حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 17

مقررات وزارت عدلیه راجع به حق الوکاله (نمره 80479 - 26751 مورخ 12/11/1309)

پایگاه خبری حقوق نیوز

17– مقررات وزارت عدلیه راجع به حق الوکاله (نمره 80479 - 26751 مورخ 12/11/1309)

17– مقررات وزارت عدلیه راجع به حق الوکاله (نمره 80479 - 26751 مورخ 12/11/1309)

1- وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در 3 دعوای حقوقی به عنوان معاضدت وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی در خاتمه امر از آنچه وصول شود پرداخت خواهد شد.

2- شعبه ای به نام معاضدت قضایی در کانون وکلاء عدلیه تشکیل می شود.

3- تعداد اعضای شعبه مزبور از 5 نفر کمتر و از 9 نفر بیشتر نخواهد بود.

4- انتخاب اعضا به عهده رئیس و مدت انتصاب شش ماه است.

5- در راس موعد شش ماه دو نفر از اعضا ابقاء و به جای سایرین اعضا جدیدی انتخاب می شوند.

6- کسانی که بضاعت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا درخواست معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده بوده و به غیر طریق ارث به او منتقل نشده باشد.

7- کسی می تواند درخواست معاضدت نماید که یا حکم اعسار در مورد او صادر شده باشد و یا از کمیساریا و یا از موتقین محلی راجع به وضعی معیشت و گذران خود تصدیقی که دال بر عدم استطاعت فعلی اوست داشته باشد.

8- درخواست کننده باید تقاضا نامه را به انضمام حکم اعسار با تصدیق و سواد تمام ادله مثبته یا رفاعیه اصل دعوی خود را تسلیم دفتر کانون کرده رسید بگیرد.

9- دفاتر کانون مکلف است پس از دادن رسید، تقاضانامه را به انضمام مدارک و اسنادی که از طرف تقاضا کننده تسلیم شهد نزد رئیس کانون برده که به شعبه معاضدت برای رسیدگی رجوع شود.

10- شعبه معاضدت پس از ارجاع رئیس در ظرف 5 روز مداقه در دلائل مستدعی معاضدت کرده و نظریات خود را مبنی بر رد یا قبول رئیس کانون اطلاع می دهد و اگر شعبه، تقاضا را به موقع دید در ضمن اطلاعی که می دهد 3 نفر از وکلاء را که در خور سنخ کار باشد – با رعایت تناوب از غیر اعضاء شعبه معاضدت- معرفی می نمایند تا به هر یک که رئیس صلاح بداند رجوع کند.

11- وکیلی که معین می شود حق عدم قبول ندارد مگر در موردی که عذر داشته باشد در این صورت ظرف 3 روز به رئیس کانون اطلاع می دهد تا وکالت امر به یک نفر ارجاع شود.

12- در موارد فوری رئیس کانون بدون ارجاع شعبه وکالت تقاضا کننده را به یکی از وکلاء رجوع می نماید.

13- قرارداد به نام وکیل منعقد و نسخه ثانوی قرارداد به دفتر کانون تسلیم و یا ارسال می شود.

14- وکیل باید پس از انعقاد قرارداد یا در ضمن آن تعهد نماید که یک خمس حق الوکاله به کانون تقدیم نماید.

15- این نظام نامه بلافاصله پس از تصویب قابل اجرا است.

داور – مهر وزارت عدلیه اعظم

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: