حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 63

پایگاه خبری حقوق نیوز

63– اصلاح آیین نامه قانون وکالت (مصوب سال 1325)

بنا به اختیارات حاصله از دو ماده 25 و 33 قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 مواد 71 تا 75 آیین نامه قانون وکالت فسخ و مواد زیر به جای آنها مقرر می شود و پس از انتشار قابل اجرا است.

ماده71 – حق الوکاله دعاوی و خسارت هایی که از این بابت محکوم له می تواند از ممحکوم علیه مطالبه نماید مطابق تعرفه زیر است :

1- دعاوی که بهای خواسته انها تا پانصد ريال است صدی ده از بهای خواسته برای یک درجه

2- در دعاوی که بهای خواسته آنها بیش از یکصد ريال است برای مراحل نخستین و پژوهش و فرجام :

الف – تا پانصد هزار ريال صدی ده از بهای خواسته

ب – تا یک میلیون ریال نسبت به مازاد از پانصد هزار ريال صدی هفت از بها یخواسته

ج – از یک میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد از یکمیلیون ريال صدی پنج از بهای خواسته

3- در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست (از قبیل تصرف عدوانی و افراز) یا خواسته مالی نیست و در دعاوی کیفری، وکیل و موکل می توانند به تراضی تعیین حق الوکاله نمایند ولی در مورد اختلاف در صورتی که قرارداد در بین نباشد و در مورد مطالبخ خسارت از طرف محکوم له همچنین در مواردی که دادگاه برای متهم وکیل انتخاب می نماید، تعیین میزان حق الوکاله و خسارات با توجه به موضوع دعوی و وقی که برای ان کار صرف شده و تمکن موکل و وضعیت وکای به نظر دادگاه است.

4- حق الوکاله دعوی متقابل و جلب ثالث نصف میزانی است که در تعرفه بالا مقرر است.

ماده 72- حق الوکاله مقرر در بند 2 و 3 و 4 ماده 71 نسبت به مرحبه نخستین و پژوهش و فرجام به ترتیب زیر تقسیم می شود:

1- برای مرحله نخستین صدی 50

2- برای مرحله پژوهش صدی 30

3- برای مرحله فرجام صدی 20 ، مگر در دعاوی کیفری که ماهیتاً قابل رسیدگی در یک درجه است مانند دعاوی جنایی و دعاوی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شود که در این صورت دو سوم حق الوکاله به مرحله ماهوی و یک سوم آن به مرحله فرجامی تعلق خواهد گرفت.

ماده 73 – در مواردی که که حق الوکاله مربوط به دعوایی است که به یکی از نتایج زیر منتهی شده به ترتیب زیر تقسیم می شود:

1- برای ابطال دادخواست پیش از پاسخ دعوی ربع حق الوکاله مرحله نخستین و اگر میزان خسارت به ترتیب مزبور از سه هزار ریال تجاوز نماید میزان آن مقطوع سه هزار ریال است.

2- برای ابطال دادخواست بعد از پاسخ دعوی نصف حق الوکاله مرحله نخستین

3- برای سقوط دعوی پژوهشی قبل از پاسخ به شکابت ربع حق الوکاله مرحله پژوهشی و اکز میزان آن از سه هزار ريال تجاوز نماید مقطوعاً سه هزار ريال

4- برای سقوط دعوی پژوهشی بعد از پاسخ به شکایت نصف حق الوکاله مرحله پژوهشی

5- برای صدور حکم غیابی در هر مرحله نصف آنچه طبق این تعرفه برای آن مرحله مقرر است

6- برای سقوط حق اعتراض نصف آنچه مطابق این تعرفه برای مرحله اقرار از آن مرحله صادر می شود

7- خسارت حق الوکاله سایر قرارهایی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است دادگاه با رعایت حق الوکاله سایر قراردها تعیین می نماید.

تبصره – حق الوکاله قرار قبول ایراد مرور زمان مطابق حق الوکاله ای است که برای حکم مقرر است ولی اگر قرار مزبور و همچنین سایر قرارهایی که مستقلاً قابل شکایت است گسیخته یا شکسته شد حق الوکاله اضافه بر آنچه رسیدگی ماهوی مقرر است به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده 74 – حق الوکاله دعاوی دادگاه های اختصاصی به ماخذ بهای خواسته و نسبت مذکور در ماده 71 مقرر است که شصت درصد مجموع آن برای مرحله نخستین و چهل درصد آن مخصوص مرحله تجدیدنظر می باشد.

تبصره 1 – نسبت به اموری که در خارج دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه ها به داوری ارجاع گردیده طبق حکم یا نظر سازشی داور صلحاً خاتمه یابد باید حق الدکاله آن در صورتی که در خارج از دادگستری باشد حق الوکاله مرحله نخستین و چنانچه پس از طرح آن در دادگستری باشد تابع تعرفه ای خواهد بود که برای مرحله مرجوعه مقرر است.

تبصره 2 – در صورت عزل یا استعفا وکیل قبل از ختم مرحله تعین کاری که وکیل در آن مرحله نموده و حق الوکاله که طبق ابن تعرف به آن تعلق می گیرد به نظر دادگاه است.

ماده 74 مکرر – میزان حق الوکاله امور اجرائی دادگاه ها و شعبات اجرای ثبت به ماخذ اصل محکوم به و مورد تعهد به قرار زیر می باشد و ممکن است به تناسب آنچه که اجرا می شود پرداخته شود :

1- تا پانصد هزار ريال از بهای مورد اجرای صدی پنج

2- تا یک میلیون ريال نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال صدی سه و نیم

3- از یک میلیون ريال به بالا نسبت به مازاد از یکمیلیون ريال صدی دو نیم

تبصره 1 – در موارد اجراییه های غیر مالی در صورت اختلاف طبق قسمت سوم ماده 71 حق الوکاله به نظر دادگاه صلاحیت دار تعیین می شود.

تبصره 2 – در صورتی که عملیات اجرایی منتهی به نتیجه نشد مانند آن که محکوم علیه یا متعهد معسر یا ورشکسته گردید نیز در صورت اختلاف تعیین میزان حق الوکاله به نظر دادگاه است.

تبصره 3 – در هر مرود که در این آیین نامه مرحله نخستین ذکر شده شامل دادسرای شهرستان و دادگاه بخش و امور مرجوعه به مامور صلح نیز خواهد بود.

ماده 75 – هزینه مسافرت وکلا و کارگشایان مطابق تعرفه زیر است :

1- برای وکلا درجه اول و دوم کیلومتری ده ريال و روزی 250 ريال فوق العاده

2- برای وکلا درجه سوم و کارگشایان کیلومتری 5 ريال و روزی 150 ريال فوق العاده

ماده 77 – راجع به حق الوکاله و خساراتی که قبل از اجرا این آیین نامه تصفیه نشده باشد و قراردادی هم در بین نباشد مطابق این آیین نامه رفتار خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: