حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 57

پایگاه خبری حقوق نیوز

57- آیین نامه انتظامی وکلا دادگستری (مصوب سال 1324)

ماده 1- وکلا دادگستری و کارگشایان مکلفند به محض رویت اخطاریه در صورتی که مطابق ماده28 قانون وکالت قبلاً برای همان وقت احضار شده اند با رعایت ماده 29 قانون مزبور مراب را ذیل اخطاریه با توضیح کافی تصریح و ماده 28 قانون وکالت مقرر شده به دادگاه بفرستند.

در صورتی که برای حضور در دیوان جنایی یا دیوان کیفر بعداً احضار شوند مکلفند ظرف بیست و چهار ساعت دلایل احضار خود را از طرف دیوان جنایی یا دیوان کیفر به دادگاهی که قبلاً آنها را احضار نموده اند ارسال و مراتب را به آن دادگاه کتباً اعلام نماید.

ماده 2 – در مورد معاذیر مرقوم در ماده 27 قانون وکالت، وکلا مکلفند قبل از جلسه عذر خود را با دلایل امر به مرجع احضار کننده اطلاع دهند و هر گاه عذری که مانع حضور است در فاصله کمتر از بیست و چهار ساعت نسبت به موقع حضور پیش آمد نماید و نتوان در فرصت مرقوم مراتب را به مراجع قضایی اعم از دادگاه و غیره اطلاع داد، باید منتها ظرف یک هفته (با رعایت مدت مسافت از قرار هر 36 کیلومتر یک روز تا مقرر دادگاه) پیدایش عذر و علت عدم اطلاع را با دلایل و مدارک لازمه به مرجع احضار کننده اعلاک نمایند.

ماده 3 – دادگاه و مراجع قضایی دیگر مکلفند عدم حضور وکلا را در جلسه مقرر اعم ازآنکه معذور باشند یا بدون عذر حاضر نشده باشند وسیله رئیس اول دادگاه یا مرجع قضایی احضار کننده به اداره کل بازرسی و سازمان وکلاء اطلاع دهند و رئیس اول دادگاه یا (مرجع قضایی) می باید ضمن ارسال گزارش عدم حضور وکیل نظریه خود را هم در موجب غیبت وکیل به اداره بازرسی و سازمان وکلا بنویسند.

ماده 4 – تخلف از مقررات فوق موجب تعقیب و کیفر انتظامی وکلا برای دفعه اول تا درجه سوم و در صورت تکرار درجه چهارم مجازات انتظام یخواهد بود.

ماده 5 – اداره کل بازرسی و سازمان وکلا در صورتی که نسبت به مراتب بالا شکایتی بشود و یا به طریقی کشف خلاف نماید باید تحقیقات لازمه نموده و در صورت لزوم به وسیله پزشک قانونی اعلام کننده را معاینه و هرگاه خلاف اعلام وکیل محقق شود بر طبق قانون او را تعقیب نماید.

ماده 6- نسبت به وکلا مقیم شهرستان ها دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش (در نقاطی که دادسرا ندارد) قائم مقام اداره کل بازرسی و سازمان وکلا می باشد ودر صورت خودداری وکلا از وظایف محوله در مواد 1 و 2 یا وصول گزارش و یا شکایت به طوری که در ماده قبل مقرر است اقدام و مراتب را به اداره کل بازرسی و سازمان وکلا می باشد و در صورت خودداری وکلا از وظایف محوله در مواد 1 و 2 یا وصول گزارش و یا شکایت به طوری که در ماده قبل مقرر است اقدام و مراتب را به اداره کل بازرسی و سازمان وکلا گزارش بدهند.

وزیر دادگستری

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: