حقوق خبر

نشانه های خجالتی بودن در افراد چیست؟

خجالتی بودن یا همان چـیزی‌که‌ بـاعث‌‌ مـی‌شود‌ شما در ارتباط برقرار کردن با دیگران راحت نباشید،تنها یک احساس‌ است؛احساسی که‌ تـنها در درون شما وجود دارد و فقط خود شما آن را می‌فهمید.برخی‌‌ مردم خجالتی بودن را‌ با‌ ترس از اجـتماع یا بیماری فوبیا یـکی مـی‌دانند،در حالی‌که این‌ دو باهم فرق می‌کند؛در بیماری ترس از اجتماع،فرد نسبت به تمام فعالیت‌های‌ اجتماعی دچار ترس و نگرانی می‌شود،در‌ صورتی که فرد خجالتی تنها در شرایطی‌ خاص،نگرانی و اضطراب را تجربه می‌کند.

نشانه های خجالتی بودن در افراد چیست؟
 

کودکی و شـکل‌گیری خجالت

با رشد کودک و بیشتر شدن تجربه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی،فرد در برخی‌ شرایط خاص در مواجهه‌ با‌ افراد غریبه‌ یا وارد شدن به محیطی ناآشنا،خجالت‌ را تجربه می‌کند.هر خانواده‌ای براساس‌ فرهنگ،مهارت و سـطح دانـش و آگاهی‌های‌ خود درباره تربیت کودک،با این وضعیت‌ برخورد می‌کند.چگونگی‌ این‌ برخورد در از بین رفتن یا ماندگار شدن این حس، تاثیر زیادی خواهد داشت.تمسخر،تحقیر یا شماتت کردن کـودک در شـرایطی که‌ نسبت به یک وضعیت خاص خجولانه‌ رفتار‌ می‌کند،باعث می‌شود احساس خجالت به‌ عنوان یک صفت دایمی او باقی بماند.

دلیل خجالت کشیدن

عده‌ای از متخصصان معتقدند خجالتی‌ بودن عـلاوه بـر نحوه تربیت،زمینه ژنتیک‌ نیز‌ دارد‌.این‌ متخصصان،تربیت درست و افزایش مهارت‌های‌ زندگی‌ در‌ از بین رفتن‌ این حسن در افراد را بسیار موثر می‌دانند. بررسی‌ها نشان داده است آدم‌های خجالتی‌ از اعتماد به نفس‌ پایـینی‌ بـرخوردارند‌ و بـه‌ خاطر همین موضوع،فکر مـی‌کنند اگـر در‌ یـک‌ جمع صحبت کنند،مورد تمسخر قرار می‌گیرند یا کسی به صحبت‌های آنها توجه‌ نمی‌کند.

این دو عامل«اعتماد به‌ نفس‌ پایین‌ و خـجالتی بـودن)بـه‌طور مداوم در حال‌ تقویت یکدیگر هستند به‌طوری‌که‌ اگر فـرد بـه فکر برطرف کردن مشکل خود نباشد، در آینده مشکلات زیادی را تجربه خواهد کرد.همچنین‌ برخلاف‌ تصور‌ همگانی که‌ افراد خـجالتی را افـرادی درونـ‌گرا می‌دانند، بسیاری از افراد‌ برون‌گرا‌ هم خجالتی‌ هستند

بسیاری از افراد مـشهور مانند هنرمندان، بازیگران سینما،دانشمندان و حتی‌ سیاستمداران هم خجالتی‌ بوده‌ یا‌ هستند. این افراد وقتی در قالب شغل خـود قـرار مـی‌گیرند،مطابق با‌ آن‌ ایفای‌ نقش می‌کنند اما به محض آنکه بـه شـرایط غیرشغلی‌ برمی‌گردند،تبدیل می‌شوند به آدم‌هایی‌‌ بسیار‌ خجالتی‌ و معذب!

خجالت و دیدگاه‌های فرهنگی

خجالتی بودن نزد افـراد،خـانواده‌ها،جـوامع و فرهنگ‌های مختلف،معانی متفاوتی‌ دارد‌ به‌ عبارتی،بعضی‌ها فرد کم‌رو را فردی ساکت، مـودب و مـحترم،مـطیع و حرف‌گوش‌کن‌ می‌دانن‌.در‌ برخی‌ فرهنگ‌ها،خجالتی بودن‌ را برای دختران امری عادی و صفتی مثبت‌ به حـساب مـی‌آورند در‌ حـالی‌که‌ ممکن‌ است این ویژگی را برای پسرها ناپسند بدانند.اما واقعیت این است‌ که‌ خـجالتی‌‌ بـودن،یک معلولیت اجتماعی است.

این ویژگی می‌تواند مانع رشد مطلوب‌ شخصیت افراد شـود و بـرای‌ هـردو‌ جنس- پسر و دختر-نامطلوب است و باعث ایجاد مشکلات زیادی به خصوص در‌ بزرگسالی‌ و زندگی‌های‌ مـشترک مـی‌شود.

درصد فراوانی افراد خجالتی

تحقیقات نشان می‌دهد اکثر افراد در موقعیت‌های مختلف،کمی‌ خـجالتی‌‌ مـی‌شوند‌.مـثلا 57 درصد از مردم،هنگام‌ مواجهه با یک جمع غریبه و مقتدر‌ که‌ ملزم‌ به پاسخگویی به سـؤالات آنـها نیز باشند، احساس خجالت می‌کنند.07 درصد از افراد هنگام‌ حضور‌ در جمع بزرگی از افـراد غـریبه،خـجالتی برخورد می‌کنند 46 درصد افراد‌ نیز‌ هنگامی‌که با جنس مخالف روبه‌رو یا هم‌صحبت‌ می‌شوند‌،دچار‌ احـساس‌ خـجالت مـی‌شوند.همچنین حس خجالت‌ در‌ 85‌ درصد از افرادی که با جمعی دارای‌ موقعیت اجتماعی یـا تـحصیلات بالاتر مواجه‌‌ می‌شوند‌،به وجود می‌آیند می‌بینید؟اگر شما هم‌ خجالتی‌ هستید،امیدوار‌ باشید‌! چندان‌ تنها نیستند.

نـشانه‌های خـجالتی بودن

افراد‌ خجالتی‌ نشانه‌هایی دارند که می‌توان‌ آنها را در چند گروه تقسیم‌بندی کـرد؛بـرخی‌‌ روان‌تنی‌ هستند،برخی روان حرکتی و برخی نشانه‌ها‌ نـیز در سـبک زنـدگی‌ آنهاست‌‌ و بلافاصله نمی‌توان آنها را تشخیص‌ داد‌؛ مگر بـا زیـر نظر گرفتن رفتارها و عادات فرد.

علایم روان‌تنی خجالت

افزایش ضربان‌ قلب‌،سرخ شـدن صـورت، اختلال در‌ تنفس‌،تنش‌ عضلانی،لرزیـدن‌ صـدا‌ یا‌ تـغییر در تـن آنـ‌،لرزیدن‌ دست‌ها، پاها و لب‌ها،عرق کـردن شـدید.

علایم روانی

فرار کردن از جمع غریبه‌ها،کم‌ حرف‌ بودن، عبوس بودن و کـمتر لبـخند زدن‌،عدم‌‌ برقراری ارتباط‌ دیداری‌ مـستمر‌ و طبیعی با دیگران،عـدم‌ بـرخورداری از روابط دوستانه، شخصیتی انفعالی داشـتن،بـیزاری از دعوت‌ کردن و دعوت شدن به مهمانی‌ها‌ و مجالس‌، تمایل به سروکار داشتن بیشتر بـا‌ کـتاب‌ و اشیا‌ و لوازم‌ مختلف‌ به جـای آدمـ‌ها‌،شـنونده‌‌ بودن صرف،تـأیید کـردن هرچیزی بدون‌ بحث و جـدل در مـورد آن،ترس از مخالفت‌ با نظرات‌ دیگران‌ یا‌ بیان نقطه‌نظرات خود، ترس دایمی از مورد‌ تمسخر‌ قـرار‌ گـرفتن‌.

راه‌های‌ مقابله‌ با خجالت

1. قبل از وارد شـدن بـه یک جـمع،اطـلاعاتی‌ در مـورد آن جمع به دست آوریـد و درباره‌ چیزهایی که می‌خواهید یا می‌شود در آنجا مطرح کرد‌ فکر کنید.

2. معاشرت خود را با دیـگران بـیشتر کنید،از جمع‌های دوستانه کوچک شروع کـنید،بـه‌ سـوالات‌شان جـواب دهـید و از آنها درباره‌ خـودشان آرزوهـایشان،اهداف‌شان یا موضوعات دیگرسوال کنید.

3. صحبت‌ کردن‌ در جمع را یاد بگیرید. اگر از حرف زدن در جمع می‌ترسید،در کلاس‌هایی کـه بـه هـمین منظور برگزار می‌شود،ثبت‌نام کنید.

4. اگر خـجالتی بـودن،خـیلی شـما را آزار‌ مـی‌دهد‌،بـه یک مشاور یا روان‌شناس‌ مراجعه کنید.

5. تا حد ممکن از انزوا و گوشه‌گیری دوری‌ کنید.اگر چند نفری دوروبرتان هستند، کتاب خواندن را‌ کنار‌ بگذارید و سر صحبت‌ را با‌ آنها‌ بـاز کنید.

6. اگر به خاطر لهجه،صدا،بوی دهان یا نوع‌ دندان‌هایتان از جمع گریزان هستید،چرا فکری به حال اصلاح اینها نمی‌کنید؟

7. در جمع‌ها‌ کاری‌ کنید که کسل،خسته‌ و بی‌حوصله‌ به نظر نـیایید.

8. بـه یاد داشته باشید راه مقابله با خجالت‌ این است که به چیزهای دیگری تمرکز کنید؛مانند فکر کردن و تصور اینکه چطور می‌شود از اتفاقات اجتماع لذت‌ برد‌.

9. از طرد شدن یا شـکست خـوردن،نترسید. قهرمانان ورزشی نیز باوجود احتمال‌ شکست،باز هم به مبارزه و رقابت‌ می‌پردازند؛اما تقریبا همه آنها برای برد به‌ میدان می‌روند و هـیچ‌گاه از‌ شـکست‌ حرف‌ نمی‌زنند‌.کم‌رویی،تردید و دودلی هـنگامی‌ رخ مـی‌دهد که شما به عیوب و نقایص خود فکر می‌کنید.افکارتان را متوجه‌ شخصی‌ کنید که در حال گفت‌وگو با او هستید.در این‌ حالت‌،هم‌ شما اضطراب خود را از خـاطر خـواهید برد و هم طرف مـقابل از تـوجه شما خوشحال خواهد شد‌.

10. ‌‌همه‌چیز‌ را به خودتان نگیرید.نباید هر چیزی مانند شوخی و طعنه را به‌عنوان‌ توهین‌ تلقی‌ کنید‌.مردم اغلب چیزهایی را می‌گویند که هیچ مقصود و منظوری از آّ? ندارند؛هرچندگاهی اوقات مـردم‌ نـظرات‌ نابجا و بی‌موردی می‌دهند؛در این صورت، قاطعانه از خودتان دفاع کنید.

11. توقعتان‌ را کم کنید،بنا‌ نیست‌ در پایان یک‌ گفت‌وگو،شما افراد را کاملا مجذوب خود کرده باشید.همین‌که همه از هم‌صحبتی‌ یکدیگر لذت برده بـاشید،کـافی است.بـاور کنید!هول نکنید.آدم‌های روبه‌روی شما هر چقدرهم‌ که مهم باشند،آدم هستند؛ آنها هم معایب و مشکلات و ضـعف‌های‌ خودشان را دارند؛عین شما!شاید هم مثل‌ خود شما دارند سـعی مـی‌کنند کـسی متوجه‌ نشود چقدر خجالتی هستند!

 

 

منبع: مجله بهداشت روان و جامعه

پایگاه خبری حقوق نیوز- موضوعات عمومی

 

 

 

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: