حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 40

پایگاه خبری حقوق نیوز

40- آیین نامه در مورد پرداخت هزینه های کانون توسط وکلای عدلیه به صندوق کانون (شماره 17//952/9/ 247-30 /1/1317)

40- آیین نامه در مورد پرداخت هزینه های کانون توسط وکلای عدلیه به صندوق کانون (شماره 17//952/9/ 247-30 /1/1317)

وزیر عدلیه نظر به پیشنهاد هیئت مدیره کانون موافق مواد 18 و 22 قانون وکالت مقرر می دارد :

ماده 1 – وکلاء عدلیه مقیم تهران مکلفند همه ساله منتها تا پانزدهم اردیبهشت مبلغ زیر را بابت هزینه کانون به صندوق کانون وکلا عدلیه پرداخته و رسید آن را در قمت شکیلات وکلا به ثبت برسانند.

- وکلا درجه اول دویست ريال

- وکلا درجه دوم یکصد ريال

ماده 2 – وجوه فوق و سایر درآمدهای کانون مطابق بودجه ای که تصویب می رسد با نظارت هیئت مدیره کانون به مصارف پیش بینی شده در بودجه خواهد رسید.

ماده 3 – وجوه درآمد کانون همین که به پانصد ريال رسید باید به بانک سپرده شود.

ماده 4 – گرفتن هر وجهی از بانک مستلزم این است که اعتبار آن در بودجه مصوب کانون منظور یا اینکه از طرف هیئت مدیره اجازه مخصوصی برای پرداخت صادر شده باشد.

ماده 5 – چک های صادره به عهده بانک باید علاوه بر امضا رئیس حسابداری، دارای امضا یک نفر از نواب رئیس یا یک مفر از بازرسان نیز باشد.

ماده 6 – این آیین نامه از اول اردیبهشت ماه 1317 قابل اجرا است و رئیس قسمت تشکیلات وکلا عدلیه مامور اجرا آن است.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: