حقوق خبر
قرارداد با مجری و عاملیت فروش واحدهای یک پروژه

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 3

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد با مجری و عاملیت فروش واحدهای یک پروژه

در اجرای مفاد صورت جلسه تصمیم گیری مورخ .......... کمیته فروش واحدهای مسکونی شرکت ............... موضوع فروش واحدهای احداثی در پروژه مسکونی ............ قرارداد ذیل فی مابین :

الف) فروشنده : به نشانی خیابان ........... پلاک ..... به مدیریت آقای .............. که پس از این (شرکت) نامیده می شود از یک سو

ب) شرکت ............ ثبت شده به شماره .......... به نشانی ............................................................................... به مدیریت جناب ................ که در این قرارداد (عامل) نامیده می شود از سوی دیگر

ج) و شرکت ................... ثبت شده به شماره ................. به نشانی ................................................................................ به مدیریت آقای ............. به عنوان مجری پروژه که در این قرارداد (مجری) نامیده می شود و با شرایط ذیل فی مابین هر سه طرف الف: فروشنده ب: عامل ج: مجری با تفکیک وظایف و تعهدات منعقد گردید.

ماده 1 – تعهدات عامل :

عاملیت فروش .................. واحد مسکونی احداثی در پروژه مشتمل بر :

تعداد .......... واحد آپارتمان یک خوابه متراژ مفید حدود ............. متر مربع

تعداد .......... واحد آپارتمان دو خوابه به متراژ مفید حدود ............ متر مربع

تعداد .......... واحد آپارتمان سه خوابه به متراژ مفید حدود ............ متر مربع

نشر آگهی در رسانه ها از طریق شرکت برنامه تبلیغتی تلویزیون، پیام های زیرنویس، روزنامه های کثیرالانتشار، مجله های تبلیغاتی منطقه ای، آگهی در محل اجرای پروژه، تبلیغات روی بنر و غیره ...

رعایت اولیت متقاضیان به ترتیب :

شرکت های تعاونی مسکن کارگری، شرکت های تعاونی مسکن وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت ها، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث .

فروش واحدهای مذکور حداقل به قیمت پایه (متر مربعی ............... ريال)

انتخاب متقاضیان از طریق رویت فیش واریزی به مبلغ .............. ريال به حساب شماره ............... به نام ................ نزد بانک .............. شعبه ........ با عنایت به بند 1-3 ماده یک قرارداد و ضمن رعایت اولویت برای فروش نقدی

اخذ فیش واریزی به حساب مذکور از متقاضیان خرید نقدی به مبلغ معادل ثمن معامله یا حداکثر در ............ مرحله ............ ماهه (مجموعاً ........... ماهه)

ثمن معامله در خصوص املاک پیش فروش شده متناسب با زان تحویل حداکثر در ........... مرحله دریافت خواهد شد

معرفی متقاضیان جهت استفاده از تسهیلات مالی به بانک با ضوابط مربوطه و اخذ فیش واریزی معادل مابه التفاوت ثمن معامله با کسر مبلغ تسهیلات تا سقف قیمت واحد واگذاری

مدت قرارداد از تاریخ .......... به مدت .............. ماه می باشد و در صورت موافقت کتبی طرفیت قابل تمدید خواهد بود.

تهیه و ارائه لیستی از فیش های واریزی همراه با مشخصات واریز کنندگان (متقاضیان) به تفکیک هر پروژه در پایان هر ماه به امور مالی شرکت فروشنده تحویل داده می شود.

ماده 2 – تعهدات مجری

مجری موظف است ظرف مدت ........ ماه از تاریخ عقد قرارداد کلیه مسائل مربوط به تعیین و تحویل سهم الشرکه شریک به عنوان آورنده زمین را مشخص ومسائل مربوطه را حل و فصل نموده و تعداد و شماره واحدهای قابل عرضه را مشخصاً به اطلاع عامل فروش برساند.

مجری متعهد است ظرف مدت ........... ماه کلیه امور مربوط به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، دریافت اسناد تفکیکی و ... را جهت نقل و انتقال قطعی و رسمی واحدهای موضوع قرارداد به نام خریداران انجام دهد.

ماده 3 – سایر شرایط

وجوه حاصل از فروش وادها با هماهنگی عامل عیناً توسط خریداران به حساب جاری شماره ......... نزد بانک .......... شعبه .......... واریز خواهد شد.

میزان حق الزحمه عامل از فروش واحدهای آپارتمانی مسکونی .......... درصد مبلغ فروش می باشد.

چنانچه شرکت یا عامل قصد فسخ قرارداد را داشته باشد لازم است حداقل .......... ماه قبل کتببا مراتب را به طرف دیگر اعلام نماید.

ماده 4 – حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین سه طرف قرارداد از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل می گردد.

زمان داوری از ارجاع دعوی مدت سه ماه شمسی می باشد.

هرگونه ابلاغ و اطلاع به داور از طریق اظهارناه به عمل می آید.

اقامتگاه داور برای هر گونه مکاتبات بدین شرح است .................

داور مرضی الطرفین با امضاء ذیل قرارداد داوری را پذیرفتند

حق الزحمه داور برابر تعرفه دادگستری پرداخت می گردد.

ماده 5 –

این قرارداد در ...... ماده و .......... بند و در ............. نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده همه نسخ دارای اعتبار یکسان می باشد.

امضاء شرکت فروشنده امضاء شرکت عامل

امضاء مجری شرکت امضاء داور+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: