حقوق خبر
قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی ...............

قرارداد پیمانکاری 3

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی ...............

این قراداد تاریخ ......... فی مابین شرکت ......... به شماره ثبت .......... با نمایندگی آقای ............. که در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و شرکت .......... که تحت شماره ......... اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و با نمایندگی آقای ........... دارای امضا تعهدآور شرکت که در این قرارداد «پیمانکار» نامیده می شود از طرف دیگر تحت شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن هستند :

ماده 1 - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی واحدهای مختلف مطابق نقشه ها و مشخصات فی و دستور العمل های صادره از طرف کارفرما یا نماینده وی که در طول مدت قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود.

ماده 2 – تاییدات و تعهدات پیمانکار

1-2- پیمانکار بدینوسیله اعلام می دارد که از کلیه مقتضیات و اوضاع و احوال موثر در انجام کار آگاه بوه و با وقوف کامل بر این امر متعهد انجام عملیات موضوع قرارداد شده است.

2-2- پیمانکار بدینوسیله اعلام و تایید می نماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت می نماید در صورتی که معلوم شود پیمانکار با کارکنان و نمایندگان او در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد از مقررات و قوانین کشور و شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده اند پیمانکار مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما می شود جبران کند.

3-2- پیمانکار بدینوسیله اعلام می دارد که ار کارگاه بازدید کرده و از طبیعت محل، راه های ارتباطی، شرایط عملیاتی و مقررات ایمنی کارفرما، تسهیلات موجود در منطقه، شرایط اقلیمی، آنچه برای اجرای عملیات لازم و در آن موثر است از جمله شرایط و روش های تامین نیروی انسانی، ضوابط و مقررات کارفرما در زمینه ساعت کار، تعطیلات، ایمنی و آتش نشانی و سایر مطالب مربوطه کاملاً مطلع شده و حق هیچ گونه ادعایی به عنوان خسارت و هزینه های اضافی از بابت عواملی که در این بند مذکور شد و سایر عوامل از این قبیل نخواهد داشت. در مورد رویدادهایی که به طور معقول برای یک پیمانکار کار آزموده قابل پیش بینی نباشد با توافق طرفین تعیین تکلیف خواهد شد.

4-2- پیمانکار باید کار موضوع قرارداد را بر طبق نقشه ها و مشخصات فنی مذکور در پیوست شماره ......... قرارداد و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرما انجام دهد هر گاه پیکانکار نسبت به بعضی دستورات کارفرما نظر متفاوتی داشته باشد باید با ذکر دلایل و مخصوصاً نتایج اجرای دستور در کیفیت کار، تضمینات، هزینه تمام شده و برنامه کلی طرح به کارفرما اعلام کند در صورتی که کارفرما نظر پیمانکار را تایید نکند پیمانکار ملزم به اجرای دستور کارفرما خواهد بود. بجز در مورد اخیرالذکر پیمانکار مسئول صحت کلیه عملیات موضوع قرارداد خواهد بود.

5-2- در صورتی که پیمانکار در نقشه ها و مشخصات یا سایر مدار قرارداد که کارفرما در اختیار او می گذارد اشتباهی تشخیص دهد باید در نخستین فرصت و پیش از آغاز عملیات مربوط به آن قسمت مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و خواستار تصحیح آن شود به طور کلی هرگاه در جریان اشتباهی در موقعیت، ابعاد یا تراز بندی هر قسمت از عملیات مشهود گردد پیمانکار به درخواست کارفرما برای تصحیح آن طبق نقشه ها و مشخصات صحیح اقدام خواهد کرد.

رسیدگی کارفرما در موارد مذکور به هیچ وجه مسئولیت پیمانکار ار برای صحیح بودن آنها نفی نخواهد کرد پیمانکار باید کلیه نشانه ها و میله گذاری ها، میخکوبی ها و سایر علائم را برای مشخص کردن موقعیت دستگاه به دقت حفظ کند.

6-2- پیمانکار باید یک نفر مورد تایید کارفرما ر ابا داشتن صلاحیت کافی به عنوان رئیس کارگاه و جانشین او از طرف خود معرفی کند. رئیس کارگاه به عنوان نماینده تام الاختیار پیمانکار باید همواره مقیم کارگاه و در دسترس باشد و در مواقع بیماری و یا مرخصی او جانشین وی باید حضور داشته باشد.

رئیس کارگاه از طرف پیمانکار حق دریافت دستورات و راهنمایی هایی را که از طرف کارفرما داده می شود خواهد داشت و ابلاغ به رئیس کارگاه در حکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار جز با موافقت قبلی و کتبی کارفرما نمی تواند رئیس کارگاه را برکنار یا تعویض نماید.

7-2- عملیات موضوع قرارداد باید به نحو شایسته و ماهرانه توسط کارکنان با صلاحیت انجام شود و در اجرای آن کلیه وسایل و امکانات و ضوابط مربوطه به کار گرفته شود.

8-2- مسئولیت تخلیه و تحویل گرفتن و انبارداری و مراقبت فیزیکی از کلیه مصالح و لوازمی که توسط کارفرما به کارگاه حمل می شود تا در عملیات به مصرف برسد برعهده پیمانکار خواهد بود.

9-2- پیمانکار باید کلیه قوانین و مقررات جاریه کشور از جمله در مورد حداقل دستمزد، تامین اجتماعی، تعطیلات رسمی و همچنین ضوابط و مقررات کاری کارفرما در مجتع را رعایت نماید.

10-2- پیمانکار متعهد می شود تسهیلات متعلق به کارفرما را که در اختیار او گذارده می شود جز توسط کارکنان خود که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد اشتغال دارند مورد استفاده قرار ندهد.

11-2- پیمانکار حق ندارد به هیچ نحو از کارکنان کارفرما و یا کارکنان پیمانکاران دیگری که برای کارفرما مشغول به کارند استفاده نماید و یا آنها را با استخدام خود درآورد.

12-2- ابزار کارگاهی توسط کارفرما تحویل ولی در صورت تمایل و ابلاغ کارفرما پیمانکار مکلف به تهیه آنها می باشد و در این صورت هزینه آن در مقابل فاکتور معتبر باضافه ...... درصد کارمزد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

13-2- تامین ابزار دستی به شرح مذکور در پیوست شماره ....... به عهده پیمانکار بوده و در نرخ های مندرج در قرارداد منظور شده است.

14-2- تهیه و تامین ماشین آلات مورد نیاز اجرای پروژه به عهده کارفرما می باشد که می بایستی طبق برنامه زمان بندی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد لکن در صورت تمایل و اعلام کارفرما، پیمانکار مکلف به تامین آنها با نرخ های مندرج در پیوست شماره ........... باضافه بالاسری خواهد بود.

15-2- تهیه و تامین مواد مصرفی توسط کارفرما انجام می شود ولی در صورت تمایل و اعلام کارفرما، پیمانکار مکلف به تامین آنها می باشد و در این صورت هزینه آن به اضافه ..... کارمزد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

16-2- ساعات کار و ایام تعطیل در کارگاه منطبق با ساعات کار و تعطیلات قانون کار بوده و پیمانکار مکلف به رعایت آن خواهد بود.

17-2- تامین وسیله ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار از محل اسکان به کارگاه و بالعکس به عهده و پیمانکار بوده و در نر خ های قرارداد منظور شده است.

ماده 3 – زمان انجام عملیات

مدت انجام کل عملیات ........ شمسی و تاریخ شروع قرارداد از زمان تنظیم صورت جلسه تحویل کارگاه و شروع به کار پیمانکار خواهد بود.

1-3- برنامه زمانی لازم برای هر واحد کار پس از ابلاغ پکیج های جداگانه از طرف کارفرما با توجه به حجم هر واحد ازکار تعیین می شود.

2-3- پیمانکار موظف است ظرف ......... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد کارگاه را تجهیز و با ارائه نمودار سازمانی و جدول تجهیز نیروی انسانی شروع بکار نماید. نمودار سازمانی باید مشتمل بر تعداد افراد، پست ها و تخصص کارکنان بوده و به تایید کارفرما برسد.

3-3- پیمانکار مکلف است برنامه زمان بندی را دقیقا رعایت و پیشرفت کار را ماه به ماه گزارش بنماید.

ماده 4 – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

1-4- کارفرما در قبال انجام تعهدات پیمانکار نرخ های قابل پرداخت در قبال ........... نفر ماه تخصص های بکار گرفته شده در اجرای کار که در پیوست شماره ............ منعکس می باشد را بر اساس صورت حساب های ماهیانه که به تایید دستگاه نظارت کارفرما رسیده باشد پرداخت می نماید نرخ های مذکور ثابت و لایتغیر بوده و شامل هیچگونه تعدیلی نخواهد شد.

مبلغ اولیه قرارداد با توجه به کار و تخمین ...... نفر ساعت کار و رعایت متوسط نرخ های مندرج در قرارداد و سایر خدمات حدود ...... ريال برآورد می شود.

تبصره : عناوین و مشاغل و دستمزدهای مذکور در پیوست شماره .......... جنبه اعلامی داشته و به مفهوم نیاز با تعهد کارفرما در بکار گیری و پرداخت به پیمانکار نمی باشد بلکه هر گونه پرداخت به پیمانکار موکول به بکارگیری هر یک از تخصص ها در مدت تایید شده توسط کارفرما و بر اساس دستمزدهای مزبور خواهد بود.

2-4- در صورت عدم رعایت برنامه زمان بندی و تاخیر در تحویل هر واحد کار ابلاغ شده جریمه ای حداکثر تا .......... در صد مبلغ قرارداد به پیمانکار تعل خواهد گرفت که نحوه کسر و اعمال آن به شرح زیر خواهد بود .

1-2-4- در صورتی که تاخیر ناشی از فعل یا ترک فعل یا قصور و تعلل پیمانکار باشد بازای هر روز تاخیر از برنامه زمان بندی در هر مرحله ...... درصد مبلغ کارهای همان مرحله حداکثر تا سقف .....درصد مبلغ همان مرحله مزبور از پیمانکار کسر خواهد شد. در صورتی که جریمه تاخیر از .... درصد تجاوز نماید کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

2-2-4- تاخیراتی که به علت عدم تحویل به موقع کالا، مواد مصرفی و ماشین آلات توسط کارفرما بوجود آید مشمول جریمه تاخیر فوق الذکر نخواهد شد و بدیهی است که تشخیص کارفرما مبنی بر تعلل یا قصور پیمانکار برای اعمال بند 4-2 کافی خواهد بود.

3-4- نحوه پرداخت

1-3-4- پیمانکار می تواند حداکثر معادل ....... در صد مبلغ اولیه قرارداد را در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر دریافت نماید. مبلغ پیش پرداخت متناسب از پرداخت های بعدی پیمانکار کسر و پس از استهلاک کامل پیش پرداخت تضمین مربوطه مسترد خواهد شد.

2-3-4- پیمانکار در پایان هر ماه صورت حسابی مشتمل بر فهرست کارکنان بکار گمارده شده خود و تعداد آنها و نرخ های مندرج در پیوست شماره ......... قرارداد تهیه و جهت بررسی و تایید به نماینده کارفرما تسلیم می نماید. رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت ماهیانه حداکثر ظرف ....... روز پس از دریافت آن انجام می گیرد و در صورت وجود ایراد بر صورت وضعیت ارائه شده کارفرما حداکثر معادل ....... در صد مبلغ کل آن را به صورت علی الحساب به پیمانکار پرداخت می نماید. این پرداخت در هر حال نباید بیش از ....... روز بعد از تسلیم اولیه اولیه صورت وضعیت به کارفرما به طول انجامد.

3-3-4- پیمانکار هزنیه ماشین آلات و مواد مصرفی را که نیاز به آنها درکارگاه مورد موافقت قرار گرفته و به دستور کارفرما توسط پیمانکار تامین گردیده است همه ماهه طی صورت حسابی جداگانه بر اساس پیوست شماره ........ به کارفرما اعلام خواهد نمود. کارفرما مبلغ فوق را حداکثر طرف مدت .......... روز پرداخت می نماید.

بدیهی است کسورات متعلقه در مورد این بند فقط نسبت ..... درصد بالاسری اعمال می گردد ولی رعایت تکالیف قانونی در کسر مالیات و غیره از پیمانکاران دست دوم برای تامین ماشین آلات، جز وظایف پیمانکار بوده و کارفرما از این حیث مسئولیتی ندارد.

ماده 5 – تعهدات کافرما :

1-5- کالای پروژه توسط کارفرما تامین و در محل کارگاه به پیمانکار تحویل می شود لیکن چنانچه کارفرما بخواهد پیمانکار مکلف به دادن سفارش و تهیه اجناس مورد نیاز می باشد و هزینه های مربوطه بر اساس بند 15-2 به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

2-5- تامین مسکن و سه وعده عذا برای پرسنل غیر محلی پیمانکار و نهار افراد بومی و آب و برق (در محل سکونت و کارگاه) و دفتر کار و یک انبار در محل کارگاه به عهده و هزینه کارفرماست ضمناً کارفرما در حد امکان بلیت رفت و برگشت با هواپیما در ماه برای کارکنان پیمانکار به هزینه پیمانکار اضافه خواهد نمود.

3-5- اختصاص محل هایی جهت ایجاد انبار و کارگاههایی برای نگهداری و تعمیر ماشین آلات متعلق به پیمانکار و نیز تشکیل آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی (برای تنظیمات و کالیبراسیون) و تعمیرات و آزمایش بر روی دستگاه های طرح نظیر موتورها، تلمبه ها و غیره.

4-5- امکان استفاده از کارشناسان خارجی در کارهای تخصصی و در موارد استثنایی به تشخیص کارفرما.

ماده 6 – تضمینات

1-6- تضمین مدت اجرای قرارداد :

پیمانکار تضمین می نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را از هر جهت با مهارت و طبق روش های صحیح و متداول و معیارها (استداندارهای فنی) مشخص شده در قرارداد و پیوست های آن با استفاده از پرسنل مجرب و کارآزموده و مطابق با برنامه زمان بندی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است را انجام دهد در صورت تاخیر پیمانکار طبق بند 2-4 مورد توافق طرفین قرار گرفته است را انجام دهد در صورت تاخیر پیمانکار طبق بند 2-4 عمل خواهد شد ولی حق کارفرما برای فسخ قرارداد مطابق ماده 8 محفوظ می باشد.

2-6- تضمین حسن اجرای قرارداد :

پیمانکار باید بلافاصله پس از امضای قرارداد به منظور حسن انجام تعهدات مشروحه این قرارداد ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما معال ........ درصد مبلغ اولیه قرارداد تسلیم کارفرما نماید بعلاوه از مبلغ ناخالص هر یک از صورت حسابهای پیمانکار معادل ..... درصد آن به عنوان کسور وجه الضمان کسر و نزد کارفرما باقی خواهد ماند ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و نصف مبلغ کسور وجه الضمان در پایان تضمین در صورتی که موجبی برای ضبط آنها نباشد به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده 7 – کسور قانونی

کسور قانونی بر اساس ضوابط طرحهای عمرانی شامل ....... درصد مالیات ....... درصد حق بیمه های اجتماعی برای پیمانکار اعمال خواهد شد.

ماده 8 – فسخ قرارداد

در صورت استنکاف پیمانکار پس از ابلاغ ......... اخطار ........... روزه از طرف کارفرما به پیمانکار برای انطباق خود با مفاد قرارداد و انجام تعهدات، قرارداد در موارد زیر از طرف کارفرما قابل فسخ است :

1-8- تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمان بندی کار بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار.

2-8- هر گاه کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار قادر به اجرای مطلوب کار نمی باشد و ادامه کار توسط پیمانکار موجب ضرر و زیان وی خواهد شد.

3-8- رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهری موضوع ماده 15 بیش از 10 روز.

4-8- همچنین پیمان در موارد ذیل بدون اخطار قبلی فسخ می شود:

1-4-8- انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما

2-4-8- عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دستگاه نظارت

3-4-8- انحلال شرکت پیمانکار

4-4-8- ورشکستگی پیمانکار

5-8- عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد یا عدم اجرای دستورات کارفرما به منظرو رفع نواقص و تجدید و یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در مهلتی که برای پیمانکار تعیین می شود برای بار اول توسط کارفرما و به هر ترتیبی که صلاح می دانند انجام و هزینه آن به اضافه .... درصد از اولیت صورت وضعیت پیمانکار کسر و در صورت تکرار مشمول موارد فسخ قرارداد می شود.

ماده 9 – اقدامات پس از فسخ قرارداد

هر گاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه در ماده 8 فسخ کند مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی یا اداری مبالغ ضمانت نامه حسن انجام کار و .... درصد کسور وجه الضمان (موضوع ماده 6-2) را به نفع خود وصول و ضبط می نماید و بلافاصله کارگاه و تاسیسات و مصالح و تجهیزات و وسایل موجود در آن را در اختیار گرفته و برای حفاظت آن و ادامه کار اقدام لازم معول می دارد.

تشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلفات پیمانکار با یک یا تعدادی از موارد مذکور در ماده 8 کافی برای فسخ قرارداد و اجرای مفاد 9 خواهد بود و پیمانکار به هیچ وجه نمی تواند فسخ قرارداد را به عنوان یکی از موارد اختلاف موضوع ماده 13 تلقی کند.

ماده 10 – تست ها و آزمایشات

1-10- کارفرما همواره می تواند از عملیات و قسم های مختلف آن بازدید کند کارفرما باید قسمت هایی را که مایل است قبل از پوشیده شدن بازدید نماید به پیمانکار اعلام کند. در این صورت پیمانکار تسهیلات لازم را برای انجام این مقصور فرام ساخته و قبل از پوشانیدن آن قسمت ها آماده بودن آنها را جهت بازدید به کارفرما ابلاغ خواهد کرد. هر گاه کارفرما تا ......... روز پس از وصول این اعلام جهت بازدید اقدام نکند چنین تلقی خواهد شد که آن قسمت های کار مورد تایید کارفرما قرار گرفته است.

2-10- با توجه به مفاد بند فوق هر گاه قسمت هایی از کار بدون تایید یا رضایت کارفرما پوشانیده شده باشد کارفرما می تواند خواستار باز کردن آن جهت بازدید بشود.

3-10- کارفرما همچنین می تواند همواره خواستار بازدید و آزمایش مجدد قسمت های بازدید و آزمایش پوشانیده شده کار شود و در این صورت پیمانکار باید ترتیبات لازم را برای انجام این مقود را بدهد و چنانچه ضمن این بازدید و آزمایش مشخص شود که پیمانکار در انجام وظایف خود دچار قصور نگردیده در این صورت هزینه کندن و پوشانیدن مجدد متوجه کارفرما خواهد بود.

4-10- بازدید و آزمایش کارفرما اگر چه مکرر باشد موجب سلب مسئولیت هایی که به موجب پیمان بر عهده پیمانکار است نخواهد شد.

ماده 11 – آمادگی برای راه اندازی و تحویل دستگاه ها

1-11- پس از تکمیل مکانیکی هر دستگاه طبق ضوابط مقرر در پیوست شماره ...... پیمانکار مراتب را به کارفرما ابلاغ و کارفرما در ظرف مدت ........ روز پس از دریافت به یکی از دو طریق زیر عمل خواهد کرد :

1-1-11- با صدور گواهی نامه تحویل موقت که در هر حال تعهدات پیمانکار را نفی نخواهد کرد تحویل موقت را گواهی خواهد کرد.

2-1-11- با ابلاغ نواقص و معایب گواهی نامه تحویل موقت صادر نخواهد کرد در اینصورت پیمانکار باید بی درنگ برای رفع اشکالات اقدام و نتیجه را همراه با مدارک مثبته به کارفرما اعلام نماید در صورت استنکاف پیمانکار از رفع معایب و نواقص کارفرما به هر طریق که صلاح بداند اقدام گردد و هزینه های آن را به اضافه .... درصد از محل تضمین ها و یا مطالبات پیمانکار و یا سایر دارایی های او و صول خواهد کرد.

2-11- تحویل قطعی

پیمانکار حسن اجرای کلیه عملیات موضوع قرارداد را برای مدت ..... سال از تاریخ صدور گواهی نامه تحویل موقت (موضوع بند 11-1-1) تضمین می نماید در این دوره که دوره تضمین نامیده می شود چنانچه معایت و نواقصی در کار مشاهده گردد پس از ابلاغ مراتب توسط کارفرما، پیمانکار متعهد است در اسرع وقت نسبت به رفع عیب و نقص اقدام نماید در صورت استنکاف پیمانکار طبق قسمت آخر بند 11-1-2 اقدام خواهد کرد.

در پایان دوره تضمین پیمانکار خاتمه دوره تضمین را به کارفرما اعلام و در صورتی که مورد تایید کارفرما قرار گیرد گواهی نامه تحویل قطعی صادر خواهد شد و وجه الضمان های پیمانکار در صورتی که موجبی برای ضبط آن نباشد آزاد خواهد شد.

ماده 12 – فورس ماژور

در موارد فورس ماژور که اتمام قرارداد حاضر به دلیل اتفاقاتی که خارج از کنترل معقول طرفین است برای یکی از طرفین غیر ممکن گردد طرف ذی ربط مراتب را به طرف دیگر اعلام خواهد نمود در این صورت طرفین به منظور تعیین تکلیف و حصول توافق مذاکره خواهند نمود چنانچه راه حل مرضی الطرفین ظرف ...... ماه حاصل نگردد و شرایط فورس ماژور ادامه داشته باشد ختم قرارداد اعلام خواهد شد. پس از اعلام ختم قرارداد پیمانکار صورت حسابی شامل مبالغی که باید تا تاریخ وقوع فورس ماژور از طرف کارفرما به او پرداخت شود به کارفرما تسلیم می نماید و کارفرما ظرف ..... روز تقویمی پس از دریافت صورت حساب فوق آن را رسیدگی و مبالغی را که به پیمانکار تعلق می گرد پرداخت خواهد نمود.

ماده 13 – حل اختلاف

هر گونه اختلاف و مناقشه که در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد میان طرفین روی دهد چنانچه از طریق مذاکره دوستانه و تبادل نظر مرتفع نگردد از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی حل و فصل خواهد شد.

ماده 14 – انتقال به غیر

1-14- پیمانکار حق ندارد جز با موافقت کتبی و قبلی کارفرما عملیات موضوع پیمان را کلاً یا جزئاً به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی واگذار نماید

2-14- کارفرما می تواند تمام یا قسمتی از حقوق خود در این قرارداد را به شخص یا اشخاص ثالث واگذار نماید.

3-14- نظر به اینکه کارفرما طی قراردادی با شرکت ........ ، شرکت مذکور را به عنوان پیمانکار کل پروژه انتخاب کرده است پیمانکار موظف است در حود اختیارات تفویض شده به پیمانکار کل دستور العمل ها و روش های ابلاغی آن شرکت را رعایت نماید.

ماده 15 – دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای قرارداد به عهده شخص یا اشخاصی خواهد بود که بلافاصله پس از امضای قرارداد کتباً توسط کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند دستگاه نظارت را تغییر و بلافاصله ناظر یا ناظرانی جدید را کتباً به پیمانکار معرفی نماید.

ماده 16 – متفرقه

1-16- کلیه مذاکرات و مکاتبات قبلی طرفیت در این قرارداد گنجانیده شده و متن قرارداد و ضمائم آن شامل همه توافق های حاصله می باشد هرگاه بین مندرجات قرارداد و اسناد منضم به آن تناقضی مشاهده شود اعتبار آنها به ترتیب زیر بر یکدیگر اولویت خواهد داشت :

الف) در موارد فنی پیوست شماره ................

ب) قرارداد و پیوست شماره .........

ج) سایر پیوست ها و الحاقیه ها

هرگونه الحاقیه و اصلاحیه بعدی قرارداد تنها به صورت کتبی و یا تصریح به ماده و بندی که مورد اصلاح قرار خواهد گرفت و با امضای طرفین معتبر خواهد بود.

2-16- گواهی نامه ها و یا تاییداتی که طبق این قرارداد صادر خواهد شد به هیچ وجه موجب انصراف کارفرما از حقوق خود یا کاستن از تعهدات پیمانکار نخواهد بود.

3-16- پیمانکار مسئول حفظ کارگاه در طول مدت اجرای قرارداد بوده و مکلف است با رعایت کلیه ضوابط کارفرما و عرف کار ایمنی کارگاه وسایل و تجهیزات و پرسنل و اشخاص ثالث را فراهم آورد.

4-16- پیمانکار مسئول حفظ و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات و وسایلی است که توسط کارفرما در اختیار وی قرار داده می شود و پس از پایان قرارداد بایستی با توجه به استهلاک معقول مسترد دارد و مسئول جبران هرگونه عیب و نقص عمدی و مفقود شدن و دستبرد نسبت نسبت به تجهیزات و ماشین آلات مذکور خواهد بود.

5-16- کلیه مزایای قانونی قابل پرداخت به کارکنان پیمانکار اعم از مستمر و غیر مستمر، پاداش، خسارت اخراج، بازخرید، مرخصی و ... در نرخ های مندرج در پیوست شماره ...... منظور گردیده و کارفرما هیچ گونه تعهدی در مورد کارکنان پیمانکار نخواهد داشت به استثنای مواردی که مزایای بیش از آنچه در حال حاضر می بایستی پرداخت شود توسط دولت اعلام شود (از جمله عیدی کارکنان) که در این صورت مابه التفاوت آن توسط کارفرما جبران خواهد شد.

6-16- پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی را که در اجرای این قرارداد به کار می گمارد تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داده و کلیه قوانین و مقررات را در این خصوص رعایت نماید و هر گونه تخلف از انجام این تکلیف موجب مسئولیت وی خواهد بود.

7-16- پیمانکار در قبال خسارت احتمالی اشخاص ثالث ناشی از اجرای این قرارداد که به علت قصور، مسامحه و یا تخلف وی حادث شود مسئول و پاسخ گو بوده و کارفرما از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت و صراحتاً به موجب این ماده کارفرما را از هر حیث در قبال ادعای اشخاص ثالث مصون و مبرا می دارد.

8-16- بیمه تمام خطر تاسیسات و ماشین آلات ... و به طور کلی موضوع قرارداد به عهده و به هزینه کارفرما می باشد که راساً اقدام و پیمانکار از این حیث مسئولیتی ندارد.

ماده 17 – کلیه اخطار ها و ابلاغ های مقرر

در این قرارداد و هر گونه مطالب که به عهده تعهدات هر یک از طرفین مربوط بوده و لازم است به طرف دیگر اطلاع داده شود هنگامی ابلاغ شده تلقی خواهد شد که به صورت کتبی به نماینده معرفی شده توسط طرفین تسلیم و رسید دریافت شود و یا با پست سفارشی و یا تلکس یا فکس به نشانی که ذیلاً مشخص گردیده ارسال شود.

1-17-  نشانی کارفرما :

شرکت : .................................................

2-17- نشانی پیمانکار :

شرکت : ..............................................

طرفین با تایید کلیه مراتب فوق این قرارداد را در .......... نسخه که دارای ارزش یکسان است در تاریخ ...... تنظیم و امضا و مبادله نمودند.

شرکت کارفرما شرکت پیمانکار

امضا امضاء+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: