حقوق خبر
قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه

قرارداد پیمانکاری 4

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه

قرارداد شماره .......... در مورخه ........ فی مابین شرکت .......... به مدیریت ......... به شماره ثبت ............ از یک طرف به نمایندگی آقای مهندس ........ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و از طرف دیگر آقای .......... به نمایندگی از شرکت .......... با مدیریت آقای ......... ثبت شده به شماره ........... اداره ثبت شرکت ها و به موجب روزنامه رسمی شماره ........ که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

احداث بند انحرافی ....... واقع در محدوده شهرستان .......... بر روی رودخانه ...............

ماده 2 – مشخصات فنی :

طبق ابعاد نقشه اجرایی موجود که از طرف دفتر فنی ........ تهیه و کپی آن جهت اجرا تحویل پیمانکار می شود، و مشخصات آن می توان دهانه آبگیر و دریچه ای به ابعاد ....... متر مربع طول بند .......... متر ارتفاع دیوار ..........و طول سرریز .......... متر و ارتفاع کات آف ........ را نام برد، ضمناً عملیات انحراف آب با دبی ........ متر مکعب در ثانیه جزء مشخصات فنی طرح می باشد. در ضمن بتن ریزی در سه قسمت :

1- بتن گرم با عیار ......... کیلوگرم بر سانتی متر مربع

2- بتن زیرتر از آب با عیار .......... کیلوگرم سانتی متر مربع

3- بتن ریزی بالاتر از آب با عیار ........... کیلوگرم در زیر کلیه پی بر ........ سانتی متر مربع می باشد. که در هر حالت باید کاملا رعایت شود.

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد طبق توافق طرفین برابر ........... روز از تاریخ ........... الی ........... می باشد.

ماده 4 – مبلغ قرارداد :

1-4- این پروژه طبق توافق طرفین به صورت مقطوع ...... ریال که مبلغ کل آن نیز بر اساس فهرست بها سال ........ تهیه گردیده و اجرا می شود هر گونه افزایش یا کاهش ابعادکاری مطابق نقشه موجود بعد از توافق ناظر کارفرما و تنظیم صورت جلسه در خصوص آن مطابق فهرست بها سال ............ پرداخت و یا کسر می شود.

2-4- هرگونه افزایش کاری ناشی از ضعف مدیریتی پیمانکار و یا خاکبرداری اضافی که باعث بالا رفتن حجم عملیات کاری شود کارفرما هزینه ای پرداخت نخواهد نمود.

ماده 5 – تعهدات کارفرما :

1-5- کارفرما متعهد می شود که کلیه آماتور مورد نیاز مطابق نقشه موجود در پای کار یا قیمت هر کیلو ...... ريال تحویل پیمانکار نماید.

2-5- کارفرما متعهد می شود که حواله سیمان مصرفی و یا خود سیمان را در پای کار در قبال اخذ وجه مطابق قسمت تمام شده ....... تحویل پیمانکار نماید.

3-5- کارفرما متعهد می شود که در قبال اجرای پروژه فوق به میزان .... متر مکعب نرده را مطابق قیمت تمام شده ...... ريال در قبال اخذ وجه تحویل پیمانکار دهد.

ماده 6 – تعهدات پیمانکار :

1-6- پیمانکار متعهد می شود که کلیه عملیات اجرایی را با رعایت کامل و اصول فنی اجرا نماید به طوری که مورد تایید کارفرما باشد.

2-6- پیمانکار متعهد می شود که بعد از هر مرحله عملیات قالب بندی و آماتور بندی موضوع را به اطلاع ناظر کارفرما رسانده و بعد از کسب تایید مکتوب از ناظر کارفرما عملیات بتن ریزی را در حضور ناظر مقیم کارفرما انجام دهد.

3-6- پیمانکار متعهد می شود که از انبساط لازم تاسیسات بند، را مطابق اصول فنی اجرا نماید.

4-6- پیمانکار متعهد می شود که مصالح تحویلی از طرف کارفرما آرماتور و سیمان را بدون مجوز کتبی ناظر کارفرما، از محوطه کارگاه خارج ننماید و در مواقعی که موضوع تعویض نمره های آرماتور باشد بعد از مجوز ناظر کارفرما و در حضور ایشان و بعد از تنظیم صورت جلسه ای که انجام خواهد شد می توان این کار را انجام داد.

5-6- پیمانکار ضامن حفظ کلیه اموال و مصالح تحویلی از کارفرما در محوطه کارگاه بوده و هزینه هر گونه خسارتی ناشی از موارد فوق را باید پرداخت نماید.

6-6- پیمانکار متعهد می شود کلیه کسورات مربوطه اعم از مالیات و بیمه سهم پیمانکار را پرداخت نماید.

7-6- پیمانکار متعهد می شود که هزینه غذایی ناظر کارفرما و همچنین هزینه ایاب و ذهاب راننده دستگاه سنگین کارفرما را در صورت تحویل دستگاه از طرف کارفرما که در آنجا مشغول کار است تامین نماید.

8-6- پیمانکار متعهد می شود در صورت امکان هر نوع دستگاه سنگین را از کارفرما و در قبال پرداخت هزینه ساعتی آن مطابق فهرست بها ....... (حداقل ..... ريال) تحویل گیرد.

9-6- پیمانکار متعهد می شود که در هر ........... روز ریزه متره کلیه عملیات اجرای را که به امضا ناظر کارفرما رسیده است را تنظیم و تحویل کارفرما دهد.

ماده 7 – نحوه پرداخت کل مبلغ قرارداد

نحوه پرداخت کل مبلغ قرارداد که برابر با ...... ريال می باشد به صورت زیر پرداخت خواهد شد :

1-7- در مرحله اول ..... درصد مبلغ کل آن بعد از تنظیم امضای قرارداد و اعلان ضمانت کارفرما در قبال اخذ چک با ظهر نویسی ضامن در وجه به شماره ........ پیمانکار خواهد بود.

2-7- مرحله دوم ........ درصد مبلغ کل پروژه می باشد بعد ازاتمام ......... درصد از عملیات اجرایی آن به تایید ناظر به کارفرما رسیده باشد پرداخت خواهد شد.

3-7- مرحله سوم ........ درصد کل مبلغ آن بعد از انجام ....... درصد از عملیات اجرایی پروژه پرداخت خواهد شد.

4-7- مرحله چهارم .......... درصد کل آن بعد از ............ درصد از عملیات اجرایی پروژه پرداخت خواهد شد.

5-7- مرحله پنجم ........... درصد مبلغ کل آن بعد از ............. درصد از عملیات اجرایی پرداخت خواهد شد.

6-7- مرحله ششم .......... درصد مبلغ کل آن بعد از .......... درصد از عملیات اجرایی پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 - در هر مرحله از پرداخت حق الزحمه ................ درصد آن به عنوان حسن انجام کار نزد کارفرما باقی می ماند که در پایان کار و بعد از تحویل کامل پروژه به کارفرما پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 – پیشرفت فیزیکی انجام پروژه را ناظر کارفرما تایید می نماید.

ماده 8 –

پیمانکار ضمن عقد خارج لازم مذکور در فوق قرارداد به کارفرما اختیار تخلف از شرط اعطا می نماید تا در صورت احراز تخلف پیمانکار از هر یک از مفاد قرارداد با تشخیص کارفرما مذکور حق دارد که یک طرفه قرارداد را فسخ نموده ومطالبه خسارت نماید.

ماده 9 –

موضوع تاخیر پیمانکار ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم میگردد که به ازاء هر روز تاخیر در تحویل از مواد مقرر مبلغ .......... ریال به عنوان جریمه و خسارت تاخیر و تحویل به کارفرما بپردازد.

ماده 10 – نظارت بر اجرای عملیات

نظارت بر اجرا از طرف نمایندگان کارفرما انجام می شود و نظارت اجرا شده به هیچ وجه از مسئولیت اجرای پیمانکار نمی کاهد.

ماده 11 – حل اختلاف

هر گاه در اجرا و یا تفسیر مفاد قرارداد اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن مذاکره نمایند و در صورت عدم وصول توافق به داور مرضی الطرفین مراجعه نمایند. در صورت عدم پذیرش نظریه داور، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی مورد اختلاف را حل و فصل خواهد نمود.

1-11-  از زمان ارجاع دعوی به داور سه ماه فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر وجود دارد.

2-11-  هر گونه ارجاع دعوی به داور طبق اظهار نامه به عمل می آید.

ماده 12 – فورس ماژور

در صورت بروز شرایط و حوادث غیر مترقبه خارج از اراده آزاد طرفین لازم است مدعی مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام و درخواست جلسه مشترک نماید. تصمیمات متخذه در جلسه موصوف ملاک عمل خواهد بود.

ماده 13 – فسخ قرارداد

فسخ قرارداد طرفین تابع عقود در قانون مدنی است و علاوه بر آن کارفرما می تواند با اعلام کتبی یک هفته قبل در موارد ذیل قرارداد را فسخ نماید:

1-13- عدم انجام تعهد قراردادی پیمانکار و یا قصور و تقصیر وی در انجام هر یک از تعهدات.

2-13- ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار

ماده 14 – نسخ قرارداد

طرفین با تاییدیه کلیه مراتب فوق این قرارداد که شامل ........... ماده و ......... تبصره ......... می باشد امضا و مبادله نمودند که نسخه اصل نزد پیمانکار و نسخه دیگر نزد کارفرما می باشد.

محل امضاء کارفرما محل امضاء پیمانکار+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: