حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 53

پایگاه خبری حقوق نیوز

53– اصلاح آیین نامه قانون وکالت (مصوب سال 1321)

مواد 71 تا 75 آیین نامه قانون وکالت فسخ و مواد زیر به جای آنها مقرر می شود و پس از انتشار قابل اجرا است مگر نسبت به اموری که مشمول بند 2 ماده 71 و دعاوی مربوطه به آنها قبل از اجرا این آیین نامه در دادگاه طرح شده که اید در مورد آن دعاوی بر طبق مواد سابق رفتار شود.

ماده 71 – حق الوکاله دعاوی و میزان خساراتیکه محکوم له می تواند از این بابت از محکوم علیه مطالبه نماید مطابق تعرفه زیر است :

1- در دعاوی که بهای خواسته آنها تا پانصد ريال است صدی ده از بهای خواسته برای یک درجه

2- در دعاوی که بهای خواسته آنها تا پانصد ريال است برای مراحل نخستین و پژوهش و فرجام

الف- از پانصد هزار ريال به بالا نسبت به مازاد پانصد هزار ريال صدی پنج از بهای خواسته

ب- تا پانصد هزار ريال به بالا نسبت به مازاد صد هزار ريال صدی هفت از بهای خواسته

ج- از پانصد هزار ريال به بالا نسبت به مازاد پانصد هزار ريال صدی پنج از بهای خواسته

3- در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست از قبیل تصرف عدوانی و افراز یا خواسته مالی نیست و در دعاوی کیفری وکیل و موکل می تواند به تراضی تعیین حق الوکاله نماید ولی در مورد اختلاف ولو قرارداد در بین باشد و در مورد مطالبه خسارت از طرف محکوم له تعیین میزان حق الوکاله و خسارت با توجه به موضوع دعوی و وقتی برای ان کار صرف شده و تمکن موکل و وضعیت وکیل به نظر دادگاه است و در هر حال مبلغی که تعیین می شود نباید زائد بر ده هزار ريال باشد مگر در دعاوی کیفری که دارای موضوع مالی است و ارزش آن از حیث اصل و غرامت بیش از یکصد هزار ريال است که در این صورت دادگاه بر طبق بند 2 این ماده باید رفتار نماید.

ماده 72- حق الوکاله مقرر در بند 2 و 3 ماده 71 نسبت به مرحله نخستین و فرجام به ترتیب زیر تقسیم می شود :

1- بای مرحله نخستین صدی پنجاه

2- برای مرحله پژوهش صدی سی

3- برای مرحله فرجام صدی بیست

مگر در دعاوی کیفری که ماهیتاً قابل رسیدگی در یک درجه است مانند دعاوی جنایی و دعاوی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شود که در این صورت دو سوم حق الوکاله به مرحله ماهوی و یک سوم آن به مرحله فرجامی تعلق خواهد گرفت.

ماده 73 – در مواردی که حق الوکاله مربوط به دعوائی است که به یکی از نتایج زر منتهی شده به ترتیب زیر تقسیم می شود:

1- برای ابطال دادخواست بیش از پاسخ ربع حق الوکاله مرحله نخستین و اگر میزان خسارت به ترتیب مزبور از 3 هزار ریال تجاوز نماید، میزان آن مفطوعاً 3 هزار ريال است.

2- برای ابطال دادخواست بعد از پاسخ دعوی نصف حق الوکاله مرحله نخستین.

3- برای سقوط دعوی پژوهش قبل از پایخ به شکایت، ربع حق الوکاله مرحله پژوهش و اگر میزان آن از 3 هزار ريال تجاوز نماید مقطوعاً 3 هزار ريال.

4- برای سقوط دعوی پژوهش بعد از پاسخ به شکایت نصف حق الوکاله مرحله پژوهش .

5- برای صدور حکم غیابی د رهر مرحله نصف آنچه طبق این تعرفه برای آن مرحله مقرر است.

6- برای سقوط حق اعتراض نصف آنچه مطابق این تعرفه برای مرحله ای که قرار از آن مرحله صادر می شود.

تبصره – حق الوکاله قرار قبول ایراد مرور زمان، مطابق حق الوکاله است که برای حکم مقرر است ولی اگر قرار مزبور و همچنین سایر قرارهائی که مستقلاً قابل شکایت است گسیخته یا شکسته شد حق الوکاله اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده 74 – در صورت عزل یا استعفا وکیل قبل از ختم مرحله، تعیین کاری که وکیل در آن مرحله نموده و حق الوکاله که طبق این تعرفه به ان تعلق می گیرد به نظر دادگاه است.

ماده 75- هزینه مسافرت وکلا و کارگشایان مطابق تعرفه زیر است:

1- برای وکلا درجه اول کیلومتری دو ریال و روزی پنجاه ريال فوق العاده

2- برای وکلا درجه دوم کیلومتری یک ريال و نیم روزی 30 ريال فوق العاده

3- برای وکلا درجه سوم و کارگشایان کیلومتری یک ريال و روزی 20 ريال فوق العاده

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: