حقوق خبر

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 2)

اگر قسمت هایی از نوشته و سند به وسایلی محو و یا تراشیده و خراشیده شود، مادامی که آن قسمت ها ایجاد تعهد یا ابراء ذمه ننماید و مانع استفاده منافع جاری نگردد، جعل محسوب نخواهد شد و این عمل را نمی توان در عداد اقداماتی که منجر به قلب حقیقت می شود، محسوب نمود

پایگاه خبری حقوق نیوز

امحا در جرم جعل چیست

استثنائات امحا

اگر قسمت هایی از نوشته و سند به وسایلی محو و یا تراشیده و خراشیده شود، مادامی که آن قسمت ها ایجاد تعهد یا ابراء ذمه ننماید و مانع استفاده منافع جاری نگردد، جعل محسوب نخواهد شد و این عمل را نمی توان در عداد اقداماتی که منجر به قلب حقیقت می شود، محسوب نمود.

نامه ها و تقاضاها و نوشته هایی که مفقود شود و مجدداً نوشته و در پرونده گذارده شود، در صورتی که معلوم گردد، که از ناحیه کسی صادر شده و با نامه و نوشته های مفقود شده مغایرت نداشته باشد، قلب حقیقت نبوده و جعل محسوب نمی گردد.

اگر روی اصل نوشته یا سند ماده رنگین ریخته یا کشیده شود، به نحوی که ماده رنگی کلمه ای را بپوشاند و سند بواسطه پوشاندن قابل استفاده نبوده، یا شناخت آن کلمه امکان پذیر نباشد، جعل از نوع پوشاندن اتفاق افتاده است و الا اگر کلمه با وجود رنگ به کار رفته، باز قابل رویت و تشخیص باشد، عمل منطبق با جعل نخواهد بود. همچنین اگر تمامی سند سیاه شود، عمل منطبق با جعل نخواهد بود.

اگر جاعلی با جوهر محو شونده، چکی را نوشت و آن را به دیگری داد، در صورتی که بتوان اثر امضا و متن نوشته محو شده را از ریل ناشی از فشار نوک قلم، یا حروف ماشین تحریر بر روی چک با وسایل فنی ثابت کرد، یا از طریق احیا و بازیافت رنگ محو شده، از طریق ترکیبات شیمیایی آن را ثابت نمود، عمل از مصادیق جعل می باشد؛ ولی اگر به هیچ وسیله ای نتوان عمل محو را ثابت کرد، هرچند مرتکب، در حین نوشتن قصد تقلب داشته، اما چون محو امضا و نوشته های متن چک مانند سایر موارد جعل یا محو کردن مستقیماً به وسیله شخص نویسنده به عمل نیامده و متن چک، خود به خود محو شده است، این مورد از مصادیق جعل محسوب نمی گردد.

همچنین سوزاندن، پاره کردن، خراب کردن و محو همه سند جعل محسوب نمی شود؛ بلکه آن را نوعی اتلاف سند می نامند.

کاغذهای هوشمند

امروزه برای جلوگیری از این نوع تقلب کاغذهای مخصوصی را برای اوراق تجاری از قبیل چک، سفته طلب و بروات تخصیص داده اند، که اگر به وسایل شیمیایی و یا وسایل دیگر تراشیدگی و یا محو خطوط صورت بگیرد، فوراً روی کاغذ که با خطوط ریز کلمه تقلب نوشته شده است، نمایان می گردد، که با ذره بین کاملاً می توان مشاهده نمود.

در بسیاری از اسناد و آسیب های وارده بر خط، فتوکپی اسناد فاقد ارزش مقایسه ای است، مخصوصاً در مورد محو، زیرا ویژگی های مخصوص تراشیدن، خراشیدن یا محو مستقیماً بر روی سند مورد ادعا قابل بررسی است.

همچنین اختلاف رنگ و جنس جوهر هنگام کشف، آثار پاک شدگی و تراشیدن و الحاق و الصاق و آثار فشار قلم و غیره از روی فتوکپی اسناد قابل بررسی نیست.

راه کشف: در کشف جعل از طریق محو، تراشیدن و خراشیدن چه باید کرد؟

الف) تعیین مواد محو کننده

ب) قابل قرائت شدن قسمت های محو شده

همان گونه که در تعریف بیان شد، برای امحا روش های متعددی به کار می رود، که غالباً مربوط به روش شیمیایی یا فیزیکی است؛ مانند محو با مواد شیمیایی که از طریق بررسی به روش شیمیایی و محو با مداد پاک کن، که از طریق بررسی به روش فیزیکی صورت می گیرد و علیرغم خارج بودن از موضوع این پژوهش به برخی از آن ها اشاره می شود.

محو با مداد پاک‌کن: در مورد نوشته هایی که با مداد پاک کن یا جوهر پاک کن محو شده است؛ معمولاً محل پاک شدگی کمی کدرتر از سایر قسمت های سند بوده و نسبتاًمشخص است، در عین حال چنانچه بواسطه کدر بودن، محو یک قسمت مشخص نشد، یا لازم بود نوشته به حالتی برگردد، که بتوان آن را بازخوانی نمود، می توان برای تشخیص آثار تراشیده یا پاک شده با نورپردازی از پشت قسمت نازک شده را مشخص نمود. این کار را با قرار دادن نوشته در مقابل دریچه ای از نور یا به کمک میکروسکوپ و یا ذره بین های قوی می توان انجام داد.

ظهور آثار پاک شده مدادی به وسیله مداد پاک کن: چنانچه متنی با مداد نوشته شده و بعداً با مداد پاک کن پاک شده باشد و شما بخواهید آثار نوشته پاک شده را ظاهر نمایید، نظر به این که هنگام نوشتن با مداد ریلی باقی می گذارد، که آثار آن در پشت نوشته هم به صورت برآمدگی یا تحدب آشکار می گردد و حتی کسانی که با مداد پاک کن متن نوشته را پاک می کنند، همواره ریل قبلی موجود است؛ لذا با استفاده از استراسکوپ در اتاق تاریک با نور قوی و بررسی آثار تحدبی می توان خط پاک شده را مشاهده نمود و از آن عکس گرفت.

نازک شدگی: برای تشخیص محل پاک شدگی کاغذ، به روش نازک شدگی نیز از طریق نورپردازی می توان پی به محو شدگی برد، ولی همه موارد مذکور خارج از موضوع پژوهش است.

پر کردن محل آثار فشار قلم: یکی از راه های کشف نوشته ها در محل پاک شدگی، از طریق پر کردن محل آثار فشار قلم است.

ذره سنج یا میکرومتر: برای این کار می توان از ذره سنج یا میکرومتر و یا انحناسنج یا اسفرومتر به میزان ضخامت، انحنا و فرورفتگی سند در همه قسمت ها پی برد؛ مقدار فرورفتگیِ انحنا و دست اندازها را مشخص می سازد؛ به نحوی که به خوبی قسمت تراشیده شده را با سایر قسمت ها مشخص می سازد.

بیشتر بخوانید:

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 1)

جعل و شروع به کلاهبرداری

جعل و مفهوم حقوقی آن (قسمت اول)

جعل و مفهوم حقوقی آن (قسمت دوم)

تقسیم جعل از نظر شکلی؛ جعل مادی و جعل معنوی

ادعای جعل، انکار و تردید در اسناد عادی چیست؟

اقسام جعل بر حسب شیوه عمل

اقسام جعل بر اساس تقسیم فنی

 

منبع: بررسی خطوط و امضاهای مشکوک به جعل به روش مقایسه ای - رضا قربانی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: