حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 18

متحدالمال به عموم محاکم و مامورین صلح راجع به عدم احتیاج وکالتنامه وکیل غیر رسمی به تمبر (نمره 41988 مورخ 8/11/1309)

پایگاه خبری حقوق نیوز

18- متحدالمال به عموم محاکم و مامورین صلح راجع به عدم احتیاج وکالتنامه وکیل غیر رسمی به تمبر (نمره 41988 مورخ 8/11/1309)

18- متحدالمال به عموم محاکم و مامورین صلح راجع به عدم احتیاج وکالتنامه وکیل غیر رسمی به تمبر (نمره 41988 مورخ 8/11/1309)

لزوماً تذکر می دهد در مورد وکالتنامه اشخاصی که وکیل معرفی می نمایند وقتی رسیدگی به تصرف عدوانی به حاکم یا نائب الحکومه رجوع شود و همچنین در صورتی که امری برای رسیدگی به مامور صلح ارجاع کرده و یکی از طرفین معین نماید و وکیلی از وکلاء رسمی نباشد وکالتنامه محتاج به تمبر نخواهد بود.+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: