حقوق خبر
قرارداد تهیه سرفصل حسابهای (گروه–کل–معین) شرکت

قراردادهای مشاوره 9

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد تهیه سرفصل حسابهای (گروه–کل–معین) شرکت

این قرارداد تحت عنوان (قرارداد تهیه سرفصل حساب ها) فی مابین شرکت ........ به نمایندگی آقای ................ در سمت مشاور از یک طرف و شرکت .............. به نمایندگی آقای ............ که از این پس کارفرما نامیده می شود منعقد گردید و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

 موضوع قرارداد عبارت است از تهیه سرفصل حساب های لازم (گروه-کل-معین) در شرکت و شرکت های تابعه و ارائه تعاریف هر یک از سرفصل ها.

 1-1- در تهیه سرفصل حساب های مورد نیاز شرکت، اصول و استانداردهای حسابداری مدنظر قرار خواهد گرفت.

2-1- سر فصل حساب ها متناسب با نیاز شرکت های تابعه تهیه خواهد شد.

3-1- مشاور سر فصل حساب های پیشنهادی خود را در چارچوب لایه های تعیین شده در سطوح گروه، کل و معین که در سیستم دفترداری شرکت ..........، پیش بینی شده است و رسماً از طرف کارفرما که در اختیار مشاور قرار خواهد گرفت (تدوین خواهد نمود) در مورد حساب های تفضیلی، نوع طبقه بندی حساب های تفضیلی مرتبط با معین ـ هایی که می توانند حساب های تفضیلی داشته باشند، پیشنهاد خواهد شد.

4-1- با توجه به تنوع فعالیت های شرکت های تابعه ضرورت ارائه سرفصل های ویژه علاوه به آنچه در شرکت مادر صورت می گیرد، اجتناب ناپذیر می باشد.

5-1- بازنگری سیستم کدینگ موجود و نقد بررسی آن از دیگر حوزه های کاری است که مشاور قبل از ورود به بحث تعیین سرفصل حساب ها ضروری احساس می نماید و بایستی با دقت انجام گیرد.

ماده 2 – مدت قرارداد :

مدت این قرارداد عبارت است از ....... ماه که پس از امضای قرارداد و تحویل پیش پرداخت به مشاور از سوی طرفین شروع می گردد.

ماده 3 – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن :

مبلغ قرارداد ............ میلیون ريال می باشد که به ترتیب زیر از جانب کارفرما در وجه مشاور پرداخت خواهد شد.

الف – پیش پرداخت : پس از امضای قرارداد معادل ........ % مبلغ قرارداد در قبال تودیع چک، سفته و یا ضمانت معادل وجه پیش پرداخت

ب – مبلغ ........... میلیون ريال پس از ارائه گزارش شناخت وارزیابی سیستم کدینگ موجود پرداخت می شود

ج – باقی مانده پس از ارائه گزارش نهایی مربوط به سرفصل حساب ها پرداخت می گردد.

ماده 4 – تعهدات مشاور و کارفرما :

1-4-  تعهدات مشاور :

1-1-4- در جهت ارجای قرارداد مشاور متعهد می گردد سر فصل حساب های لازم برای استفاده در سیستم های اطلاعات حسابداری مالی شرکت .............. را بر اساس ماده 1 و بند 4 آن تهیه نماید.

2-1-4- گزارش شناخت و ارزیابی سیستم کدینگ موجود با نقد و بررسی

3-1-4- گزارش عناوین حساب ها که ماهیت هر یک از آنها به تایید کمیته فنی منتخب شرکت رسیده باشد

4-1-4- مشاور تعهد می نماید بر پایه انجام وظایف مشروحه دراین قرارداد گزارش نهایی را به عنوان محصول کار حداکثر ظرف مدت ....... هفته پس از پایان مدت قرارداد و پس از تایید مسئول کمیته فنی موضوع بند 4-2 تهیه و ارائه کند. بدیهی است چنانچه پس از ........ هفته نظر کمیته فنی اعلام نگردد به منزله تایید گزارش تلقی خواهد گردید. ضمناً نحوه انجام کار و حجم گزارش نیز به تایید کمیته فنی خواهد رسید.

5-1-4- مشاور تدوین گزارش نهایی قوانین و مقررات ناظر بر محیط شرکت ........ را ملحوظ نظر خواهد داد.

6-1-4- سر فصل حساب ها باید به گونه ای تدوین شود که تلفیق حساب ها با توجه به ساختار تشکیلاتی شرکت مادر و شرکت های تابعه با رعایت استاندارهای حسابداری امکان پذیر باشد.

2-4- تعهدات کارفرما :

1-2-4- اطلاعات لازم را در حیطه قرارداد در اختیار مشاور قرار دهد.

2-2-4- کمیته فنی متشکل از مدیران کالی شرکت ها تابعه و یک نفر مسئول خود را کتباً به مشاور به عنوان نماینده تام الاختیار خود معرفی نماید.

هر گونه ابلاغ و تایید از سوی کمیته مزبور به عنوان اقدام کافرما تلقی می گردد.

3-2-4- نسبت به پرداخت حق الزحمه مشاور مطابق با قرارداد اقدام نماید.

ماده 5 – کسورات قانونی :

از حق الزحمه پرداختی مشاور به میزان ........ % به عنوان مالیات کسر می گردد.

ماده 6 – حل اختلاف :

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای قرارداد تعبیر یا تفسیر هر یک از موارد آن چنانچه از طریق دوستانه حل و فصل نگردد موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 7 –

مشاور به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از کار موضوع قرارداد و همچنین نتایج حاصل از آن را بدون موافقت کتبی کارفرما به غیر ندارد.

ماده 8 – اقامتگاه قانونی :

الف) کارفرما : ....................................................

ب) مشاور : ....................................................

ت) این قرارداد در ......... ماده و .......... تبصره و در .......... نسخه تهیه شده و کلیه نسخ حکم واحد را دارد.

کارفرما

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای مشاوره+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: