حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 19

قانون راجع به اشخاص ممنوع الوکاله (نمره 1770 مورخ 1/8/1310)

پایگاه خبری حقوق نیوز

19- قانون راجع به اشخاص ممنوع الوکاله (نمره 1770 مورخ 1/8/1310)

19- قانون راجع به اشخاص ممنوع الوکاله (نمره 1770 مورخ 1/8/1310)

ماده واحده – اشخاص ممنوع الوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمی توانند اصالتاً در هر یک از محاکم محاکمه نمایند و محاکم در این مورد آنها را نخواهد پذیرفت مگر اینکه حق یا مال ارثاً منتقل شده باشد.

وزارت جلیله عدلیه

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: