حقوق خبر
قرارداد تهیه ترازنامه و صورت های مالی شرکت

قراردادهای مشاوره 8

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد تهیه ترازنامه و صورت های مالی شرکت

این قرارداد فی مابین شرکت ............. به شماره ثبت .......... به نمایندگی آقای .............. مدیرعامل شرکت که منبعد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و گروه مشاوران مالی ......... به نمایندگی آقای ............. فرزند .......... شماره شناسنامه .......... صادره از ............. به نشانی ............................................................ که منبعد مشاور نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

1-1- مشارکت و نظارت بر تهیه صورت های مالی عملکرد ........... شرکت مطابق با اصول متداول حسابداری

2-1- تهیه ترازنامه صورت های مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری

3-1- مطالعه کلی گزارش حساب های سال مالی ............. و پیشنهاد اصلاح حساب و تعدیلات مورد لزوم مطابق با استاندارد و اصول متداول حسابداری در جهت انجام موارد 1 و 2 فوق.

ماده 2 – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد بر اساس بررسی های به عمل آمده و و محدوده کار مبلغ .............. ريال می باشد.

ماده 3 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ .............. لغایت .............. می باشد.

ماده 4 – نحوه پرداخت :

1-4- مرحله پیشرفت کار پس از تبادل قرارداد و شروع کار ......... % مبلغ قرارداد

2-4- مرحله دوم بر اساس پیشرفت کار حدود ........... % موضوع قرارداد معادل ......... % مبلغ قرارداد پس از تایید مدیر امور مالی شرکت

3-4- مرحله سوم تحویل گزارش نهایی معادل ........... % مبلغ قراراد پس از تایید مدیر امور مالی شرکت

ماده 5 – تعهدات پیمانکار :

انجام موضوع ماده یک قرارداد به نحو مناسب و مورد تایید امور مالی شرکت با توجه به رعایت استانداردهای حسابداری با در نظر گرفتن ماده 3 قرارداد فوق الذکر

ماده 6 – تعهدات کارفرما :

1-6- کارفرما مکلف است کلیه اسناد حسابداری و سیستم مکانیزه و گزارشات سال های قبل را در اختیار مشاور قرار دهد.

2-6- کارفرما مکلف است شرایط لازم جهت انجام کار مشاوره را برای اجرای ماده یک فوق فراهم نموده و در جهت رفع مشکلاتی که در انجام کار ممکن است با آن برخورد شود اقدام مقتضی به عمل آید.

3-6- کارفرما تعهد می نماید مبلغ قرارداد را مطابق شرایط مندرج در ماده 4 فوق به مشاور پرداخت نماید.

ماده 7 – کسورات قانونی :

قرارداد مشمول مالیات به نرخ ........ % موضوع ماده 104 قانون مالیات ها می باشد.

ماده 8 – فسخ قرارداد :

شرکت در صورت وجود هر یک از موارد ذیل مخیر به فسخ قرارداد خواهد بود :

1-8- چنانچه مشاور بدون عذر موجه با موافقت شرکت برای مدت پیش از یک هفته انجام موضوع قرارداد را متوقف و کار را بدون سرپرست و نظارت رها نماید.

2-8- در صورت عدم شروع کار ظرف مدت ........ هفته از تاریخ انعقاد قرارداد.

3-8- چنانچه شرکت در حین اجرای موضوع قرارداد متقاعد گردد که مشاور قادر به انجام موضوع قرارداد نمی باشد.

4-8- فسخ قرارداد با توافق طرفین قرارداد میسر می باشد.

ماده 9 – داوری :

داوری در مورد هر نوع اختلاف در اجرای مفاد قرارداد با قصور از وظایف محوله هر یک از طرفین از طریق داور مرضی الطرفین خواهد بود.

ماده 10 – سایر موارد :

1-10- شرکت می تواند در صورت بروز تخلف یا ایجاد مشکل، قطع همکاری یک یا تعدادی از کارکنان تحت نظارت مشاور را درخواست نماید در این صورت مشاور مکلف به رعایت نظر شرکت خواهد بود.

2-10- مشاور در طول مدت همکار امین شرکت بوده و مکلف است هرگونه اطلاعات و گزارشات مکتوب را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن مطلقا خودداری کند.

3-10- قرارداد حاضر در ............ ماده و در ......... نسخه تنظیم و با امضا طرفین تبادل گردیده است و هر نسخه حکم واحد را دارد.

کارفرما                                                                                                                        مشاور مالی

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: