حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 39

پایگاه خبری حقوق نیوز

39- آیین نامه وزارت عدلیه در مورد تنظیم وکالت نامه و تقدیم عرض حال به وسیله وکلای عدلیه (شماره 17/953/248 مورخ 30/1/1317)

39- آیین نامه وزارت عدلیه در مورد تنظیم وکالت نامه و تقدیم عرض حال به وسیله وکلای عدلیه (شماره 17/953/248 مورخ 30/1/1317)

وزیر عدلیه نظر به مواد 22 و 25 و 32 قانون وکالت مقرر می دارد :

ماده 1 – کلیه عرض حال های جزایی که به وسیله وکیل عدلیه به پارکه ها و دادگاه های جزایی مرگز داده می شود باید دارای پوشه باشد که در کانون وکلا عدلیه موجود است در صورتی که عرض حال به تصدی وکیل داده نشده باشد و بعداً وکیل در آن تصدی پیدا کند وکیل مکلف است پس از قبول وکالت طبق قسمت اول این ماده رفتار نماید.

ماده 2- وکالتنامه و قراردادها باید روی برگ های ویژه که برای این منظور تهیه شده ودر کانون وکلا موجود است تنظیم گردد دفاتر دادگاه و پارکه ها باید از قبول وکالت نامه های سابق خودداری نمایند.

ماده 3 – ماده 2 این آیین نامه در مرکز از اول اردیبهشت 1317 ودر شهرسان از اول خرداد 1317 قابل اجراست.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: