حقوق خبر
نحوه ابطال تمبر در شهرستان ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 7

پایگاه خبری حقوق نیوز

7- نحوه ابطال تمبر مطالعه پرونده

کارآموزان و وکلای محترم دادگستری توجه فرمایند

متاسفانه مشاهده می شود بعضی وکالتنامه هایی که از طرف همکاران برای الصاق تمبر به قسمت تمبر وکلا در دادگستری ارائه می گردد و از حیث موضوع و خواسته و اختیارات تکمیل شده تقاضا می شود که فقط به میزان تعرفه مطالعه پرونده تمبر الصاق شود.

متصدیان محترم نیز به احترام مقام وکالت فقط تمبر مطالعه پرونده الصاق می نمایند و نظر به اینکه ممکن است الصاق بقیه تمبر قانونی طبق تعرفه و بر اساس خواسته به این وکالت نامه ها در موقع تقدیم دادخواست سهواً از طرف همکاران یا از طرف مدیران دفاتر مراجع قضایی بدون سوءنیت مورد تساهل واقع شود، علی هذا تقاضا می شود اگر وکالتنامه ای فقط برای مطالعه پرونده تنظیم شده در ستون حق لوکاله صریحا به طور خوانا قید نمایند. (فقط برای مطالعه پرونده)

از همکاران انتظار دارد به رعایت شأن وکالت و مراعات وضع مالی کانون خودشان در این مورد دقت کافی مبذول فرمایند.

این تذکر به اداره تمبر فروشی دادگستری نیز ابلاغ خواهدشد.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

سید محمد جندقی کرمانی پور

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: