حقوق خبر
قرارداد پیمان مدیریت در زمینه های اقتصادی و تامین منابع مالی

قراردادهای مشاوره 6

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد پیمان مدیریت در زمینه های اقتصادی و تامین منابع مالی

این قرارداد فی مابین شرکت ............. به مدیریت ............. به شماره ثبت ........... به نمایندگی .......................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نشانی ...................................................................................................... از یک طرف و آقای ................ فرزند ............. به شماره شناسنامه ........... صادره از .............. به نشانی .................................................. که در این قرارداد (مدیر) نامیده می شود از طرف دیگر و به شرح ذیل در تاریخ .............. منعقد گردید :

فصل یکم – موضوع قرارداد :

مدیریت، همکاری و پیگیری در کلیه زمینه های اقتصادی جهت رفع نیازهای شرکت کافرما از نظر تامین منابع مالی

فصل دوم – مدت قرارداد :

از تاریخ انعقاد و امضاء قرارداد به مدت ............. سال می باشد.

فصل سوم – مبلغ حق پیمان مدیریت قرارداد :

معادل ............ از سود حاصله هر فعالیت یا پروژه که منتج به نتیجه گردد به مدیر تعلق می گیرد.

فصل چهارم – نحوه محاسبه و پرداخت :

حداکثر ده روز پس از اتمام هر فعالیت یا پروژه کلیه هزینه های مترتب از فروش یا ارزش روز آن کسر و سود مورد محاسبه به دو روش ذیل تسویه می گردد :

1-4- در صورتی که نتیجه فعالیت را مدیر به فروش برساند ............. از سود حاصله ......... درصد را به کارفرما می پردازد.

2-4- در صورتی که نیجه فعالیت را کارفرما به فروش برساند ........ از سود حاصله ...... % را به مدیر می پردازد.

3-4- در صورتی که نتیجه فعالیت سرمایه ای بوده وکارفرما و مدیر متفقاً قصد فروش نداشته باشند برآورد ارزش روز محاسبه می شود به نحوی که بدواً با توافق طرفین و در صورت عدم توافق نظر کارشناسی مرضی الطرفین اعمال می شود و پس از کسر هزینه های مترتب به نسبت ....... به ......... بین کارفرما و مدیر متمم قرارداد تنظیم تا پس از آن سند رسمی انتقال یابد.

فصل پنجم – تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد :

1-5- انتخاب هر فعالیت و پروژه در اختیار مدیر می باشد و متقابلاً کارفرما هیچگونه زیانی را نمی پذیرد.

2-5- کلیه هزینه های مترتب ارائه شده از سوی مدیر، مورد قبول کارفرما می باشد و متقابلاً کارفرما در خصوص آن پروژه سرمایه گذاری نخواهد کرد.

فصل ششم – سازش و داوری :

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین، مسائل فی مابین با تعیین داور مرضی الطرفین طرح و حل و فصل خواهد گردید.

این قرارداد در ........... فصل و در .............. نسخه در تاریخ ..................... تنظیم و امضاء و مبادله گردید.

کارفرما                                                                                                           مدیر

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: