حقوق خبر
قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی

قراردادهای مشاوره 5

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی

(دریافت مفاصا حساب ها، تخفیفات مالیاتی ...)

این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ............. مدیرعامل شرکت که منبعد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای .............. فرزند ............. به شماره شناسنامه ....... صادره از ......... به نشانی .................................................... که منبعد پیمانکار نام دارد از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد

1-1- انجام کلیه خدمات مالیاتی اعم از حقوقی و حقیقی و سایر امور مرتبط که از سوی مدیریت شرکت ابلاغ می گردد

2-1- حق الزحمه موضوع قرارداد ........... ريال ماهیانه پس از تایید مدیریت ذیربط می باشد

3-1- دریافت مفاصا حساب حساب موضوع ماده 187 قانون مالیات و سایر مفاصا حساب مالیاتی در هر مرحله تخفیف اخذ شده با توجه به عملکرد و نتایج حاصله به پیشنهاد مدیریت ذیربط و تایید مدیرعامل شرکت حداکثر ......... درصد نسبت به مبلغ خالص تخفیف اخذ شده قابل پرداخت باشد.

ماده 2 – تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موضوع قرارداد را دون هر گونه اشکال انجام دهد و در غیر این صورت ضامن خسارت وارده می باشد و در صورتی که در هر مرحله کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار قصور نموده یا توانایی انجام موضوع قرارداد را نداشته، کارفرما می تواند در هر موقع ازمدت قرارداد با تشخیص خود قرارداد را با یک اخطار قبلی ...... روزه فسخ نماید و پس از تعیین خسارت ناشی از ضرر (تشخیص خود) صورت کارهای انجام شده پیمانکار را تهیه و به میزان ......... % خدمات متناسب با مدت انجام تعهد، تسویه حساب قطعی به عمل آورد چنانچه فسخ قرارداد از سوی کارفرما بدون قصور پیمانکار باشد ماخذ تسویه حساب .......... % خدمات متناسب با تسویه موقت انجام تعهد است.

ماده 3 – تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می شود همکاری لازم جهت انجام امور موضوع قرارداد را برای پیمانکار به عمل آورد.

ماده 4 – مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ .......... لغایت .......... خواهد بود و تمدید قرارداد منوط به توافق طرفین می باشد.

ماده 5 –

اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل می گردد و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع ذیصلاح قانونی فیصله داده خواهد شد.

ماده 6 – فسخ قرارداد

در صورتی که پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید به نحوی که موجبات رکود کار را فراهم آورد کارفرما بدون نیاز به تشریفات اداری و قضایی قرارداد را فسخ و سپرده های قرارداد را به نفع خود ضبط می نماید.

ماده 7 –

این قرارداد در ............ ماده و ............. نسخه تنظیم گردید و هر یک از نسخ در حکم واحد خواهد بود.

پیمانکار کارفرما+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: