حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 62

پایگاه خبری حقوق نیوز

62- آیین نامه اصلاحی قانون وکلاء (شماره 5132 ح مورخ 21/6/1325)

اداره حقوقی – نظر به اینکه طبق ماده 46 قانون وکالت مصوبه 25/11/15 دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا دادسرای انتظامی وکلا تلقی شده و قهراً رئیس دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا در دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا وظیفه دادستان را عهده دار است ودر قانون وکالت ماده ای که بین دادستان انتطامی وکلا و رئیس دفتر کل بازرسی و دادستان دادگاه بدوی وتجدیدنظر تفاوتی گذاشته باشد و هر یک از علیحده توصیف نموده باشد وجود ندارد لذا آیین نامه قانون وکلا مصوب 1316 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 81- همین که شکایت یا گزارشی به دادسرای انتظامی وکلا واصل شد برای هر شکایت یا گزارش، پرونده مخصوصی تشکیل و به دستور کتبی دادستان انتظامی وکلا (رئیس دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا) به یکی از بازرسان دادسرای انتظامی وکلا برای بازرسی ارجاع می شود.

تبصره – لدی الاقتضا ممکن است دادستان شخصاً قضیه را مورد بازرسی قرار دهد.

ماده 89 – در مواردی که دادستان و بازرس متفقاً یا دادستان در هنگامی که شخصاً امر بازرسی را تصدی داشته عقیده بر منع تعقیب داشته باشد یکی متهم را قابل تعقیب و دیگری بی گناه بشمارد مراتب به وزارت دادگستری گزارش می شود و نظر وزارت متبع خواهد بود.

ماده 96 – جلسه رسیدگی به دادستان وکلاء و شخص متهم در صورتی اعلام می گردد که دادگاه حضور طرفین یا یکی از آنها برای توضیحات لازم بشمارد.

ماده 97 – حذف شد

ماده 102- موعد تقاضای تجدیدنظر ده روز از تاریخ رویت (ابلاغ) حکم است. مدت مسافت از قرار هر 36 کیلومتر یک روز بر مدت مزبور اضافه خواهد شد.

وزیر دادگستری

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: