حقوق خبر
قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و ..........

قرارداد پیمانکاری 5

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و ..........

این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ........... آقای ................ کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............ به شماره شناسنامه ............ صادره از ............. به آدرس ..................................................................... تلفن ........ که منبعد پیمانکار نامیده می شود و با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

عبارت است از اجرای عملیات به شرح زیر :

بازدید و ترمیم فن کوئل ها - بازدید از منابع انبساط – سرد و گرم و اصلاح و تعویض آنها بازدید و تعویض سرویس های بهداشتی، فلاش تانکها – شیرهای سرد و گرم، نصب و راه اندازی سیستم های آشپرخانه – سرویس و رسوب زدایی چیلر شارژ گاز – عایق کار و رنگ کاری لوله های موتورخانه، ترمیم و اصلاح برج های خنک کن در بام – بازدید لوله های فاضلاب – راه اندازی هواساز مستقر در بام – جمع آوری لوله های اضافی، نگهداری دستگاه های خنک کننده به مدت یک ماه از تاریخ راه اندازی.

کارفرما می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزایش یا کاهش دهد بدیهی است به همان نسبت مدت و مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

ماده 2 – مبلغ کل قرارداد :

برای اجرای موضوع قرارداد مبلغ .............. ريال توافق میگردد که پس از کسر کسورات متعلقه به پیمانکار پرداخت می شود.

ماده 3 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ .............. لغایت ............. میباشد.

در صورت تاخیر پیمانکار در انجام امور قرارداد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ ................. ريال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده 4 – نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد نسبت به پیشرفت کار از طرف کارفرما در مقابل ارائه گزارش به پیمانکار پرداخت می گردد.

از هر پرداخت 5 % بابت مالیات و 5 % بابت علی الحساب بیمه برابر ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر که که پس از ارائه مفاصا حساب به پیمانکارپرداخت می گردد.

10 % نیز به عنوان حسن انجام کار کسر می شود که ............ روز پس از اتمام عملیت ساختمانی و تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

ماده 5 – تعهدات پیمانکار :

پیمانکار متعهد می گردد نسبت به اجرای دقیق و صحیح کار برابر نقشه و دستور کارهای ابلاغی اقدام نماید.

پیمانکار متعهد می گردد از پرسنل متخصص در امور مربوطه استفاده نماید.

پیمانکار متعهد می گردد نسبت به حفظ و حراست از مصالحی که در اختیار دارد اقدام نماید.

پیمانکار متعهد می گردد نسبت به اتمام عملیات اجرایی در زمان تعیین شده اقدام نماید.

پیمانکار متعهد می گردد نسبت به حفاظت از پرسنل خود اقدام نماید و در صورت بروز حادثه کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.

پیمانکار شخصاً در انجام عملیات موضوع قرارداد مباشرت نموده و آن را کلاً یا جزاً به غیر واگذار ننماید.

ماده 6 – تعدات کارفرما :

کارفرما متعهد می گردد به محض وصول گزارش پیشرفت کار نسبت به پرداخت حق الزحمه پیمانکار اقدام نماید.

ماده 7 – حل اختلاف :

اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد هر قرارداد ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل می گردد و در صورت عدم حصول نتسجه از طریق مراجع ذیصلاح قانونی فیصله داده خواهد شد.

ماده 8 – فسخ قرارداد :

در صورتی که پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید بنحوی که موجبات رکود کار را فراهم آورد کارفرما بدون نیاز به تشریفات اداری و قضایی قرارداد را فسخ و سپرده های قرارداد را به نفع خود ضبط می نماید.

ماده 9 – نسخ قرارداد :

این قرارداد مشتمل بر ............ ماده و در ............. نسخه فی مابین طرفین تنظیم و به امضا رسید هر کدام از نسخ در حکم واحد می باشد.

پیمانکار کارفرما+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: