حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 46

پایگاه خبری حقوق نیوز

46- آیین نامه تاسیس بنگاه سخنرانی در کانون وکلا دادگستری (شماره 7230 مورخ 12/11/1317)

وزیر دادگستری نظر به شق 1 و 4 ماده 19 و ماده 25 قانون وکالت مقرر می دارد :

ماده 1 – به منظور ترقی علمی و اخلاقی وکلا مبتدی و آماده نمودن ناطقین، شعبه ای به نام سخنرانی در کانون وکلا دادگستری تاسیس می شود.

ماده 2 – شعبه دارای رئیس و یک معاون ودو نفر بازرس خواهند بود.

ماده 3 – وظائف شعبه عبارت است از :

الف – مطالعه در متن خطابه و موضوع نطق و اظهارنظر و تهیه گزارش باری هیئت مدیره کانون

ب – تنظیم کارهای مربوط به خطابه و نطق و نظارت در جلسات و تعیین موضوع نطق و خطابه و مناظره برای وکلا پایه دوم و کارآموزان

ج – ثبت نام و نشان داوطلبان با تعیین نمره خطابه و نطق در دفتر مخصوص

ماده 4 – سوای وکلای دادگستری و کارآموزان اشخاص زیر مکمن است با سپردن تعهد کتبی مبنی بر رعایت نظامات کانون تحصیل پروانه مخصوص نموده و در جلسات تمرینی که به منظور تهیه و ترتیب ناطق تشکیل می شود شرکت جویند :

الف – دانشجویان دانشکده حقوق و دانشکده معقول و منقول با داشتن موافقتنامه وزارت فرهنگ و دانشجویان آموزشگاه قضایی با موافقتنامه وزارت دادگستری

ب – خدمت گزاران قضایی با موافقت نامه وزارت دادگستری

ج – خدمتگزاران قضایی با موافقت نامه وزارت متبوع داوطلب

ماده 6 – جلسه مقدماتی یا تمرینی با حضور رئیس شعبه و یا معاون و یکی از بازرسان و دونفر از کارمندان هیئت مدیره تشکیل می شود و پس از ختم جلسه گزارش آن را تنظیم و به هیئت مدیره خواهد داد.

انتقاد کنندگان در بدو جلسه از طرف رئیس شعبه از بین حضار انتخاب می شوند.

ماده 7 – جلسات بر دو نوع است : 1- مقدماتی یا تمرینی 2- عمومی

ماده 8 – هیات مدیره پس از رسیدگی در صورتی که مقتضی بداند اجازه میدهد که جلسه عمومی برای استماع خطابه با نطق تشکیل گردد. هیئت مدیره می تواند در صورت اقتضا عین خطابه یا نطق را برای درج در مجموعه حقوقی به اداره فنی بفرستد.

ماده 9 – جلسه تمرینی ممکن است به شکل مناظره یا دادگاه تشکیل گردد.

در صورتی که مناظره باشد مخالف و موافقموضوع باید قبلا نام خود را در شعبه نطق و خطابه به ثبت برسانند و در موقعی که رئیس شعبه تعیین می نماید بدون تخلف حاضر شوند.

در جلسه ای که به شکل دادگاه تشکیل می یابد یک نفر به عنوان مدعی العموم و یک نفر به عنوان وکیل مرافع و یک یا چند نفر از کارمندان هیئت مدیره و یا اشخاص دیگری که رئیس کانون معین می نماید به عنوان هیئت محاکمه انتخاب می شوند.

ماده 10 – رئیس شعبه اختیار دارد در صورتی که مقتضی بداند به موافقین و مخالفین مندرجه در ماده 9 دستور بدهد برای جلسه که تعیین می نماید سمت خود را با یکدیگر تبدیل نماید.

ماده 11 – دعوت مستمعین برای جلسات عمومی یا هیئت مدیره است. دعوت نامه باید متضمن موضوع خطابه یا نطق و یا مناظره و نام سخنران و محل و وقت حضور باشد.

ماده 12 – حداکثر مدت جلسه عمومی یک ساعت و نیم است.

ماده 13 – موضوع خطابه یا نطق یا مناظره باید به شعب مختلف حقوق ارتباط داشته باشد.

ماده 14 – رئیس کل دفتر بازرسی و سازمان وکلا و رئیس اداره فنی وزارت دادگستری و رئیس پارکه انتظامی وکلا و همچنین کارمندان هیئت مدیره کانون می توانند در شعبه یا جلسات تمرینی حاضر شده و اظهار نظر نمایند.

ماده 15 – این آیین نامه که مشتمل بر 15 ماده است از اول اسفندماه 1317 قابل اجرا است و هیئت مدیره کانون وکلا مامور اجرا آن است.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: