حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 13

پایگاه خبری حقوق نیوز

13– نظام نامه راجع به وکلاء ثبت اسناد (نمره 287 مورخ 22/3/1309)

13– نظام نامه راجع به وکلاء ثبت اسناد (نمره 287 مورخ 22/3/1309)

وزیر عدلیه به موجب ماده 6 قنون ثبت اسناد و املاک مصوبه 22 بهمن 1308 مقرر می دارد:

ماده 1 – علاوه بر وکلا مجاز عدلیه، اشخاصی می توانند در نزد محققین ثبت وکالت کنند که دارای جواز مخصوص بوده واز نظامات و مقررات وزارت عدلیه تبعیت نمایند.

ماده 2 – شرایط این وکالت به قرار ذیل است:

تبعیت ایران

لااقل بیست و پنج سال سن

داشتن لااقل یک سال سابقه قضایی با دارا بودن معلومات ذیل :

الف – سواد فارسی

ب – دانستن اصول محاکمات حقوقی

ج – قوانین و نظام نامه های ثبت اسناد

ماده 3 – اشخاص ذیل نمی توانند نزد محققین ثبت وکالت کنند:

الف – محکومین به جنحه یا شکایت

ب – اشخاصی که تحت محاکمه جزائی هستند

ج – محکومین به انفصال ابد از خدمات وزارت عدلیه یا خدمات دولتی

د – اشخاصی که تحت قیمومیت یا ولایت شرعی می باشند

هـ - اشخاصی که به شغل موظف دولتی یا بلدی اشتغال دارند

و – اشخاصی که از وکالت در محاکم عدلیه ممنوع شده اند

ز – اشخاصی که مطابق ماده 11 این نظام نامه از وکالت نزد محققین ثبت محروم شده اند.

ماده 4 – اشخاصی که مایل هستند به اخذ جواز وکالت مزد محققین ثبت نائل گردند باید بر طبق اوراقی که مقرر است تقاضا نامه بدهند.

تقاضا نامه باید دارای ضمائم زیر باشد :

الف – سواد مصدق ورقه هویت

ب – تصدیق اداره پرسنل وزارت عدلیه برای سابقه قضایی

ج – تصویق رسمی از مدارس داخله یا خارجه یا کلاس قضایی یا کلاس ثبت اسناد برای اطلاعات حقوقی

د – چهار قطعه عکس تقاضا کننده

تبصره – چنانچه داوطلبان دارای یکی از تصویقات مندرجه در این ماده نباشند باید مورد مندرجه در فقره سوم ماده دوم را امتحان داده و پذیرفته شوند.

امتحان کتبی و شفاهی خواهد بود و کمیسیون امتحان را وزیر عدلیه تعیین خواهد نمود.

ماده 5 – چنانچه عده داوطلبان در مرکز به ده و در ولایات به پنج نفر رسید جلسه امتحان تشکیل می شود.

ماده 6 – تقاضا نامه ها باید در مرکز مستقیماً به اداره احصائیه امور قضایی و در ولایات به اداره ثبت اسناد محل داده شود و پس از آنکه پارکه صلاحیت دار در قسمت پنجم درخواست تصدیق نموده که تقاضا کننده مشمول موارد الف – ب- د- ماده 3 این نظام نامه نیست، عین ورقه درخواست برای صدور جواز به اداره احصائیه امور قضایی ایفاد می شود.

ماده 7 – وکلا ثبت مشمول نظام نامه مصوبه هفتم بهمن ماه 1308 راجع به دفاتر وکلاء عدلیه نیز می باشند.

ماده 8 –شکایت از وکلاء مجاز ثبت مرکز مستقیماً به اداره احصائیه که مامور رسیدگی محل داده می شود.

شکایات از وکلاء ولایات به پارکه محل و شهرهایی که پارکه نیست به صلحیه محل داده می شود.

ماده 9 – پارکه ها و صلحیه های مذکور در ماده 8 مکلفند نتیجه رسیدگی شکایات را منتهی پس از دو روز از تاریخ ختم رسیدگی به اداره احصائیه راپورت دهند.

ماده 10 – هرگاه وکیلی از طرف احصائیه احضار شود بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود از طرف وزارت عدلیه یک ماه معلق و در صورت تکرار، ممنوع خواهد شد.

ماده 11 – در اولین تخلف یا بروز فساد اخلاق، وکیل از طرف وزارت عدلیه ممنوع الوکاله خواهد شد.

ماده 12 – این نظام نامه از پانزدهم تیر ماه 1309 قابل اجرا است.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: