حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 20

متحدالمال راجع به دخالت عضو مختار تجارتخانه در دعاوی مربوط به آن (نمره 806-12456 مورخ 26/4/1310)

پایگاه خبری حقوق نیوز

20- متحدالمال راجع به دخالت عضو مختار تجارتخانه در دعاوی مربوط به آن (نمره 806-12456 مورخ 26/4/1310)

20- متحدالمال راجع به دخالت عضو مختار تجارتخانه در دعاوی مربوط به آن (نمره 806-12456 مورخ 26/4/1310)

نظر به اینکه مطابق قوانین جاریه داشتن وکیل برای متداعیین در غیر دعاوی جنایی اجباری نیست و نظر به ایکه در شرکت ها یا تجارت خانه ها شریک و عضوی را که از طرف شرکت یا تجارت خانه برای اقامه دعوی یا مدافعه از دعوی معین می شود نمی توان وکیل اتفاقی تلقی نموده و حق دخالت او را در دعاوی مطروحه در محاکم فقط به سه قضیه در سال محدود نمود، لذا لازم است مراتب فوق در نظر گرفته و دخالت عضو مختار تجارت خانه را در دعاوی مربوط به آن اعم از اینکه تجارت خانه مدعی باشد یا مدعی علیه قبول نمایند.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: