حقوق خبر
قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت

قراردادهای مشاوره 7

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت

این قرارداد فی مابین شرکت ................ به شماره ثبت ............. و نشانی ............................................................................... به نمایندگی آقای ................. به عنوان مدیرعامل شرکت که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ....................... به نمایندگی آقای ............... به عنوان مدیرعامل که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

تامین نیروی انسانی جهت خدمت در ............. شرکت ............... واقع در ...........................................................................

ماده 2 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ ........... لغایت ............. خواهد بود و در صورت توافق طرفین برای یک یا چند سال دیگر تمدید خواهد شد.

ماده 3 – تعداد پرسنل مورد نیاز :

تعداد کارگر مورد نیاز .......... نفر کاگر ساده می باشد که در صورت احتیاج به افراد بیشتر یا کمتر ا زطرف کارفرما مشخص می گردد.

1-3- مبلغ پرداختی ماهیانه به پرسنل بر مبنای 24 ساعت کار در هفته می باشد.

2-3- هزینه های ناشی از مزایای قانون کار، بیمه های تامین اجتماعی و هزینه های پایان کار به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ مسئولیتی ندارد هزینه لیست های سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار پرداخت می شود و از هر صورت وضعیت ......... % به عنوان مالیات به حساب وزارت اقتصاد و دارایی واریز می گردد.

ماده 4 – مبلغ قرارداد :

حداقل مبلغ پرداخت شده به پیمانکار به شرح ذیل بوده که به این مبالغ طبق توافق بر مبنای ضریب ½ حقوق و مزایای پرداختی در لیست به کارگران خواهد بود.

1-4- در صورتی که کارگر دارای فرزند بوده حق اولاد پرداخت یبه مبالغ پایه فوق اضافه شده و ضریب بالاسری ½ نیز به آن تعلق خواهد گرفت.

2-4- به اضافه کار انجام شده توسط پرسنل نیز ضریب بالاسری ½ تعلق خواهد گرفت.

3-4- مبالغ فوق در ارتباط با سال ............ بودده و در صورتی که هر ضریب افزایشی توسط دولت به حقوق و مزایای پرسنل بخشنامه وزارت کار اضافه گردد برمبنای همان ضریب به قرارداد نیز اضافه خواهد شد.

ماده 5 – نظارت :

نظارت بر حسن انجام کار موضوع قرارداد با نماینده کارفرما می باشد.

ماده 6 – واگذاری :

پیمانکار حق واگذاری تمام یا بخشی از قرارداد را بدون موافقت کتبی کارفرما به غیر ندارد.

ماده 7 – فورس ماژور :

اگر به علتی خارج از حیطه و اقتدار و اراده طرفین انجام یا تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد، مادامی که حالت مذکور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتی که متاثر از فورس ماژور می باشد تخلف از مفاد این قرارداد محسوب نمی شود و طرفین می توانند برای آن مدت با توافق یکدیگر به صورت کتبی به مدت قرارداد افزوده یا آن را فسخ نمایند و در صورت فسخ هیچ یک از طرفین حق هیچگونه ادعایی نخواهند داشت.

ماده 8 – اختلافات :

طرفین کوشش خواهند کرد اخختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد را به طریق دوستانه حل و فصل نمایند، در غیر این صورت موضوع اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.

ماده 9 – اصلاحیه ها ک

هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در این قرارداد از طرفیت تنظیم قرارداد صورت جلسه متمم قرارداد می باشد که به امضاء مجاز طرفین رسیده و معتبر و قابل اجرا می باشد.

ماده 10 – اقامتگاه :

اقامتگاه در مقدمه قید گردیده و در صورت هر گونه تغییر، طرفین موظف به اطلاع کتبی طرف مقابل می باشد.

این قرارداد در ........ ماده .............. و در ......... نسخه تنظیم گردیده و هر یک از نسخ حکم واحد را دارد.

کارفرما                                                                                                          پیمانکار

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: