حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 41

پایگاه خبری حقوق نیوز

41- آیین نامه نحوه برگزاری مراسم سوگند وکالت (شماره 7/2049/3933- 31/2/1317)

41 - آیین نامه نحوه برگزاری مراسم سوگند وکالت (شماره 7/2049/3933- 31/2/1317)

ماده 23 مکرر نظام نامه قانون وکالت : مراسم سوگنداشخاص که بعد از اجرا آیین سوگند در هر محل به سمت وکالت در عدلیه یا کارگشایی قبول می ششوند و همچنین اشخاصی که با داشتن عذر موجه نتوانسته باشند در جلسه سوگند حاضر شوند در مرکز در حضور رئیس دادگاه استیناف و در شهرستان ها در حضور رئیس عدلیه محل به عمل می آید.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: