حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 48

پایگاه خبری حقوق نیوز

48– آیین نامه در خصوص کارمزد وکیل تعیینی دادگاه های جنایی و دیوان کیفر (شماره 19/12087/30910 مورخ 19/11/1319)

نظر به ماده 13 قانون مصوب اول مرداد 1309 راجع به محاکمات جنائی مقرر می شود :

ماده 1 – در موقعی که روسای دادگاه های جنایی و دیوان کیفر بای متهم تعیین وکیل می نمایند باید به متهم اعلام کنند که به تراضی با وکیل کارمزد وکیل را تعیین نموده به دادگاه اطلاع دهند.

ماده 2 – در صورتی که متهم با وکیل کارمزد وکیل را که به تراضی تعیین شده باشد اطلاع ندهند دادگاه به درخواست وکیل ضمن حکم کیفری یا پس از صدور آن میران کارمزد را تعیین خواهد کرد.

ماده 3- دادگاه در تعیین کارمزد وکیل باید موضوع اتهام و کیفیت دفاع و وقتی که برای آن کار صرف شده و حیثیت متهم و تمکن او و وضعیت وکیل را رعایت نماید و در هر حال مبلغی را که تعیین می نماید نباید کمتر از 250 ريال و بیش از 5 هزار ريال باشد مگر در اتهاماتی که موضوع ان مالی است که از حیث اصل و جریمه یا غرامت بیش از 50,000 ريال ارزش داشته باشد که در این صورت مبلغی که تعیین می شود کمتر از دو درصد ارزش مووضع اتهام نباید باش.

ماده 4 – آنچه از مفاد ماده 74 آیین نامه قانون وکالت مخالف این آیین نامه باشد نسخ می شود.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: