حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 15

متحدالمال راجع به وکالت نامه و اوراق رسمی (نمره 9 – 5688 مورخ 26/7/1309)

پایگاه خبری حقوق نیوز

15– متحدالمال راجع به وکالت نامه و اوراق رسمی (نمره 9 – 5688 مورخ 26/7/1309)

15– متحدالمال راجع به وکالت نامه و اوراق رسمی (نمره 9 – 5688 مورخ 26/7/1309)

به کلیه دفاتر محاکم محدود و بدایت و استیناف و دیوان جنایی و دیوان عالی تمیز – نظر به ماده 252 قانون اصول تشکیلات عدلیه و نظر به ماده 3 نظام نامه دفاتر وکلاء عدلیه مقرر می دارد مدیران دفاتر و متصدیان دفتر عرض حال و اعضای دفتری محاکم مکلفند مراقبت نمایند :

1- وکالت نامه ها ر طبق اوراق رسمی که دارای شیر و خورشید و جدیداً به طبع رسیده است باشد.

2- نسخه ثانوی قرارداد منعقده بین وکیل و موکل بر طبق اوراق الوان چاپ شده ضمیمه وکالت نامه باشد و چنانچه نسخه مزبوره ضمیمه نباشد باید فوراً ماده 3 نظامنامه دفاتر وکلا را به وکیل تذکر دهند چنانچه در ظرف سه روز از تاریخ تسلیم وکالتنامه نسخه ثانوی قرارداد را تقدیم نکرد به اداره احصائیه راپورت کنند.

3- متخلین به مجازات انتظامیی و اداری از درجه 3 به بالا محکوم خواهند شد.

4- مقررات فوق در مرکز از اول آبان ماه 1309 د رولایات به فاصله 5 روز از تاریخ وصول دفاتر وکلاء عدلیه اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: