی فرسودگی شغلی ، تحمل فشارروانی ناشی از كار به مدت طولانی ، همراه باكار زياد می باشد . مورد علاقه نبودن كار ، همگون نبودن تخصص با حرفه ای كه مشغول است ، خارج از ظرفيت واستعداد بودن مشاغل و.. همه وهمه افراد را به سوی فرسودگی شغلی سوق مي دهند. اما اين شغل ها در سازمانهای گوناگون و يا شاخص های مختلف سازمان متفاوت است ، عواملی در بعضی سازمانها به اين قضيه دامن می زنند و در بعضی ، در جهت كاهش آثار ناشی از كار ، دخالت دارند و اين جاست كه نظام مديريتی صحيح لازم است تا در جهت تسهيل ودور كردن خطرهای ناشی از تنش هاي شغلی با تدابيری مقطعی از قبيل پاداش ها ، كم نمودن ساعات كاری ، ايجاد تفريحات سالم ، انتخاب جانشين وكمك در مشاغل پركار برای جلوگيری ازعواقب منفی آن اقدام كند.

تحليل قوای بدنی در كارهای اجباری

پيشنهاد شده است برای اجتناب از خستگی مفرط ، برای خود يك هدف ، يك روش زندگی يا يك رابطه ای كه شكست وناكامی در آن با پاداش همراه باشد پديد آوريد.

از ديدگاه هربرتفرندن–برگر، خستگی يك موقعيت يا كار اجباری است كه برای يك هدف ، يك روش زندگی يا يك رابطه ای كه شكست وناكامی در آن با پاداش همراه است پديد آمده است .

يكی از بيشترين موضوعاتی كه مديران نسبت به آن بی توجه بوده اند راه ايجاد خستگی است كه از نيازهای اصلی ما می باشد. يعنی ما بايد از كارههای كه منجر به خستگی و از بين رفتن نشاط می شود دوری كنيم. مديران احساس می كنند كه به وظايف خويش عمل كرده اند و بهتر از آنها كسی وجود ندارد. آنها اغلب قربانی نيازهای شخصی شان می شوند . قربانی شدن يا از خود گذشتن در يك زمينه ودر بعضی موقعيتها در اين موارد ذكرشده است: وقتی كه كارمندی كارخود را رها می كند يا به آن پايان می دهد . اما در مورد استثنائات، قانونی وجود ندارد. همه چيز به خانواده، سرگرميها و غيره برمی گردد. حفظ سلامتی ،شادابی وآمادگی ذهنی درايفای وظايف مؤثر است.

دلايل خستگی های مفرط را پيدا كنيم ،تاثيرات آن را بر برانگيختن احساساتتان مورد ارزيابی قرار دهيد . اگر شغل طاقت فرسايی داريد بدانيد كه بدست آوردن دوباره انرژی مشكل خواهد بود. اگر انگيزه شما در موقعيتهای مختلف متفاوت است ، بهتر است وقت و سرمايه خود را صرف امور ديگر كنيد، می توانيد به يك كنفرانس و يا اينكه وقت و هزينه خود را صرف يك كتاب بكنيد كه انگيزه شما را بارور سازد. خشم خود را كنترل نموده و در ابعاد مختلف با مشاور صحبت نماييد.

اگر باناكامی ديگری روبرو شديد به فكر تغيير شغل خود باشيد. به خود اجازه دهيم كه آزادی و فراغتمان در بهترين موقعيت و با مديريت بهتر صرف شود. كاهش اضطراب و فشار ممكن است به ارزش تمامی چيزهايی كه شما فكر می كنيد قيمت داشته باشد.

مديران نياز دارند كه بر روی اختيارات خود كار كنند ومسؤليتها را تقسيم نمايند. گاهي اوقات مشكل است اما نيازها اتفاق مي افتد . بسياری از مديران احساس می كنند كه پرونده شان پر است بنابراين فرصتهای جديدی را ايجاد نمی كنند . مديران نياز دارند گاهي اوقات از حجم كاری شان بكاهند و معاون يا اعضای گروه را برای آمادگی به كار بطلبند. اين مشاركت و به مبارزه طلبيدن همه باعث احساس مالكيت در اداره می شود. يكی از روشهای ديگر بهبود امور كاری ايجاد يك بينش مشاركتی است. اغلب مديران به كارمندان اهميتی نمی دهند.

از خودتان بپرسيد اگر به شما وقت برای ارتباط با ديگران بدهند آيا وقت شما به بطالت می گذرد؟ آيا همه چيز در حال ، گذشته وآينده برشما واضح است. درمورد كاری كه به شما داده شده است فكر كنيد. از همكاران خود بپرسيم كه چگونه می تونند به همه اهدافشان برسند. اگر احساسات كاركنان براهداف شما تأثير مستقيمی دارند با رضايت بيشتر آنها وقت را غنيمت بشمريد. بايد خستگی مفرط را بهتر از زنگارگرفتن زندگی بدانيم. اجازه دهيم كه مانند ستاره اي باشيم كه بعد از رفتن روشنائی اش آشكار می شود . روشنی خلق شدنی است وزندگی در حال گذر است از محيط های پر استرس و ناسالم كه احتمال شادابی در آنها وجود دارد دوری كنيد.

پيش گيری از خستگی كاری

كارهايی كه شما می توانيد به عنوان پيش گيری از خستگی كاری انجام دهيد و هر چه بيشتر از كارتان لذت ببريد. ساعت در حال حركت است و شما از رفتن به سركار وحشت داريد. شما احساس می كنيد كه شيوه كار همين است . نمی دانيد چرا ، شما واقعاً آنچه را كه انجام می داديد دوست داشتيد. اما بعدبه دلايلی هيچ انرژی و تمايلی برای رفتن به سركار نداريد . همه اين هيجانات رخ داده است شما بعد از گذشت چند ساعت نمی خواهيد حتی يك روز ديگر كار كنيد حتي اگر هيچ كار خاصي در آن زمان نداشته باشيد. در منزل استراحت كنيد و تصور كنيد كه در حال آرامش هستيد شما فكر می كنيد آرامش تنها مختص روزهای تعطيل است كه شما نمی توانيد به آن دست يابيد . زمانی شما متوجه می شويد كه از كارتان خسته شده ايد به نوعي قوايتان تحليل رفته است. همه شما كار می كنيد ، خسته هستيد و هيچ چيز جالبی در كارتان نيست . شما نياز به يكسری تغييرات داريد.

اولين چيز اين است كه به موقعيتی برسيد كه هرروز يك زمان مناسب داشته باشيد. شما نياز داريد زمانی كارتان را به شخص ديگری محول كنيد و بعد از مدت كوتاهی دوباره شروع نماييد. شما احساس می كنيد كه ساعات كاری تان برای هميشه اين گونه نيست. شما قادريد كارتان را هر روز متوقف نماييد و آن را به شخص ديگری محول نماييد. اين استراحت به شما فرصت مي دهد كه فكر كنيد. خيلی مهم نيست كه گاهی اوقات اين كار را انجام دهيد و خودتان را رها سازيد. استراحت ذهن را روشن تر نموده و ما را به نقطه نظرات جديدتر نزديك می كند.

كار خيلی سريع شما را خسته می كند . هرگز كارتان را ترك نكنيد. انجام كارهای مناسب و درست در خانه وقفه ای دركارشما و در اداره شما ايجاد نمی كند ، اما خيلی خوب هم نيست. كاركردن در خانه و ماندن در اداره در همه روز شما را نسبت به كارتان آزرده می سازد. شما احساس می كنيد همه چيز در زندگی تان كار است. در خانه سعی نكنيد زياد كار كنيد مگر اينكه خيلی مهم باشد.

خستگی و تحليل در كار زمانی رخ می دهد كه شما تمامی ذهن خود را در زندگی بر روی كار متمركز نمائيد . يعنی نه فراغت از كار می گيرد نه ناهار می خوريد شب و روز در خانه و اداره كار می كنيد. يعنی به نوعی خودتان را مصرف می نمائيد. حتی اگر شما كارتان را دوست داشته باشيد نياز به استراحت داريد. زمانيكه خستگی از كار در شما ظاهر شد كار را متوقف كرده وبه طور صحيح آن را انجام دهيد. خودتان را كاملاً از كار خسته نكنيد ، شما ممكن است خودتان را از كار راحت دور كنيد در هرحال بايد صادقانه كار نمائيد.

خستگی مفرط يا تحليل قوای بدنی

خستگی در جايی اتفاق می افتد كه افراد كمبود انگيزه در كار خود داشته باشند. نوع كارهای سخت ، تعليمات سخت ، رانندگی سخت ، روح و روان يا جسم فرد تحليل ميرود. اين اتفاق در موارد زير رخ میدهد:

1. نه گفتن شما به كارها يا مسؤليتهای اضافی مشكل باشد.

2. هرشخصی كه برای مدتی تحت فشار مستمر و شديدی قرار گيرد.

3. يك فرد كمالگرا كه كارش را به ديگری محول نميكند البته كمالگرايی به طور وسواسي

4. هر شخصی كه سعی دارد چيزهای زيادی بدست آورد.

5. هر شخصی كه طی مدتی طولانی مورد حمايت عاطفی است.

اغلب اينها خودشان در كاهش انگيزه ، حجم و كيفيت كار يا نارضايتی يا حركت به سوی كاری نقش دارند.

علائم يا نشانه های خستگی

خستگی به طور نرمال آرام رخ می دهد ومدتی طولانی وقت ميبرد. كه اين خستگی ممكن است ذهنی يا جسمی باشد. علائم اين خستگی مفرط به شرح زير است:

1. خستگی فيزيكی

2. احساس كردن خستگی شديد

3. آسيب پذيری نسبت به سرايت ويروسها

4. از كارافتادگی ايمنی بدن

5. خستگی ذهنی يا روحی

6. احساس فقدان كنترل كارها

7. يك تصور غلط از اينكه انجام دادن كارها ناقص است يا به نوعی دچار فقدان كاری است

8. افزايش جداشدن از نزديكان كه ازعلل اختلال و اضطراب است به اضافه خستگی مفرط

اجتناب از خستگی مفرط

شما می توانيد ازخستگی فيزيكی اجتناب نمائيد. خستگی مفرط بدن را تحت فشار زيادی قرار می دهد. شما بايد به احساسات خستگی فيزيكی و استراحتتان به نحو شايسته ای احترام بگذاريد. در انرژی روحی يا ذهنی ما محدوديتی وجود دارد كه بايد به آن توجه شود. مردم دوست دارند شاد باشند ورمنابع ذهنی ديگر مردم را بدون نگران بودن نسبت به عواقب آن مورد مصرف قرار دهند . شما بايد ياد بگيريد در برابر كارهايی كه نمی خواهيد انجام دهيد و يا به عبارت ديگرخطرشديدخستگی مفرط درآن وجود دارد، نه بگویید، چرا كه شما در اين موقعيتها شاد نيستيد.

مراحل خستگی مفرط

اگر شما در اين مرحله قرار داريد عميقا احساس بی علاقگی و ناخشنودی نسبت به کار خود داريد در اين صورت از يك مشاور كمك بگيريد.

اگر شما با خستگی مفرط يا تحليل قوا روبرو هستيد و يا گرفتار اين مورد شده ايد ، نگران نباشيد . اگر شما نسبت به كار احساس بی علاقگی داريد و نمی خواهيد به كارتان ادامه دهيد، مدتی آنرا كنار بگذاريد. اگر شما به عقب برگرديد ممكن است دوباره احساس لذت كنيد اين تنها كاری است كه شما می توانيد انجام دهيد.

شما ممكن است بدون قيد و شرط از ادامه كار لذت نبريد. در اين مورد باز بهتر است كنار بگذاريد. اگر شما شخصی هستيد كه به خستگی مفرط دچاريد بايد با انگيزه بالاتر وكار سخت تر ايفای وظيفه نماييد سپس يك تغيير كلي در روش خود ايجاد كنيد يعنی بايد جائی را پيدا كنيد كه شما را بر انگيزد. شما بايد جاههايی را كه به آن بي علاقه هستيد ليست كنيد. تفاوتی كه شما الان داريد اين است كه شما علائم خستگی را مي دانيد و در واقع نشانه های آن را مشاهده نموده ايد. شما قادر خواهيد بود كه بر خلاف آنچه كه هستيد هر چه بيشتر و مؤثرتر انرژيتان را كنترل كنيد. مطمئن شويد كه عملكرد شما در مقابل اضطراب و فشار بهترين و موفق ترين كار است.

استرس و خستگی ناشی از كار

استرس ناشی از پاسخ طبيعی بدن در مقابل فشار يا موقعيتهاي تنش زا است كه خاص نمی باشد و ما می توانيم به طور مؤثری برآنها فائق آئيم . موقعيتها ناآشنا هستند،مبارزه ياترس ما منجر به افزايش سطح فشار می شود. اضطراب يا فشار سطوح مختلفی دارد كه می تواند درهر موقعيتی در پاسخ به ما توليد شود. سطح استرسی كه شما تجربه می نمائيد به شخصيت شما ، وضعيت سلامتی شما و بسياری از عوامل دیگر وابسته است . برای مثال ما همه پاسخهای مختلفی به موقعيتهای مانند گفتگو در ميان عموم ، گرفتن يك شغل جديد و مشكل يا در معرض امتحان يا بازديد قرار گرفتن می دهيم .

شما نبايد فرض نمائيدكه استرس هميشه چيز بدی است. استرس ناشی ازكار و مسؤليتهای خانوادگی اجتناب ناپذير هستند اينها به ما انگيزه می دهند و يك حسن بزرگ ازموقعيت تنش زائيكه گذشته است می تواند ايجاد نمايد. پاسخ استرس ناشی از عكس العمل طبيعی در مقابل فشار است ، در يك موقعيت ممكن است نياز به سطوح انرژی بالاتری برای فائق آمدن بر آن داشته باشيد. منشأ استرس شما ، عامل يا موقعيتی است كه در بعضی موارد می تواند بر روی شما تأثير مثبت بگذارد و يا به شما انگيزه بدهد اما در سطوح ديگری بر روی شما تأثير منفی خواهد گذاشت و استرس ساز ناميده می شود.

چگونه اين عامل بر روی ما تأثير می گذارد؟

مردم در موقعيتهای تنش زا به روشهای مختلفی پاسخ می دهند . موقعيتهای تنش زا می توانند آغاز گر انواع مختلف پاسخها باشند . اينها از ويژگيهای فردی افراد است . تعدادی ممكن است فيزيكی ، تعدادی روانشناختی و تعدادی هم رفتاری باشند. پاسخ شما در مقابل فشار يا استرس به چگونگي آسيب پذيريتان در آن زمان بستگی دارد . برای مثال ،شما بيشتر دچار استرس می شويد اگر بيماری تنگی عروق يا پرتنشی داشته باشيد. ويژگيهای شخصی شما در مقابل روشهای پاسخگویی به استرس می تواند تأثير گذار باشد اگر شما يك نگرانی شخصيتی داشته باشيد مكرر پاسخ خويش را دربرابر استرس كنترل خواهيد نمود در حالی كه تعدادی هم وجود دارند كه دارای عزت نفس بالا يا خود توجهی مثبت هستند . زمانی كه شما با يك موقعيت تنش زا روبرو می شويد پاسخ اوليه شما با آنچه كه شما مهارتها ، توانایی ها و منابع مواجه در يك موقعيتتان را باور داريد مربوط است. شما تقريبا اگر از طرف همكاران ، خانواده ودوستان حمايت اجتماعی خوبی داشته باشيد پاسخ بهتری را هم به این موقعيتها می دهيد.

پاسخ شما به استرس

زمانی كه شما برای اولين بار خودتان را در يك موقعيت تنش زا می بينيد پاسخهای بدن شما در برابر استرس با وضعيت انگيزشی وآمادگی شما براي سطوح بزرگتر عمل افزايش می يابد اين افزايش انرژی ضربان قلب، فشار خون ، تنش ماهيچه ای و توجه ذهنی و فيزيكی شما را نيز افزايش می دهد اگر استرس ادامه يابد . بدن شما سعی دارد كه با روشهای ديگری بر آن فائق آيد و هورمونها و ضربان قلب شما را به وضعيت نرمال برگرداند. اگر تلاش بدن شما براي فائق آمدن بر موقعيت تنش زا موفقيت آميز نباشد شما مستعد بيماری هستيد. با ادامه استرس تغييرات رفتاری آغاز می گردد . شامل افزايش سيگار كشيدن ، مصرف بيش از حد دارو و الكل و انجام كار ضعيف . تغييرات روانشناسی هم شامل افزايش انگيزه ، افسردگي ، تند خوئي ، خشونت و اختلالات خواب است .

چگونه شما پی خواهيد بردكه استرس درمحل كارتان مخاطره آميز است؟

استرس در تمامی محل های كار پيدا می شود و می تواند هم تأثيرات خوب و هم تأثيرات بد بر روی افراد بگذارد، همچنين می تواند بر روی كار شما ،سلامتی و خوشی شما تأثير بگذارد . تلاش برای كنترل يا مديريت سطح استرس زمانی است كه سبب مشكلاتی در محل كار شود در اين صورت بايد تمركز خود را بر روی تغيير محيط كار يا ايجاد كارمندان تأثير گذار وكاهش سطوح بالای استرس كمك می كنند قرار دهيم. می توانيم تجربه نمائيم اگر با سطوح بالای استرس روبرو شديد در علائم رفتاری ، روانشناختی و فيزيكی رديف و ترتيبی وجود دارد . بسياری از اين نشانه های استرس در زير ليست شده است.

تأثيرات فيزيكی شامل :

1. افزايش فشارخون

2. افزايش ضربان قلب

3. افزايش تنش ماهيچه ای

4. سردرد

تأثيرات روانشناختی شامل:

1. افزايش نگرانی

2. افسردگی

3. تندخوئی يا خشونت

4. سردرگمی يا گيجی

تأثيرات رفتاری شامل:

1. افزايش سيگار كشيدن

2. افزايش خوردن نوشيدنی ها

3. خشونت و تحريك پذيری

4. نگرانی وسواس گونه در موضوعات پيش پا افتاده

5. انجام كارضعيف

افراد و گروه های كاری می توانند تجربيات ناشی از غير مديريتی استرس و علائم آن را نشان دهند . مشكلات استرسی ناشی از كار گروهی شامل :كارگريزی (غيبت از كار)، افزايش ميزان تصادفات، كار ضعيف، روابط شخصی ضعيف بين افراد در محل كار يعنی روابط ميان افراد هم ضعيف می شود.

علل فيزيكی استرس می تواند شامل :

- نبود كنترل برحجم كاری بالا ، تقاضای حجم كاری بالا يا زمانبندی نمودن كار

- نبود هدف مشخص مديريتی

- نبود اطلاعات در مورد نقش كار و اهداف، فرصتهای شغلی يا امنيت شغلی

- مذاكره ميان افراد يا نواحی،در بخش رقابت يا انتخاب شخصی

- موقعيت هاي كار فيزيكی ضعيف، تغييرات بيش از در دما يا موقعيت های كاری كه بسيار سرد و يا بسيار گرم است، سروصدای بيش از حد يا سطوح ارتعاشی

- نگرانی در مورد در معرض قرار گرفتن خطرات شيميايی يا موقعيت های اينگونه

 

هدف كارمندان شما می تواند تنها به كاهش ميزان استرس در محل كارشان مربوط باشد. اين مطلب غير واقعی است كه هر محل كاری می تواند كاملا از استرس رها باشد، مسؤليت كارمندان شما كاهش سطح استرس در محل كار است بنابراين اين امر قابل كنترل است.

راه حلهای عملی :

هر طرح كنترلی استرس در محل كار مفيد ورضايت بخش است كارمندان شما بايد ابتدا محيط كار ونيازهای كاركنان را ارزيابی نمايند. مشكلات ومحل های استرس مشخص است بررسی های كاری و مرور تمرينات كاری می تواند مفيد باشد .

مديريت برنامه های استرس:

در اكثر محل های كار برنامه های را برای بهبود مهارتها وتوانایی ها آموزش می دهند. برنامه های آموزشی می تواند فائق آمدن بر استرس با تكنيك های مانند آرامش يا استراحت ماهيچه ای ، و تعمق و مديريت زمان باشد. كارمندان ممكن است اطلاعات روش زندگی را در محل كار معرفی نمايند . اين امر می تواند در قالب جزوه ها يا خبر نامه های اطلاعات در مورد سلامتی ، تمرينات و رژيم های غذایی ارائه گردد. برنامه های مساعدت و ياری كاركنان ( EAPS ) می تواند در مهار استرس در محل كار و خانه كمك كننده باشد و اين برنامه ها مشكلات عاطفی و شخصی را در كار دخيل هستند كنترل می نمايند. استرس بيرون از محل كار مانند بيماری يا مرگ اعضای خانواده ، مشكلات ازدواج يا نگرانی های مالی می تواند در كار شما دخالت نمايد. EAP اين مشكلات را حل نمی كند اما می تواند به شما  پندهایی در مورد كنترل موقعيت های تنشزا بدهد.

كلام آخر

فشارهايی كه در محيط كار سبب فرسودگی شغلی می گردند نه تنها برای كار فرمايان و مديران بلكه در يك سطح برای كل جامعه زيان آور خواهد بود . به همين دليل درك ماهيت فرسودگی شغلی ، و اتخاذ راهبردهايی برای مقابله با آن ، حافظ بقای فرد، سازمان و شغلی است كه فرد در آن به كار گمارده است. استرس در تمامی محل های كار پيدا می شود و می تواند تأثيرات خوب و هم تأثيرات بد بر روی افراد بگذارد و نيز بر روی سلامتی كاركنان مؤثر باشد. و نيز در اكثر محل های كاری بايستی برنامه هایی را برای بهبود مهارت ها و فائق آمدن كاركنان بر استرس و فشار روانی كه نتيجه آن، فرسودگی در كاركنان و افت كاری در نظر گرفته شود . برای جلوگيری از كاهش ميزان استرس بايد محيط كار ونيازهای كاركنان را مورد توجه قرار داد و نيز بايد مشكلات و محل های كه باعث ايجاد استرس می شود را شناسائی كرد .

اگر در محل كار خود با ناكامی مواجه شديم بهترين راه اين است كه به فكر تغيير شغل باشيم و بايد اين جرأت را به خود بدهيم از اوقات خود به بهترين صورت و با مديريت بهتر استفاده كنیم تا از ايجاد اضطراب و فشار كاری ما بكاهد و نيز خستگی از كار هنگامی برای ما اتفاق می افتد كه به كار خود عشق وعلاقه نداشته باشيم و كمبود انگيزه نيز از عوامل خستگی می باشد. كه انجام كارهای سخت و طاقت فرسا روح و روان فرد را تحليل رفته ومشكلاتی برای كاركنان بوجود می آورد . اگر با خستگی مفرط يا تحليل قوا روبرو شديد نبايد نگران باشيد چون می توانيد مدتی آن كار را كنار بگذاريد كه اگر به عقب برگرديم دوباره برای ما احساس لذت می كند كه بهترين كاری است كه می توان انجام داد. پس می توان نتيجه گرفت كه مهمترين عامل فرسودگی شغلی و تحمل فشار روانی ناشی از كار ،همگون نبودن تخصص با كار و غيره می باشد. كه نظام مديريتی بايستی درجهت تسهيل و دوركردن خطرهای ناشی از تنش های شغلی با تدابيری از قبيل پاداش ها ، كم نمودن ساعات كاری ، ايجاد تفريحات سالم و انتخاب جانشين و موارد ديگر از ايجاد فرسودگی يا تحليل رفتگی شغلی جلوگيری نمايد.

 

منابع :

1. حسينيان ، سيمين ، 1378 ، سندرم فرسودگيشغليدرسازمان،مجموعهمقالاتهمايشسراسري مشاوره ، نشر سازمان بهزيستي كشور

2. ساعتچي ، محمود ، 1376 ، روانشناسي بهره وري ، نشر ويرايش

3. پريور ، تام ، تحليل رفتگي ، سايت اينترنتي www.icms.net

4. مولكايس ، مارك ، 2000 ، ايا شادي وسرزندگي شما به خستگي مبدل شده است، دوكپرتيوگروس

5. وروجونز ، سارا ، وسترن ميل ، 2004 ، به كنار گذاشتن تحليل رفتگي

6. ويليام سون ، ان ام ، 1994 ، اينتر نشنال ژورنال آو ارگو نومكيز، جلد 14

7. ويليام سون ، ان ام ، مديريت استرس در محل كار ، قسمت دوم ، 196

 

 

گرد آورنده : محمدی

پایگاه خبری حقوق نیوز

 

 

 

 

 

 

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: