حقوق خبر
قرارداد اقدامات اداری، حقوقی وپیگیری های مربوط به پروژه ساختمانی

قراردادهای مشاوره 4

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد اقدامات اداری، حقوقی وپیگیری های مربوط به پروژه ساختمانی

به موجب این قرارداد که بین آقای ............. مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت که در این قرارداد اختصاراً (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف و آقای ............. فرزند ........... به نشانی .................................................................................. که در این قرارداد اختصاراً (همکار) نامیده می شود منعقد می گردد طرفین توافق نمودند با رعایت شراط ذیل با یکدیگر همکاری نمایند.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از انجام اقدامات اداری، حقوقی، ثبتی، شهرداری و پیگیری های مربوط به پروژه ............ واقع در ................

ماده 2 – مراحل اجرای قرارداد :

1-2- رفع تعارض و مسائل و مشکلات قانونی مربوط به مالکیت کارفرما نسبت به عرصه و اعیانی ملک پروژه

2-2- اخذ پایان کار ساختمانی و تفکیکی

3-2- اخذ صورت جلسه تفکیکی

4-2- اخذ اسناد مادر و تفکیکی مربوط به هر یک از واحد ها

5-2- انجام اقدامات رسمی جهت انتقال مالکیت واحدهای مسکونی به خریداران و مالکان

ماده 3 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد عبارت است از ......... ماه از تاریخ انعقاد که به شرح ذیل صرف انجام مراحل پیش بینی شده خواهد شد :

1-3- مرحله اول ............ ماه

2-3- مرحله دوم ............... ماه

3-3- مرحله سوم ............... ماه

4-3- مرحله چهارم ............ ماه

5-3- مرحله پنجم .............. ماه

تبصره – مدت زمان کل یا هر یک از مراحل قرارداد با توافق طرفین قابل افزایش است.

ماده 4 – تاخیر در انجام مراحل قرارداد :

1-4- تاخیر ناشی از اتفاقات پیش بینی نشده و خارج از اراده و خواست طرفین مسئولیتی برای طرفین ایجاد نمی کند و مدت تاخیر به مدت پیش بینی شده افزوده می گردد.

2-4- در قبال روز تاخیر ناشی از قصور تعلل وضعیت اقدامات همکار مبلغ .......... به عنوان جریمه تاخیر از پرداخت های بعدی به همکار کسر و در هر صورت تاخیر نباید از نصف مدت تعیین شده برای هر مرحله بیشتر باشد که در این صورت این مدت (مازاد بر نصف مدت هر مرحله) از مدت مراحل بعدی کسر خواهد شد.

3-4- اگر تاخیر احتمالی ناشی از تعلل، قصور یا عدم اقدام به موقع کافرما به تعهدات خود از جمله پرداخت وجه هر یک از مراحل قرارداد باشد، مدت تلف شده به مدت آن مرحله اضافه و بابت هر روز تاخیر ................ريال به عنوان جبران ضرر و زیان به همکار پرداخت می گردد.

ماده 5 – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد عبارت است از ......... ريال پس از کسر کسورات قانونی و .......... حسن انجام کار در قبال چک با سفته به عنوان تضمین که به شرح ذیل به همکار پرداخت می گردد :

1-5- ........ % از کل مبلغ قرارداد معادل ....... ريال به عنوان پیش پرداخت در قبال ضمانت نامه معتبر پرداخت می شود.

2-5- ........ % از کل مبلغ قرارداد معادل ........ ریال پس از انجام مرحله اول و ارائه گزارش و اسناد مربوطه

3-5- ....... % ازکل مبلغ قرارداد معادل .......... ريال پس از انجام مرحله دوم و ارائه گزارش و اسناد مربوطه

4-5- ...... % از کل مبلغ قرارداد معادل ........ ريال پس از انجام مرحله سوم و ارائه گزارش و اسناد مربوطه

5-5- ....... % از کل مبلغ قرارداد معادل ......... ريال پس از انجام مرحله چهارم و ارائه گزارش و اسناد مربوطه

6-5- ....... % از کل مبلغ قرارداد معادل ......... ريال پس از انجام مرحله پنجم و ارائه گزارش و اسناد مربوطه

ماده 6 – رفع اختلافات :

در صورت نیاز و برای رفع مشکل احتمالی همکار در هر مرحله و قبل از اتمام اقدامات مربوط به آن مرحله حداکثر ........ % مبلغ آن مرحله با موافقت کارفرما به همکار قابل پرداخت می باشد.

ماده 7 – فسخ قرارداد :

1-7- در صورت تمایل کارفرما به فسخ یک طرفه قرارداد، باید موضوع کتباً به همکار اعلام و ضمن پرداخت هزینه مربوط به آن مرحله کلیه عواقب ناشی از فسخ را بپذیرد.

2-7- چنانچه همکار بخواهد قرارداد را به طور یک طرفه فسخ نماید، باید ضمن اعلام کتبی موضوع مرحله بعدی را به اتمام رسانده و در قبال اخذ هزینه آن مرحله نتیجه کلیه اقدامات خود را تماماً در اختیار کارفرما قرار دهد.

ماده 8 – تعهدات طرفین :

1-8-  تعهدات همکار :

1-1-8- حضور در محل شرکت در صورت تقاضای کارفرما برای ارائه خدمات مشورتی، اداری، ثبتی، حقوقی و پیگیری مربوطه

2-1-8- به کار گیری تجارب و تخصص های متناسب با موضوع قرارداد

3-1-8- دفاع از منابع و مصالح کارفرما در روند اقدامات اداری، حقوقی و غیره

4-1-8- حفظ اسرار و اطلاعات کارفرما که فاش نمودن آنها موجب سوء استفاده غیر خواهد شد.

5-1-8- تهیه لوایح، متون نامه ها و مکاتبات لازم در روند فعالیت ها

6-1-8- حضور در دادگاه و محاکم قانونی برای دفاع از منافع کارفرما

7-1-8- تحویل به موقع اسناد ومدارکی که به موجب این قرارداد صادر و تولید می گردد

8-1-8- انجام هزینه های سفر و اقامت در هتل و هزینه های متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد

9-1-8- همکار می تواند در جهت انجام تعهدات خود و با رعایت صرفه و صلاح کارفرما از همکاری اشخاص حقوقی و حقیقی استفاده و حق الزحمه آنان را از محل دریافت های خود پرداخت نماید.

2-8- تعهدات کارفرما :

1-2-8- در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات و اسناد مورد نیاز همکار که نزد خود دارد و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات و اسناد موجود در سازمان و ادارات دیگر

2-2-8- تسهیل ارتباط و ایجاد هماهنگی با نهادها، سازمان ها و دستگاه های دولتی، عمومی و خصوصی در صورت ضرورت و درخواست همکار

3-2-8- ممانعت از دخالت غیر در امور مربوط به موضوع قرارداد

4-2-8- پرداخت به موقع هزینه های مربوط به نهادها و سارمان های ذی نفع از قبیل، عوارض ، مالیات، جریمه و سایر حقوق عمومی و دولتی

5-2-8- پرداخت به موقع وجوه مربوط به تفاهمات و توافقات مالی بین کارفرما و طرف های مرتبط با موضوع قرارداد از قبیل شهرداری، سازمان ها، وزارت خانه ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی

6-2-8- حمایت معنوی و اداری از همکار در صورت نیازو تقاضای وی مشروط به اینکه مسائل و مشکلات در اثر فعالیت های مربوط به موضوع این قرارداد ایجاد شده باشد.

ماده 9 – نسخ قرارداد :

این قرارداد در .............. ماده ................ و در ........... نسخه تنظیم گردیده و هر یک از نسخ حکم واحد را دارد.

همکار                                                                                           کارفرما

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

محل امضاء و اثر انگشت                                                                                     محل امضاء و مهر شرکت

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: