حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 38

پایگاه خبری حقوق نیوز

38– نظامنامه در خصوص ممنوعیت وکالت وکیل دارای سابقه قضای در شهر محل اشتغال یا نزد مراجعی که قرابت با مسئولین آنها دارد (شماره 16-7081/20271مورخ 3/9/1316)

38– نظامنامه در خصوص ممنوعیت وکالت وکیل دارای سابقه قضای در شهر محل اشتغال یا نزد مراجعی که قرابت با مسئولین آنها دارد (شماره 16-7081/20271مورخ 3/9/1316)

نظر به مدلول ماده 25 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 مقرر می دارد :

ماده 1 – کسانی که در مدت بیش از 6 ماه به شغل قضایی یا بازرسی در شهری اشتغال داشته اند نمی توانند در آن شهر از تاریخ انتهای ماموریت تا مدت 5 سال مستقیماً یا به وسیله وکیلدیگر وکالت نماید این ممنوعیت حتی شامل وکلایی می باشد که فعلا به کیفیت فوق ببه شغل وکالت اشتغال دارند.

ماده 2 – وکلاء مستقیماً یا به وسیله وکیل دیگر نمیتوانند وکالت در نزد قاضی یا مدعی العموم یا وکیل عمومی یا مستنطق یا مامور صلح یا مدیر ثبتی نمایند که با آنها و یا روساء آنها قرابت نسب یا سببی از طبقه اول و یا تا درجه دوم از طبقه دوم یا سوم دارند و همچنین است در مورد کارگشایان .

ماده 3 – این نظامنامه از اول دی ماده 1316 لازم الاجراست.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: