حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 50

پایگاه خبری حقوق نیوز

50- آیین نامه کانون وکلا (مصوب سال 1320)

نظر به ماده 18 و 25 قانون وکالت مقرر می شود :

ماده 1 – کانون وکلا دادگستری در مقر دادگاه استان تشکیل می شود و همه وکلا و یا کارگشایانی که د رحوزه دادگاه استان اقامت دارند کارمند کانون آن استان هستند.

ماده 2 – تا وقتی در همه استان ها کانون تشکیل نشده همه وکلاء و کارگشایان کشور، کارمندکانون مرکز خواهند بود.

ماده 3 – کانون وکلا به وسیله هیئت مدیره اداره می شود.

ماده 4 – هیئت مدیره کانون مرکز دارای دوازده تن کارمند اصلی و شش تن کارمند جانشین است که از بین وکلا تعیین می شوند هیئت مدیره دارای دو نائب رئیس و دو بازرس و دو منشی است.

ماده 5 – ریاست کانون با وزیر دادگستری است و می تواند از طرف خود نماینده تعیین نماید.

ماده 6 – کانون دارای چهار شعبه زیر است که تابع هیئت مدیره کانون هستند :

1- کمک قضائی

2- راهنمائی

3- نظارت و بازرسی

4- کارآموزی و سخنرانی

ماده 7 – هر شعبه دارای رئیس و معاون (در صورت اقتضا) می باشد که از بین هیئت مدیره یا سایر وکلا تعیین می شود.

ماده 8 – کانون بنابر تصویب وزیر دادگستری برای بررسی به قوانین و سایر کارهای وابسته می تواند از وکلا دعوت نموده و علاوه بر شعب بالا، شعب و کمیسیون های دیگری تشکیل دهد.

ماده 9 – کانون دارای مدیر داخلی است که امور حسابداری مستقیماً و همچنین دبیرخانه و کتابخانه نیز تحت نظر او خواهد ود و به عده لازم کارمند دفتری و غیر دفتری خواهد داشت.

ماده 10 – هیئت مدیره در هر دو دوره در خرداد ماه برای مدت دو سال تعیین می شود و در دوره های بعد قابل انتخاب هستند و تا هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت سابق به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده 11 – کارمندان هیئت مدیره و جانشینان مستقیماً از طرف وزیر دادگستری تعیین می شوند نائب رئیس ها و بازرس ها و منشی ها را وزیر دادگستری از بین هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

ماده 12 – تعیین و انفصال روسا و معاونین و کارمندان شعب و سایر مستخدمین آن به پیشنهاد هیئت مدیره کانون منوط به تصمیم وزیر دادگستری خواهد بود.

ماده 13 – کارمندی هیئت مدیره افتخاری است ولی به روسا و کارمندان شعب ممکن است مقرری داده شود و به مستخدمین کلیتاً مقرری داده شود.

ماده 14- در صورتی که یکی از کارمندان اصلی هیئت مدیره فوت شود و یا استعفا نماید و یا چهار ماه متوالی بدون عذر موجه حاضر نشود، وزیر دادگستری یکی از کارمندان جانشین را برای بقیه مدت به جای او تعیین خواهد نمود.

ماده 15 – هیئت مدیره در ماه لااقل دو جلسه خواهد داشت و نیز ممکن است به دستور وزیر دادگستری یا نماینده ایشانو یا دعوت نائب رئیس به طور فوق العاده تشکیل شود.

ماده 16 – جلسات هیئت مدیره فقط با حضور بیش از نصف عده کارمندان رسمیت خواهد داشت.

ماده 17- رئیس یا نماینده ایشان یا هر یک از نائب رئیس ها که حاضر باشند جلسه را اداره خواهند نمود واگر هیچ یک حاضر نباشند مسن ترین کارمندان، جلسه را اداره می نمایند.

ماده 18- خلاصه گفتگوی هر جلسه را یکی از منشی ها به تعیین رئیس جلسه می نویسد و اگر هیچ یک از منشی ها حاضر نباشد یکی از جوان ترین کارمندان به تعیین رئیس جلسه خواهد نوشت و باید به امضا حاضرین برسد.

ماده 19 – کلیه نامه های صادر از کانون، به امضای رئیس یا نماینده رئیس و یا یکی از نایب رئیس ها خواهد رسید و روسای شعب نامه ای راجع به شعبه ای که ریاست آن را دارند اماض می نمایند.

ماده 20 – در غیاب روسا شعب یا در موقعی که آنها معذور از مداخله باشند یکی از نائب رئیس ها سا بازرسان به کار آن شعبه رسیدگی نموده و نامه های صادره از آن را امضا می نماید.

ماده 21 – بودجه هر سال کانون تا آخر اسفند سال گذشته باید تهیه شده و پس از تصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته شود و اگر تا آخر اسفند بودجه به تصویب نرسد هزینه جاری و کارمزد به تصویب هیئت مدیره و اجاره وزیر دادگستری طبق بودجه سال پیش پرداخت خواهد شد.

ماده 22- هزینه کانون از درآمدهای زیر به عمل می آید :

الف – حق عضویت سالیانه وکلا از ققرار زیر

پایه 1 دویست ريال

پایه 2 صد ريال

پایه 3 و کارگشایان ريال

ب – بهای وکالتنامه و پوشه و دفاتر به نرخ هایی که از طرف هیئت مدیره کانون تعیین شده و یه تصویب وزارت دادگستری رسیده است.

ماده 23 – سهمیه سالیانه باید تا موقع دادن پول پروانه وکالت پرداخته شده و رسید آن در موقع دادن پول پروانه

در دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا به ثبت برسد و بهای دفاتر و وکالتنامه و پوشه در موقع خرید پرداخته خواهد شد.

ماده 24 – به کسانی که سهمیه کانون را به ترتیب مقرر در دو ماده پیش نپردازند پروانه وکالت داده نمی شود مگر اینکه هیئت مدیره کانون به واسطه عدم استطاعت آنها را از پرداخت سهمیه معاف می نماید.

ماده 25 – کانون می تواند از وکلاء و غیر وکلاء قبول هدیه نماید.

ماده 26 – پول های کانون باید در یکی از بانک های معتبر که از طرف هیئت مدیره تعیین می شود سپرده شود و هیچوقت بیش از پانصد ریال نباید در صندوق کانون پول نگاه داشته شود.

ماده 27 – چک ها و تعهدات مالی باید دارای دو امضا باشد، یکی امضا رئیس حسابداری و دیگری امضا رئیس یا نماینده ایشان یا یکی از نائب رئیس ها و یا یکی از بازرس ها

ماده 28 – تفریق بودجه هر سال تا آخر مهر ماه سال بعد باید به تصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری برسد.

ماده 29 – خلاصه گزارش کارها و درآمد و هزینه کانون د رهر سال تا آخر اسفند ماه سال بعد باید چاپ شده و برای وزارت دادگستری و وکلا فرستاده شود.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: