حقوق خبر

ویژگی های شخصیت سالم 3

شخصیت سالم بر این باور است که تغییر دادن پندارها و عادت ها گاه ساده و سهل و گاه سخت و مشکل است. ممکن است لازم باشد از همه ی توان خود استفاده کنید تا عادت ها و پندارهای تثبیت شده و ریشه دار را تغییر دهید. پندارها (انگاره، گمان، فکر و اندیشه) ساده تر ولی عادت ها، بویژه اگر سال ها با آن زندگی کرده باشید، به سختی از میان برداشته می شوند. اما تغییر، امکان پذیر است. آگاهی، گام نخست و تصمیم و حرکت، گام های بعدی هستند

ویژگی های شخصیت سالم 3
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

شخصیت سالم همان طور که به خودش حق می دهد آنچه را که می خواهد تقاضا کند، برای مخاطب خود نیز این حق را قایل است که جواب منفی بدهد.

شخصیت سالم با این نظر ریچاردسون که می گوید: «اگر کسی رفتار خود را تغییر دهد رفتار طرف مقابل نیز به تبعیت از او تغییر خواهد کرد» ، موافق است و خود بر این باور است که وقتی یک جزء و یا یک بخش از یک سیستم تغییر پیدا کند، سایر اجزاء و بخش ها نیز تغییر خواهند کرد. بر این پایه؛ انسان مسئول، نخست با مخاطب خود همگام و هم آوا می شود تا بتواند جهت گفتگو و یا حرکت را به میل خود تغییر دهد.

شخصیت سالم به توصیه ی توماس جفرسون «در اصول، چونان صخره ای مقاوم بایستید و در زمینه ی نقطه نظرها، چون رودخانه ای جاری باشید» توجه می کند و بر سر اصول، از خود پایداری نشان می دهد، برای مثال «صلح و مهربانی خوب است و جنگ و خشونت بد است» اما هنگام گفتگو و تبادل نظر، سازگاری دارد و از خود انعطاف نشان می دهد.

شخصیت سالم وقتی این رباعی زیر را از سنایی می خواند، از خودش می پرسد آیا واقعاً این عمر کوتاه صدساله ارزش آن را دارد که شیادان این قدر حقه بازی می کنند، پول پرستان این قدر مردم را می چاپند، قدرت پرستان و خشونت طلبان اینچنین خشونت می ورزند و حقوق دیگران را پایمال می کنند؟!

آنان که کهن شدند و آنان که نوند

هرکس به مراد خویش یک یک بدوند

این کهنه جهان به کس نماند باقی

رفتند و رویم و دیگر آیند و روند

شخصیت سالم وقتی از عمل یا رفتار کسی ناراحت می شود و در شرایط و موقعیتی است که نمی تواند خشم خود را ابراز کند، نامه ای به عامل خشم می نویسد و احساسات خود را در آن نامه ابراز می کند. نامه را با خط درشت یا حتی ماژیک می نویسد اما آن را ارسال نمی کند بلکه آتش می زند. به این ترتیب هم به طور نمادین خشم خود را ابراز کرده است و هم آن را به آتش کشیده است.

شخصیت سالم با توجه به نظر برتراند راسل که می گوید: «شمار اندکی از مردم می توانند به واسطه ی نفرتی که از برخی انسان ها، اقوام یا آیین و مرام ها دارند، شادمان و مسرور باشند.» دوست دارد کاری کند که تعداد بسیاری و یا حتی همه ی انسان ها شادمان و مسرور باشند. براین پایه، هرچه در توان دارد به کار می گیرد تا با همیاری دیگر انسان دوستان، از محیط زیست حفاظت کند و فرهنگ صلح و دوستی را گسترش دهد.

شخصیت سالم در برابر هر عملی، عکس العمل مناسب دارد بطوری که شأن و سلامت دیگران محفوظ بماند.

شخصیت سالم ضمن اینکه بر سرنوشت خود مسلط است و مسئولیت زندگی خویش را برعهده می گیرد، در زمان حال زندگی می کند و برای وقت بسیار ارزش قایل است.

شخصیت سالم بر این باور است که تغییر دادن پندارها و عادت ها گاه ساده و سهل و گاه سخت و مشکل است. ممکن است لازم باشد از همه ی توان خود استفاده کنید تا عادت ها و پندارهای تثبیت شده و ریشه دار را تغییر دهید. پندارها (انگاره، گمان، فکر و اندیشه) ساده تر ولی عادت ها، بویژه اگر سال ها با آن زندگی کرده باشید، به سختی از میان برداشته می شوند. اما تغییر، امکان پذیر است. آگاهی، گام نخست و تصمیم و حرکت، گام های بعدی هستند.

شخصیت سالم اگر خطایی مرتکب شد، هم اعتراف و هم عذرخواهی می کند.

شخصیت سالم با این آگاهی که غذای خوب، ورزش مناسب، مطالعه ی کتاب های انسان گرا، حمایت از محیط زیست، فعالیت برای صلح و دوستی و خواب کافی کمک می کند به عدم بروز افسردگی، هم آن ها را رعایت می کند و هم به دیگران توصیه می کند.

بیشتر بخوانید:

ویژگی های شخصیت سالم (قسمتهای دیگر)

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات اجتماعی+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: